Từ ngày 06-08/01/2017 tại TTCGVN Tổng Giáo Phận Perth - Đọc tiếp..

Từ ngày 22-25/09/2016 tại TTTH St. Giuse - Bringelly - Sydney - Đọc tiếp...

Từ ngày 15-18/09/2016 tại TTTH St. Giuse - Bringelly - Sydney - Đọc tiếp...

Từ ngày 14-17/01/2016 tại Redlands Bay - Queensland - Đọc tiếp...

Từ ngày 07-10/01/2016 tại Redlands Bay - Queensland - Đọc tiếp...

Từ ngày 15-18/01/2015 tại St. Paul's College - Gilles Plains - Adelaide - Đọc tiếp...

Từ ngày 08-11/01/2015 tại St. Paul's College - Gilles Plains - Adelaide - Đọc tiếp...

Từ ngày 29/8/2013 - 01/9/2013 tại TTTH Thánh Giuse Bringgelly - Sydney - Đọc tiếp...

Từ ngày 22/8/2013 - 25/8/2013 tại TTTH Thánh Giuse Bringgelly - Sydney - Đọc tiếp...

Từ ngày 10/01/2013 - 13/01/2013 tại St. Bede's College Mentone - Melbourne - Đọc tiếp...

Từ ngày 03/01/2013 - 06/01/2013 tại St. Bede's College Mentone - Melbourne - Đọc tiếp...

Xin mở link sau đây trong "new tab": 

https://www.dropbox.com/sh/h0yao21dokh80uv/AACKng-UKqzF9aqucxfoKhL0a?dl=0

(Click phải chuột / chọn: "Open Link in New Tab" )