|   Liên Bang   |   Sydney   |   Melbourne   |   Brisbane   |   Canberra   |   Adelaide   |   Perth   |

 


 

BAN ÐẠI DIỆN
PHONG TRÀO CURSILLO
NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

Nhiệm Kỳ 2017 - 2019 

LINH HƯỚNG

Đặc Trách Liên Bang

Linh Mục Paul Chu Văn Chi

0410 552 650 - paulvanchi@yahoo.com

Linh Mục Phêrô Bùi Xuân Mỹ

0411 328 077 - pierrexuanmy@gmail.com

TRƯỞNG BAN

Giuse Trần Văn Hòa

0433 550 050 - vanhoa.tran@yahoo.com

PHÓ BAN

Ngoại Vụ: Jerome Trương Huy Cận

0422 288 202 - cantruonghuy@yahoo.com

Nội VụTôma Nguyễn Văn Bội

0423 095 982 - tomaboinguyen@yahoo.com.au

THƯ KÝ

Giuse Phạm Ngọc Lâm

0403 221 680 - lnpham.44@gmail.com 

THỦ QUỸ

Gioan Phạm Văn Hóa

0403 434 785 - hoapham@iname.com

ỦY VIÊN TÀI LIỆU

Vincent Nguyễn Mạnh Hà

nguyemh@optusnet.com.au

ỦY VIÊN PALANCA

Phaolô Trần Ngọc Thông

0432 101 709 - tranthongthucuc@yahoo.com.au

ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG

Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa

0417 929 564 - tthddtn@yahoo.com.au

Phụ Tá Đặc Trách Bản Tin: Giuse Nguyễn Văn Thắng

0416 077 249 - ultreya@optusnet.com.au

Phụ Tá Đặc Trách Thiết Kế Website: Dominic Viên Đức Thắng

 0413 266 167 - winlugi@gmail.com

Phụ Tá Đặc Trách Website Admin: Andrew Fournet Nguyễn Duy Tân

0405 201 558 - admin@cursillovietuc.com.au

Cộng Tác Viên

Ban Truyền Thông các Tiểu Bang

THÀNH VIÊN

Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành các Tiểu Bang


 

Trang Đầu

 

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO
T.G.P.  SYDNEY - NSW
NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

 

LINH HƯỚNG

L.M. Paul Chu Văn Chi

(02) 9773 0933 & 0410 552 650

Email: paulvanchi@yahoo.com

CHỦ TỊCH

Giuse Trần Văn Hòa

(02) 9864 0322 & 0433 550 050

vanhoa.tran@yahoo.com

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ

Phero Đào Mạnh Hiếu

(02) 9771 6139 & 0405 188 562

daomhieu@yahoo.com

PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ

Elizabeth Phạm Thị Lành

(02) 9758 0405 & 0414 846 182

elizlanh@yahoo.com.au

THƯ KÝ

Maria Vũ Thị Duyên Phượng

(02) 9702 1244 & 0422 735 753

buivu.sp@gmail.com

THỦ QUỸ

Maria Nguyễn Thị Ngọc Liên

(02) 9682 6358 & 0424 161 399

lien.dinh63@gmail.com

TRƯỜNG LÃNH ÐẠO

Toma Nguyễn Văn Bội

(02) 4621 2389 & 0423 095 982

tomaboinguyen@yahoo.com.au

KHỐI TIỀN

Maria Phạm Thị Nhiên

(02) 9773 1436 & 0481 451 793

phamnhien@yahoo.com.au

KHỐI BA NGÀY

Giuse Đinh Khắc Hòa

(02) 9644 5568 - hoakdinh@yahoo.com.au

KHỐI HẬU

Phanxico Hoàng Võ Luyện

(02) 9863 4076 & 0414 970 196

voluyenhoang@gmail.com

BAN TRUYỀN THÔNG

Maria Nguyễn Thị Hồng Vân

0416 188 216 - nhongvan@y7mail.com

 Trang Đầu

 

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO
T.G.P.  MELBOURNE - VIC

NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

 

LINH HƯỚNG

LM. Anthony Nguyễn Hữu Quảng

CHỦ TỊCH

Phanxicô Xavie Đặng Cao Thắng

0431 567 990 - francisdang12@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Phê-rô Hoàng Quang Minh

0403 128979 - quangminhmc@clubtelco.com

TRƯỜNG LÃNH ÐẠO

FX. Đặng Cao Thắng

0431 567990 - caothangdang@yahoo.com.au

THƯ KÝ

Teresa Phạm Thị Nguyệt Thanh

teresa.pham@hotmail.com

THỦ QUỸ

Maria Nguyễn Kim Thoa

0432 819 881 - kim_thoa54@yahoo.com.au

KHỐI TIỀN

Giuse Phạm Ngọc Lâm

0403 221 680 - lampham44@gmail.com

KHỐI BA NGÀY

Rosa Phạm Thị Toàn

(03) 9754 6629 - nguyenmh@optusnet.com.au

KHỐI HẬU

Giuse Phạm Văn Công

(03) 9689 8879 - sangfootscray@gmail.com

BAN TRUYỀN THÔNG

Micae Nguyễn Hữu Phước

0469 311 430 & (03) 9356 0373

micphuoc@yahoo.com.au

 Trang Đầu

 

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO

T.G.P.  BRISBANE - QLD
NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

 

LINH HƯỚNG

LM. Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

0405 318 966 - gvunguyen@yahoo.com.au

CHỦ TỊCH

Giuse Lê Hiền Thạnh

0419 674 229 - khaithao2010@yahoo.com.au

PHÓ CHỦ TỊCH

Phaolô Trần Ngọc Thông

(07) 3372 5242 & 0432 101 709 

tranthongthucuc@yahoo.com.au

THƯ KÝ

Têrêsa Trần Xuân Hải

0433 209 281 - xuanhai@live.com

THỦ QUỸ

Maria Nguyễn Thị Mỹ Huyền

0433 319699 - nina3nguyen@hotmail.com

TRƯỜNG LÃNH ÐẠO

1. Phêrô Đặng Thanh Tràng

(07) 3191 6969 - trangdang2008@hotmail.com

2. Monica Nguyễn Hoàng Yến

(07) 3372 6409 - yentam@iinet.net.au

KHỐI TIỀN

1. Gioan Baotixita Hoàng Minh Triết

0425 824 684 - triethoang@gmail.com

2. Anna Nguyễn Thị Thuý Hồng

0419 029 908

KHỐI BA NGÀY

1. Đaminh Đỗ XuânThái

(07) 3897 0137 - thaiduydo@yahoo.com.au

2. Teresa Vũ Nga

tannga@live.com

3. Phanxico Vũ Viết Hoàng

0409 492 175

KHỐI HẬU

1. Dominico Nguyễn Đoàn

 

0422 114 691 - Tommy.nguyen8@hotmail.com

2. Vicente Hồ Quốc Huy

0412 570 444

BAN TRUYỀN THÔNG

Giuse Nguyễn Đức Trừng

0433 209 279 - trungnguyen@hotmail.com

BAN PHỤNG VỤ

1. Maria Nguyễn Xuân Nụ

0421 479 605 - nunguyen59@hotmail.com

2. Phêrô Nguyễn Văn Tấn

3. Maria Trần Thị Hải

BAN XÃ HỘI

Phêrô Trần Văn Hậu

0402 020 117 - vantran57@yahoo.com.au

Trang Đầu

 

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO

T.G.P.  CANBERRA - GOULBURN
NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

 

LINH HƯỚNG

LM. Peter Bùi Xuân Mỹ

0411 328 077

CHỦ TỊCH

Bartholomeo Văn Đức Thạch

0450 961 978 - thachvan.van@gmail.com

 THỦ QUỸ

Giuse Lê Ngọc Tâm

0402 335 426

THƯ KÝ & BAN TRUYỀN THÔNG

Lucy Văn Thuý Hằng

0420 528 605

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Cecilia Lê Trần Thùy Nhiên

0431 439 757

KHỐI TIỀN

Bartholomeo Văn Đức Mô

0411 062 998

KHỐI HẬU

Theresa Gabrielle Văn Thị Hòa

0438 892 998

KHỐI BA NGÀY

Phaolô Nguyễn Hữu Lân

0431 708 056

BAN KHÁNH TIẾT & PHỤNG VỤ

Phêrô Lê Phát - 0413 145 970

Phụ Tá: Giacôbê Trần Công Hai - 0402 960 148

Phaolô Trần Công Sáng - 0421 899 274

BAN XÃ HỘI

Maria Phùng Kim Loan

0431 029 264

 Trang Đầu

 

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO

T.G.P.  ADELAIDE - SA
NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

 

LINH HƯỚNG

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm

(08) 8359 1229

CHỦ TỊCH

Phêrô Nguyễn Hưng Thành

(08) 8285 7626 - thanh.hoa@hotmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Gioan Phạm Văn Hóa

0403 434 785 - hoapham@iname.com

TRƯỜNG LÃNH ÐẠO

Elizabeth Nguyễn Thị Hồng Thuý

0426 819 967 - sonthuygreen@gmail.com

Maria Đinh Thị Ngọc Dung (Cố Vấn)

(08) 8342 9786 - chau-dung@hotmail.com

THỦ QUỸ

Têrêsa Châu Thị Bạch Tuyết

(08) 8281 1394 - samtuyet69@yahoo.com

Phụ Tá: Maria Lương Thị Khuyên

(08) 8260 6407 - linhkhuyen40@gmail.com

THƯ KÝ

Gioan Phạm Văn Hóa

0403 434 785 - hoapham@iname.com

KHỐI TIỀN

Giuse Ngô Văn Cường

0432 121 969 - cuongnngo@adam.com.au

Maria Phạm Thị Hường (PT)

(08) 8262 8442 - huongpham01@gmail.com

KHỐI BA NGÀY

Giuse Nguyễn Như Ước

0422 879 244 - uocminh8@gmail.com

Giuse Nguyễn Văn Hải (PT)

0405 314 063 - haivan1963@me.com

KHỐI HẬU

Giuse Phạm Chân Qúy

(08) 8281 5291 - quychuyen83@yahoo.com.au

Phụ Tá: Đaminh Phạm Khánh Tiến

0418 895 552 - dustinsd@adam.com.au

BAN TRUYỀN THÔNG

Laurenso Trần Công Hoành (KHS)

0413 706 329 - lauren.tran@hotmail.com

Teresa Kiều Thị Mỹ Hạnh

0400 566 063

BAN PHỤNG VỤ

Augustino Nguyễn Cao Linh

(08) 8260 6407 - linhkhuyen40@gmail.com

Maria Nguyễn Thị Vy

0424 765 414 - minhvvi@yahoo.com.au

 Trang Đầu

 

VĂN PHÒNG ÐIỀU HÀNH
PHONG TRÀO CURSILLO

T.G.P.  PERTH - WA
NGÀNH VIỆT NAM - ÚC CHÂU

 

LINH HƯỚNG

LM. Michael Phạm Quang Hồng

(08) 9247 4900

CHỦ TỊCH

Jerome Trương Huy Cận

0422 288 202 - cantruonghuy@yahoo.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Gioan Phaolo Nguyễn Chính Nghĩa

0417 929 564 - tthddtn@yahoo.com.au

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Phaolo Vũ Bình

Maria Trương Thị minh

0466 502 090 - binhminh5459@gmail.com

THƯ KÝ

Vincente Trương Quang Huy

0432 421 658 - thomashuytruong@yahoo.com.au

THỦ QUỸ

Teresa Đinh Lan

0406 238 483

KHỐI TIỀN

Phê-rô Nguyễn Văn Tịnh

Maria Đặng Thị Hải

(08) 9284 0484 - tinhhai@yahoo.com.au

KHỐI BA NGÀY

Vincente Nguyễn Văn Hiền

0429 125 727 - vanhien@westnet.com.au

KHỐI HẬU

Teresa Châu Đan Sâm

0423 003 444 - samdchau@yahoo.com.au

Maria Từ Kim Chi

(08) 6260 8100  - kimhungtu@gmail.com

BAN TRUYỀN THÔNG

Teresa Phạm Thị Thúy Vân

0412 987 362 - theresa_pham@live.com

Teresa Nguyễn Tô Anh Hoa

0418 943 242 - hoacolin@iinet.net.au

BAN ẨM THỰC

Maria Đào Thị Khuy

Maria Hoàng Thị Mai - 0470 380 421

 Trang Đầu

BAN WEBSITE

Andrew Fournet Nguyễn Duy Tân

www.cursillovietuc.com.au

 Mailto: admin@cursillovietuc.com.au