Skip to main content

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU
BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021)
Update 5.2.2020

 Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD
gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.

 Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD
phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.

 Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane)
trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.

 Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne)
trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986

 Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney)
huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606

 Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane)
thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540

 Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide)
hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785

 Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane)
khaithao@yahoo.com.au

 Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney)
vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050

 Khối Truyền thông: Gioan Phaolô NGUYỄN CHÍNH NGHĨA (Perth)
tthddtn@yahoo.com.au – Tel 0417 929 564

 Đặc trách Bản Tin Ultreya: Giuse NGUYỄN VĂN THẮNG (Sydney)
ultreya@optusnet.com.au – Tel 0488 988 946

 Đặc trách Website: Dominic VIÊN ĐỨC THẮNG (Perth)
winlugi@gmail.com – Tel 0413 266 167

 Ủy viên đặc trách giới trẻ: (Sydney)

 Thành viên: Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành các Tiểu Bang.

Địa chỉ Website của PT. Cursillo ngành Việt Nam – Úc Châu:
www.cursillovietuc.com.au

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây