Ban Đại Diện


PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU

BAN ĐẠI DIỆN
Nhiệm Kỳ 2023-2025

Ban Linh Hướng

Linh mục Phanxicô Xaviê Vũ Viết Phương

Linh mục Micae Phạm Quang Hồng

Linh mục Phêrô Hoàng Kim Huy SDB

Trưởng Ban

Vincent Nguyễn Mạnh Hà

0411 867 923 – baonhietthanh@gmail.com

Phó Ban

Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa

0417 929 564 – tthddtn@gmail.com

Giuse Nguyễn Quốc Tuấn

0400 375 331 – tuanquocn1957@gmail.com

Thư Ký

Maria Hồ Thị Thanh

0403 419798 – thanh.htt@gmail.com

Teresa Rosa Phạm Thị Như Hồng

0434 202 540 – thanhhong@live.com

Thủ Quỹ

Maria Trần Ngọc Trâm Anh

0466 269 331 – anh_nttran@yahoo.com.au

Ủy Viên Palanca

Assumpta Đinh Phương Hạnh

0426 658 181 – phuonghanhjmj@gmail.com

Tiểu Ban Giới Trẻ

Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn

0422 870 414 – trangocan@yahoo.com.au

Gioan Baotixita de Sales Hoàng Ngọc Huy

0431 807 432 – huyh_alamak@hotmail.com

Tiểu Ban Truyền Thông

Phaolô Nguyễn Ngọc Trúc

0418 926 986 - trucnguyen58@gmail.com

Đặc trách Bản tin Ultreya:

Giuse Nguyễn Văn Thắng

0488 988 946 – ultreya.aus@gmail.com

Đặc trách Website:

Dominic Viên Đức Thắng

0435 288 603 – winlugi@gmail.com

Các Thành Viên khác:

Chủ tịch Văn phòng Điều hành tại các Giáo phận


-----------------------


PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU
BAN ĐẠI DIỆN (2020 – 2023)
 www.cursillovietuc.com.au  ultreya.aus@gmail.com

Linh Hướng
Lm. Giuse VŨ MINH NGUYÊN, SVD
 0422 040 918   joseph.vu@divineword.com.au

Phụ tá Linh Hướng
Lm. Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG, SVD
 0423 508 645   phuongvusvd@gmail.com

Trưởng Ban
Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG
 0431 242 879 & (07) 3191 6968   trangdang1944@gmail.com

Phó Ban Ngoại Vụ
Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC
 0418 926 986   trucnguyen58@gmail.com

Phó Ban Nội Vụ
Giuse PHẠM NGỌC HUYNH
 0414 693 369 & (02) 9786 9606   huynhpham116@yahoo.com

Thư ký
Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG
 0434 202 540   thanhhong@live.com

Thủ Quỹ
Gioan PHẠM VĂN HÓA
 0403 434 785   hoapham@iname.com

Ủy viên Palanca
Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢI
 0416 060 649   khaithao2010@yahoo.com.au

Ủy viên Tài Liệu
Giuse TRẦN VĂN HÒA
 0433 550 050   vanhoa.tran@yahoo.com

Khối Truyền thông
Gioan Phaolô NGUYỄN CHÍNH NGHĨA
 0417 929 564   tthddtn@yahoo.com.au

Đặc trách Bản Tin Ultreya
Giuse NGUYỄN VĂN THẮNG
 0488 988 946   ultreya.aus@gmail.com

Đặc trách Website
Dominic VIÊN ĐỨC THẮNG
 0435 288 603   winlugi@gmail.com

Đặc trách giới trẻ
Jerome TRƯƠNG HUY CẬN
 0422 288 202   cantruonghuy@yahoo.com

THÀNH VIÊN
Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành các Tiểu Bang

نموذج الاتصال