Palanca Bank - Cầu nguyện Hy Sinh


Decolores! Mến chào.
(9/5/2024 coding, phần sẽ dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 5/2024. Thắng website)

Dưới đây là những nơi, những event đang rất cần lời cầu nguyện của quý Cursillista. Chúng ta có thể thêm vào ngân hàng Palanca cầu nguyện, hoặc viết thư Palanca cá nhân cầu nguyện. Xin nhấn vào từng hạng mục và thêm vào con số của mình.


Nếu muốn thêm Palanca cầu nguyện theo ý chỉ, xin liên lạc BĐD, đặc trách Palanca. Anh Minh (Perth) sđt: 0403 266 165, hoặc email: anhminhemailpalanca@gmail.com

K3N2025

Thánh Lễ 350 Lần

Rước Lễ 350 Lần

Hy Sinh 200 Lần

Ăn Chay 65 Lần

Bác Ái 70 Lần

Cầu Nguyện 300 Lần

Kinh Mân Côi 1200 Chuỗi

Viếng Thánh Thể 50 Lần

Giờ Tông Đồ 50 Lần

Đàng Thánh Giá 40 Lần

Viếng Thăm 50 Lần

Lời Nguyện Tắt 1450 Lần

Các Việc Lành khác 30 Lần

Balan

Cầu nguyện cho Khóa 3 Ngày tại ... tháng 9/2025

Youth

Palanca cầu nguyện cho tâm hồn trẻ hội ngộ 6/1/2025

نموذج الاتصال