Trang Sinh Hoạt Ultreya 2024

Sứ Mệnh
Tháng Chủ Đề Những chi tiết gợi ý thêm
Tháng Giêng Đồng Hành với Sứ Mệnh  Sứ Mệnh là ơn gọi và Đức Kitô luôn đồng hành với chúng ta.
 Thầy Chí Thánh Đồng với Phong Trào Cursillo.
Tháng Hai Sứ Mệnh là Ân Sủng  Những gì từ Thiên Chúa đều là ân sủng
 Sứ mệnh là vâng phục
 Sứ mệnh thánh hóa đời sống
 Sứ mệnh là cộng tác với Thiên Chúa
 Có sứ mệnh ta mới cảm nghiệm Chúa.
Tháng Ba Thầy đã Chọn Con để Thi Hành Sứ Mệnh  Diễm phúc được Thiên Chúa mời gọi.
 Thầy chọn con là mời gọi vào tình yêu
 Sứ mệnh ơn gọi: gia đình, phục vụ, phúc âm hóa môi trường.
 Vui mừng thi hành thánh ý Chúa.
Tháng Tư Những Thách Đố của Sứ Mệnh  Những gì của Chúa đều có cản trở thách đố
 Thách đố là bậc thang để trưởng thành đức tin
Tháng Năm Sứ Mệnh của Đức Maria  Đức Maria nuôi dưỡng Đức Kitô
 Sứ mệnh khiêm nhường vâng phục
 Chịu đựng đau khổ
Tháng Sáu Sứ Mệnh của Thánh Phaolô  Truyền giáo rao giảng lời Chúa
 Cam kết sống cho Đức Kitô
 Xây dựng giáo hội với đức tin
Công Cụ của Sứ Mệnh  Đức tin
 Cầu nguyện
Tháng Bảy  Liên kết với Đức Kitô
 Hăng say cam kết với sứ mệnh
Tháng Tám Sứ Mệnh của Chúng Ta cũng là của Giáo Hội  Chính chúng ta là giáo hội và cùng đồng hành với giáo hội.
 Truyền giáo đức tin là cùng với giáo hội
 Qua dấu chỉ tình yêu là môn đệ của Đức Kitô
Tháng Chín Sứ Mệnh của Gia Đình  Gia đình là nền tảng của sứ mệnh
 Sứ mệnh sống tình yêu
 Sứ mệnh truyền bá đức tin
 Sứ mệnh sống bác với tha nhân
Tháng Mười Sứ Mệnh của kinh Mân Côi  Sứ mệnh cầu nguyện cho thế giới bình an
 Sứ mệnh cộng tác với Đức Maria
Tháng Mười Một Sứ Mệnh của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  Anh hùng đức tin
 Sứ mệnh của các thánh tử đạo Việt Nam là tài sản đức tin của Giáo Hội Việt Nam.
 Con cháu Việt đang thừa hưởng đức tin của các thánh tử đạo
Tháng Mười Hai Ngôi Lời Thi Hành Sứ Mệnh  Ngôi Lời thi hành sứ mệnh của Thiên Chúa.
 Chỉ có mình Ngôi Lời mới làm vừa lòng Thiên Chúa.
 Tình yêu vô biên trung thành đến cùng

نموذج الاتصال