Kỷ Yếu Khóa 3 Ngày & Đại Hội Cursillo

Kỷ Yếu Khóa 3 Ngày

Mới nhất: K51 Ngày 6-8.1.2018 & K52 Ngày 13-15.1.2018 Brisbane
K52 (Nữ) K51 (Nam)

K50 K49 K48 K47 K46 K45 K44 K43 K42 K41 K40 K39 K38 K37 K36 K35 K34 K33 K32 K31 K30 K29 K28 K27 K26 K25 K24 K23 K22 K21 K20 K19 K18 K17 K16 K15 K14 K13 K12 K11 K10 K9 K8 K7 K6 K5 K4 K3 K2(không có) K1(không có)

-----------------------------------

Kỷ Yếu Đại Hội Cursillo
(Tổ chức 3 năm / lần)

Mới nhất: Năm 2020 Tại Melbourne
Xem Kỷ Yếu ĐH6

Đại Hội 5. Năm 2017 Tại Perth
Xem Kỷ Yếu ĐH5

Đại Hội 4. Năm 201x Tại x
Xem Kỷ Yếu ĐH4

Đại Hội 3. Năm 201x Tại x
Xem Kỷ Yếu ĐH3

Đại Hội 2. Năm 20xx Tại x
Xem Kỷ Yếu ĐH2

Đại Hội 1.
Thế Kỷ 21 - Mùa Xuân Mới
20-22.4.2001 Tại Sydney
Xem Kỷ Yếu ĐH1
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال