Cờ Chính Thức Đại Hội Liên Bang Cursillo Việt Úc

Chính Thức Đại Hội Liên Bang Cursillo Việt Úc
Thiết kế và đồng thuận từ Cha LH và BĐD (nhiệm kỳ 2016-2019)

Được in và luân phiên sử dụng cho các tiểu bang tổ chức Đại Hội Cursillo (3 năm/lần)
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال