Wednesday, 6 May 2020

Bản tin Ultreya Tháng 5-2020 Cursillista Sống Niềm Hi Vọng

Bản tin Ultreya Tháng 5-2020
CURSILLISTA SỐNG NIỀM HY VỌNG

Sau bao nỗ lực cố gắng của quý Cha LH, BTT, Biên tập. 
Mời quý Cursillista cùng đọc bản tin quý báu của chúng ta tháng này


D E C O L O R E S !

No comments:

Post a Comment