Monday, 28 June 2021

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Mến chúc PT Cursillo Úc Châu ngày lễ tuyệt vời 
BTT

No comments:

Post a Comment