Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2023

Đặc Sủng của Giáo Hội là gì? Học hỏi Giáo Hội T3/2023

Đặc Sủng của Giáo Hội là gì? Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. (Gn. 14:26) Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (Gn. 15:26)  Chúa Thánh Thần chính Ngài là đặc sủng của Giáo Hội.  Chính Chúa Thánh Thần sẽ tự ban ân sủng cho Giáo Hội từ Thiên Chúa.  Như Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Gn 3:16) Ân sủng ban trên ân sủng cho thế gian mà tình yêu vô biên của Thiên Chúa luôn luôn tha thứ và ban ơn cho thế gian đầy sung mãn.  Hiện nay bảo tàng của Giáo Hội là Phúc Âm, đức tin, thần học, tâm linh, và chân lý mà đều được phát xuất từ Chúa Thánh Thần linh hứng Giáo Hội hơn 2000 năm.  Đặc sủng của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội ơn khôn ngoan để hiểu

Bản tin Ultreya Tháng 2-2023

 Bản Tin Ultreya Tháng 2-2023 ĐỒNG HÀNH TÌM ĐẾN NHAU Link download here