Đặc Sủng của Giáo Hội là gì? Học hỏi Giáo Hội T3/2023

Đặc Sủng của Giáo Hội là gì?


Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. (Gn. 14:26) Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (Gn. 15:26)  Chúa Thánh Thần chính Ngài là đặc sủng của Giáo Hội.  Chính Chúa Thánh Thần sẽ tự ban ân sủng cho Giáo Hội từ Thiên Chúa.  Như Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Gn 3:16) Ân sủng ban trên ân sủng cho thế gian mà tình yêu vô biên của Thiên Chúa luôn luôn tha thứ và ban ơn cho thế gian đầy sung mãn.  Hiện nay bảo tàng của Giáo Hội là Phúc Âm, đức tin, thần học, tâm linh, và chân lý mà đều được phát xuất từ Chúa Thánh Thần linh hứng Giáo Hội hơn 2000 năm. 

Đặc sủng của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội ơn khôn ngoan để hiểu biết Phúc Âm mà từ khởi đầu mà bốn Thánh Sử Matthew, Maccô, Luca và Gioan đã viết Phúc Âm.  Phúc Âm là công việc đầu tiên mà Chúa Thánh Thần đến để ban ân sủng cho Giáo Hội để kiện toàn lời Đức Kitô đã loan báo và làm chứng cho Đức Kitô.  Hơn nữa là nền tảng của Giáo Hội.  Kế đến là Thánh Phaolô đã viết rất nhiều thư đến nhiều cộng đoàn Kitô hữu và ngài còn cộng tác với tác giả khác viết cuốn Tông Đồ Công Vụ để làm chứng Phúc Âm của Đức Kitô.  Các thánh Sử được ân sủng riêng để viết Phúc Âm và Phúc Âm được hiệp nhất trong Giáo Hội.  Giáo Hội phê chuẩn Phúc Âm được hiệp nhất là bốn cuốn và Phúc Âm được viết trong các ngôn ngữ khác như: Hy Lạp, Hebrew Aramaic và Latin.  Giáo Hội được phát triển và nảy sinh các trường dạy Thánh Kinh và Thánh Kinh được chia ra Cựu Ước và Tân Ước.  Các nhà thần học được đặc sủng nghiên cứu Thánh Kinh và chú giải Thánh Kinh.  Dần già Thánh Kinh được truyền bá trong mọi dân tộc và được phiên dịch trong mọi ngôn ngữ.  Thánh Kinh là ngôn ngữ của Thiên Chúa và là lời sống động.  Ước ao muốn hiểu Kinh Thánh phải có ân sủng và đức tin, như Đức Kitô nói: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ." (Mc. 4:11-12)

Đức Kitô là Đường, Sự Thật và Chân Lý.  Người trần thế không ai có thể nhận thức được Đức Kitô là con thiên Chúa, trừ khi có ân sủng của Chúa Thánh Thần.  “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt. 16:16-17) Thần học và tâm linh là tài nguyên văn kiện của nền tảng Giáo Hội.  Thần học và tâm linh là phương cách đào sâu tìm đến Chân Lý và Sự Thật của Đức Kitô.  Các Thần học gia và các thánh nhân đã để lại kho tàng tài liệu cao quý cho Giáo Hội.  Các vị được ơn đặc sủng qua cầu nguyện chiêm niệm và nhận thức được rằng các vị được Chúa mời gọi viết nên những tư tưởng kinh nghiệm tâm linh đời sống của các vị để làm chứng đức tin cho Giáo Hội.  Xưa kia Đức Kitô nói: “anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt. 16:18) Thần học và tâm linh của Giáo Hội là sự thật và chân lý, mà chỉ có theo con đường đức tin của Đức Kitô thì con người mới nhận thức được.  Thần Học và tâm linh của Giáo Hội hoàn toàn khác biệt với mọi tôn giáo khác vì tâm linh là của Thiên Chúa mà đức Kitô đã ban tặng cho thế gian.  Thế gian vẫn đang thay đổi, nhưng thần học và tâm linh vẫn là nền tảng của Giáo Hội và được canh tân thánh hóa để nhân loại nhận thức được Đức Kitô thêm hữu hình hơn.  Ví dụ như khởi đầu là Phúc Âm, rồi phát triển triết lý thần học, rồi những cảm nghiệm mầu nhiệm của Đức Kitô trong đời sống, rồi Giáo Hội hiểu thêm về ân sủng truyền giáo trên toàn cầu.  Mỗi ngày Thiên Chúa thể hiện cho nhân loại thêm rõ ràng hơn. 

Chúa Thánh Thần linh hứng nhiều ơn gọi để hiến dâng đời sống mình cho Đức Kitô.  Chúa Thánh Thần linh hứng nhân loại theo Đức Kitô từ khi Đức Kitô khởi sự ra đi rao giảng.  “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Gn 6:44) Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, đã có biết bao nhiêu tu sĩ đã dâng hiến đời sống mình cho Đức Kitô và đặc sủng của các vị tâm linh tu đức, giảng lễ, phục vụ các bí tích, truyền giáo và tử vì đạo làm chứng đức tin.  Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của Giáo Hội và đó là đặc sủng chính của Giáo Hội.  Như thế chúng ta hiểu được rằng, Chúa Thánh Thần đang ở giữa nhân loại và thôi thúc nhân loại làm chứng đức tin qua Đức Kitô.  Hơn nữa Phúc Âm là sự thật và đang sống động ở giữa chúng ta. 

Nhân loại có cần đặc sủng của Giáo Hội để sống không?  Mục đích của Đức Kitô đến thế gian là rao truyền tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.  Sau sự phục sinh và lên trời của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần linh hứng Giáo Hội và ban nhiền đặc sủng trên Giáo Hội.  “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế." (TCv 10:15) Nghĩa là những gì của Thiên Chúa đều đem lại sinh lợi sự sống cho chúng ta.  Hơn nữa con người không thể nào sống ngoài tình yêu của Thiên Chúa được.  Đặc tính của Giáo Hội là tình yêu và hòa bình.  Hình ảnh sự chết của Đức Kitô trên thập giá là một biểu tượng tình yêu vô biên và hòa bình.  Tượng khổ nạn của Đức Kitô là nền tảng gìn giữ thế giới hòa bình và chính nghĩa.  Giáo Hội Công Giáo là một phần tử trách nhiệm chiến đấu gìn giữ chân lý hòa bình cho thế giới và có quyền lên tiếng khi thế giới nổi dậy bất chính.  Giáo Hội nắm chắc niềm tin Đức Kitô để con người biết nương vào Thiên Chúa qua Đức Kitô.  Thánh Gioan nói: “Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.  Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.” (1Gn 5:12-13)  Nếu Thiên Chúa lấy đi tình yêu và bình an của thế gian thì thế gian sẽ bị hỗn loạn. 

Kitô hữu là Giáo Hội và mỗi Kitô hữu đều có đặc sủng của chính mình.  Mọi tu sĩ đều có ơn gọi riêng và họ có đặc sủng của chính mình ví dụ như: giảng thuyết, thần học gia, triết lý gia, linh hướng, giáo sư, lãnh đạo, và tâm linh.  Như thánh Gioan Vianey đặc sủng giải tội, thánh Têrêsa Avial và Gioan Thánh Giá đặc sủng tâm linh, Thánh Phanxicô Assisi và mẹ Têrêsa đặc sủng là yêu mến kẻ nghèo, thánh Augustine, thánh Ambrose và nhiều các thánh nhân được ơn đặc sủng là thần học, triết học và chú giải Kinh Thánh.  Mỗi người đều có tài năng và đặc sủng riêng của mình, có người được tài năng phục vụ, làm cha làm mẹ, tài năng chuyên môn bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia, và lãnh đạo.  Nhưng qua niềm tin với Đức Kitô ta được xin ơn đặc sủng để công hiến tài năng của mình cho thế giới. Đức Kitô nói: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.  Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt. 13:11-12)  Trong niềm tin Chúa Ba Ngôi, ta được xin ơn đặc sủng biết lắng nghe, tha thứ, yêu thương, chính nghĩa, cầu nguyện, yêu mến Thánh Lễ, phục vụ, khiêm nhường, và khó nghèo.  Điều quan trọng trước nhất là ta hãy nhận thức được tài năng của tôi là gì.  Và ta xin ơn để Thiên Chúa ban cho ta ơn đặc sủng. 

Decolores

Lm. Fx Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال