Song ngữ Anh-Việt Sắc Lệnh và Quy Chế của OMCC

Song ngữ Anh-Việt Sắc Lệnh và Quy Chế của OMCC


DICASTERIUM

PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA

Prot. N. 2022/982

DECREE

 

The Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) was established during the 5th Inter-American Meeting, held in Santo Domingo (Dominican Republic) between June 23rd and 27'h 1980.

 

With its decree of May 30“ 2004, the Pontifical Council for the Laity granted recognition to the OMCC as a structure of coordination, promotion and divulgation of the Cursillo in Christianity experience, enjoying juridical personality in canon law, and approved its statutes ad experimentum. At the request of the OMCC, in order to allow more reflection on the statutes across the movement, the Pontifical Council for the Laity's letter of May 4th 2009 extended this ad experimentum period. With a decree dated December 12t' 2014, the same Dicastery approved modified statutes for the OMCC.

 

As a result of the principles agreed by all components of the OMCC - International Groups and Executive - during a meeting held in Rome from May 30t" to June 3rd 2022, modified statutes doting the OMCC with a new structure were proposed to the National Secretariats during a World Meeting held in Mar del Plata (Argentina) from December 1st to 4th 2022, and approved by a clear majority.

 

Consequently,

 

given this Dicastery's competency under article 134 of the Apostolic Constitution

Praedicate Evangelism on the Roman Curia;

 

in partial derogation of Article 17c of the current statutes;

 

the Dicastery for Laity, Family and Life hereby approves the modified statutes of the Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC), a copy being this day deposited in the archives of the Dicastery, and attached to this Decree.

 

From the Vatican, December 12t' 2022, on the Feast of Our Lady of Guadalupe,

 

  

Sắc Lệnh

 

Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) được thành lập trong cuộc Gặp gỡ Liên Châu Mỹ lần thứ 5, được tổ chức tại Santo Domingo (Cộng hòa Dominica) từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 1980.

 

Với nghị định ngày 30 tháng 5 năm 2004, Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân đã công nhận OMCC là một cơ cấu phối hợp, cổ vũ và phổ biến kinh nghiệm Cursillo về Kitô giáo, có tư cách pháp nhân theo giáo luật, và phê chuẩn các quy chế ad experimentum (để thử nghiệm) của tổ chức. Theo yêu cầu của OMCC, để cho phép suy tư nhiều hơn về các quy chế trong phong trào, trong thư của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân ngày 4 tháng 5 năm 2009 đã kéo dài thời gian ad experimentum này. Với một sắc lệnh ngày 12 tháng 12 năm 2014, chính Thánh Bộ đã phê chuẩn các quy chế sửa đổi cho OMCC.

 

Do các nguyên tắc đã được tất cả các thành phần của OMCC - các Nhóm Quốc tế và Ban Điều hành - đồng ý trong cuộc họp được tổ chức tại Rome từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2022, các quy chế sửa đổi về OMCC với cơ cấu mới đã được đề xuất tới các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia trong một Hội nghị Thế giới được tổ chức tại Mar del Plata (Argentina) từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022 được chấp thuận bởi một đa số ràng.

 

Do đó,

 

với thẩm quyền của Thánh Bộ này theo điều 134 của Tông hiến Praedicate Evangelium

về Roman Curia;

 

bãi bỏ một phần Điều 17c của quy chế hiện hành;

 

Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống theo đây phê chuẩn quy chế sửa đổi của Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC), một bản sao ngày hôm nay đã được lưu giữ trong văn khố của Thánh Bộ, và được đính kèm với Sắc Lệnh này.

 

Từ Vatican, ngày 12 tháng 12 năm 2022, vào Lễ Đức Mẹ Guadalupe,

 

 00120 STATO CITTÀ DEL VATICANO


 

 

Preamble

 

Lời Mở Đầu

1. The Movement of Cursillos in Christianity (Movimiento de Cursillos de Cristiandad) is a worldwide Ecclesial Movement that acts within the Catholic Church. The Movement feels called to participate actively in the great mission of evangelisation. Its apostolic purpose consists in bringing the Christian faith to the different environments of life, through the living witness, especially on the part of all its members. The specific objective is therefore to evangelise the environments.

1. Phong trào Cursillo về Kitô giáo (Movimiento de Cursillos de Cristiandad) là một Phong trào Giáo hội trên toàn cầu hoạt động trong Giáo hội Công giáo. Phong trào cảm thấy được kêu gọi tham gia tích cực vào sứ mệnh truyền giáo vĩ đại. Mục đích tông đồ của Phong trào bao gồm việc mang đức tin Kitô giáo đến các môi trường sống khác nhau, thông qua chứng tá sống động, đặc biệt là về phía tất cả các thành viên của Phong trào. Do đó, mục tiêu cụ thể là Phúc-âm-hóa các môi trường.

2. “The Cursillo Movement is a movement of the Church which by means of its own method makes it possible for people to live what is fundamental for being a Christian, and to live it together; it helps people discover and fulfil their personal vocations, and it promotes the creation of core groups of Christians who leaven their environments with the Gospel.” (Fundamental Ideas of the Cursillo Movement, Third Edition, 2014, Introduction)

2. “Phong trào Cursillo một phong trào của Giáo hội, bằng phương pháp riêng của mình, thể giúp mọi người sống những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu, sống những điều đó cùng nhau; Phong trào giúp mọi người khám phá chu toàn ơn gọi nhân của mình, thúc đẩy sự sáng tạo của các nhóm Kitô hữu nòng cốt để làm dậy men môi trường với Tin Mừng.” (Những Tưởng Nền Tảng của Phong trào Cursillo, Ấn bản thứ ba, 2014, Lời tựa)

3. The Movement of Cursillos in Christianity was born in Spain, precisely on the island of Mallorca, between the years 1940 and 1949. Many lay people and some priests, guided by the Holy Spirit, perceived more clearly that the laity too, by virtue of the sacraments of Baptism and Confirmation, have an active role in the mission of evangelisation of humanity. This group of initiators included mainly lay people led by Eduardo Bonnín Aguiló, as well as some Pastors, including the then Bishop of Mallorca, Juan Hervás Benet and the Priest, Msgr. Sebastián Gaya Riera.

3. Phong trào Cursillo về Kitô giáo ra đời tại Tây Ban Nha, chính xác trên đảo Mallorca, giữa những năm 1940 và 1949. Nhiều giáo dân và một số linh mục, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã nhận thức rõ ràng hơn rằng giáo dân cũng vậy, nhờ nhân đức của các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, có vai trò tích cực trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho nhân loại. Nhóm những người khởi xướng này bao gồm chủ yếu giáo dân do Eduardo Bonnín Aguiló lãnh đạo, cũng như một số Mục tử, bao gồm Giám mục của Mallorca lúc bấy giờ Juan Hervás Benet vị Linh mục là Đức ông Sebastián Gaya Riera.

4. In a short time, the Movement spread throughout Spain. From there it spread to the countries of the American continent. At the Second Vatican Council, numerous Bishops of Latin America testified to their positive experience with the Cursillo Movement, stressing that it valued the laity in the Church. Meanwhile, the Cursillos Movement had spread to all continents.

4. Trong một thời gian ngắn, Phong trào lan rộng khắp Tây Ban Nha. Từ đó lan sang các quốc gia thuộc lục địa Châu Mỹ. Tại Công Đồng Vatican II, nhiều Giám mục Châu Mỹ La-tinh đã làm chứng về kinh nghiệm tích cực của họ đối với Phong trào Cursillo, nhấn mạnh rằng Phong trào coi trọng giáo dân trong Giáo hội. Trong khi đó, Phong trào Cursillo đã lan rộng khắp các châu lục.

5. The characteristic of the Cursillo Movement is mainly to share a lived faith in order to spread it. In doing so each person assumes his personal responsibility, but his commitment is supported by

a group that shares his ideas and life. Of particular

5. Đặc điểm của Phong trào Cursillo chủ yếu chia sẻ một đức tin sống động để truyền bá đức tin đó. Khi làm như vậy, mỗi người đảm nhận trách nhiệm cá nhân của mình, nhưng cam kết của người ấy được

hỗ trợ bởi một nhóm cùng chia sẻ tư tưởng cuộc


importance is the harmonious cooperation between lay people and priests. Each has their own specific function, each has their own personal “charism”, but all together are engaged in achieving the same goal: evangelisation as a leaven in the environments.

sống của người ấy. Đặc biệt quan trọng là sự hợp tác hài hòa giữa giáo dân và linh mục. Mỗi bên có chức năng riêng, mỗi bên có “đặc sủng” riêng, nhưng tất cả cùng dấn thân để đạt được cùng một mục tiêu: Phúc-âm-hóa như men trong các môi trường.

6. This goal is achieved with a specific kerygmatic methodology, which consists of three stages: Pre- Cursillo, Cursillo, Post-Cursillo. The themes and contents of the three days of the Cursillo are the same all over the world. These are the fundamental contents of the Creed of our Catholic faith: Jesus Christ, grace, the sacraments, the Church, the apostolate, the deepening of the truths of the faith, the experiences of faith.

6. Mục tiêu này đạt được bằng một phương pháp mang tính kerygma cụ thể, bao gồm ba giai đoạn: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo, Hậu Cursillo. Chủ đề và nội dung của ba ngày trong Khóa Cursillo đều giống nhau trên toàn thế giới. Đây là những nội dung nền tảng của Kinh Tin Kính của đức tin Công giáo chúng ta: Chúa Giêsu Kitô, ân sủng, các tích, Giáo hội, hoạt động tông đồ, đào sâu các chân lý đức tin, các kinh nghiệm đức tin.

7. It is unique to the Cursillo Movement that it has few structures. The main responsibility is entrusted to the Diocesan Secretariats and the National Secretariats, as the text of the Fundamental Ideas of the Cursillo Movement says (cf. FICM 3, 336-340) The International Groups and the World Organism of Cursillos of Christianity (OMCC) are at the service of ecclesial communion, unity, information, coordination and support (cf. FICM 3, 341-347).

7. Điều đặc biệt của Phong trào Cursillo rất ít cấu. Trách nhiệm chính được giao cho các Văn phòng Điều hành cấp Giáo phận Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia, như sách Những Tưởng Nền Tảng của Phong trào Cursillo nói (x. NTTNT 3, 336-340). Các Nhóm Quốc tế và Tổ chức Thế giới của Cursillo về Kitô giáo (OMCC) đang phục vụ sự hiệp thông, hiệp nhất, thông tin, phối hợp và hỗ trợ trong Giáo hội (x. NTTNT 3, 341-347).

8. The Cursillo Movement counts on the worldwide acceptance and recognition of significant Shepherds of the Catholic Church. Many Cardinals and Bishops around the world welcome the collaboration of the Cursillo Movement in the field of evangelisation of their Dioceses. Even the Roman Pontiffs of recent decades have repeatedly and publicly expressed a particular appreciation of the Cursillo Movement.

8. Phong trào Cursillo trông cậy vào sự chấp nhận và công nhận trên toàn thế giới của các Mục tử quan trọng trong Giáo hội Công giáo. Nhiều Hồng y và Giám mục trên thế giới hoan nghênh sự cộng tác của Phong trào Cursillo trong lãnh vực loan báo Tin Mừng của Giáo phận mình. Ngay cả các vị Giáo hoàng Rôma trong những thập kỷ gần đây cũng đã nhiều lần công khai bày tỏ sự đánh giá cao đặc biệt đối với Phong trào Cursillo.

9. Pope Paul VI, during the first World ‘Ultreya’ celebrated in Rome on May 28, 1966, in St. Peter’s Square, said: “Cursillos de Cristiandad: this is the name that today - confirmed by its results and made credible by the genuineness of its fruits - can travel with right of citizenship on the roads of the world” (AAS 58, 1966, 500). The Pope himself, on May 23, 1970, addressed words of recognition and encouragement to the 40,000 Cursillistas who were gathered in Mexico City for the second World Ultreya.

9. Đức Giáo hoàng Phaolô VI, trong ‘Ultreya’ Thế giới đầu tiên được cử hành tại Rôma vào ngày 28 tháng 5 năm 1966, tại Quảng trường Thánh Phêrô, đã nói: “Cursillos de Cristiandad: đây tên ngày nay

- được xác nhận bởi các kết quả của được làm cho đáng tin cậy bởi tính chân thực của thành quả - thể di chuyển với quyền công dân trên các nẻo đường của thế giới” (AAS 58, 1966, 500). Chính Đức Giáo hoàng, vào ngày 23 tháng 5 năm 1970, đã ngỏ lời công nhận khích lệ 40.000 Cursillistas đang quy tụ tại Mexico City cho Ultreya Thế Giới lần thứ hai.

10. Pope John Paul II also frequently participated in the meetings of the Cursillo Movement and addressed the Cursillistas present and the Movement itself with words of encouragement. During the third World Ultreya, held on July 29,

2000, in St. Peter’s Square during the Holy Year,

10. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp của Phong trào Cursillo nói với các Cursillistas hiện diện chính Phong trào bằng những lời khích lệ. Trong Ultreya Thế giới lần thứ ba, được tổ chức vào ngày 29 tháng 7 năm

2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô trong Năm


the Holy Father raised his thanks to the Lord “for all he has done and never ceases to do in the Church through the Cursillos de Cristiandad.”

Thánh, Đức Thánh Cha đã dâng lời tạ ơn Chúa “vì tất cả những gì Người đã làm và không ngừng làm trong Giáo hội qua Cursillos de Cristiandad.”

11. The Holy Father, on the occasion of Pentecost 1998, during the World Congress of Ecclesial Movements and New Communities celebrated in St. Peter’s Square in Rome, expressed the hope that the Movements would collaborate even more closely with the Dicasteries of the Holy See. The Cursillo Movement responding to this wish of the Holy Father, presented the Statute of the OMCC to the Pontifical Council for the Laity. After canonical recognition of the OMCC in 2004 and confirmation of its modified statutes in 2014 by the Pontifical Council for the Laity, the current text contains modifications presented to the Dicastery for Laity, Family and Life in 2022.

11. Đức Thánh Cha, nhân dịp Lễ Hiện Xuống năm 1998, trong Đại hội Thế giới của các Phong trào Giáo hội và các Cộng đồng Mới được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, đã bày tỏ hy vọng rằng các Phong trào sẽ cộng tác chặt chẽ hơn nữa với các Thánh Bộ của Tòa Thánh. Phong trào Cursillo đáp ứng mong muốn này của Đức Thánh Cha, đã đệ trình Quy chế của OMCC cho Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân. Sau khi công nhận OMCC theo giáo luật vào năm 2004 và xác nhận các quy chế sửa đổi của OMCC vào năm 2014 bởi Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, văn bản hiện tại các sửa đổi được trình lên Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống vào năm 2022.

 

Chapter I: Nature and Objectives of the OMCC

 

Chương I: Bản chất mục tiêu của OMCC

Article 1

Điều 1

The Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC) is the coordinating body of the Movement of Cursillo in Christianity (MCC) at the world level.

Tổ Chức Cursillo Thế Giới (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad – OMCC) là cơ quan điều phối của Phong trào Cursillo Kitô giáo (Movimiento de Cursillos de Cristiandad MCC) trên toàn thế giới.

Article 2

Điều 2

The OMCC is a service organism and exercises its authority over the International Groups, the National and Diocesan Secretariats, operating within the limits of what is provided by this Statute and prescribed by the Code of Canon Law.

OMCC là một cơ quan phục vụ và thực thi quyền hạn của mình đối với các Nhóm Quốc tế, các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia và Giáo phận, hoạt động trong giới hạn của những được cung cấp bởi Quy chế này và được quy định bởi Bộ Giáo luật.

Article 3

Điều 3

The objectives of the OMCC are:

A.      Promoting unity of understanding of the essence of the MCC at the world level.

B.      Maintaining the MCC in its faithfulness to the Church and its teaching (cf. FICM 3 n. 345).

C.      Preserving the MCC in its faithfulness to its charism and the book Fundamental Ideas of the Cursillo Movement, fruit of the World Encounters and official expression of the Cursillo Movement, and to the conclusions of the World Encounters (cf. FICM 3 n. 345).

D.      Facilitating the mutual exchange of information, initiatives and ongoing reflections of the International Groups.

Mục tiêu của OMCC là:

A.      Thúc đẩy sự thống nhất hiểu biết về bản chất của MCC ở cấp độ thế giới.

B.      Giữ cho MCC trung thành với Giáo hội giáo huấn của Giáo hội (x. NTTNT 3 số 345).

C.      Bảo toàn MCC trong sự trung thành với đặc sủng của mình và cuốn sách Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong trào Cursillo, kết quả của các Đại hội Thế giới và sự thể hiện chính thức của Phong trào Cursillo, những kết luận của các Đại hội Thế giới (x. NTTNT 3 số 345).

D.      Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, sáng kiến phản ánh thường xuyên của các Nhóm Quốc tế.


E.      Encouraging the International Groups to fulfil their responsibilities towards their National Secretariats.

F.       Promoting unity and co-operation among the International Groups.

G.      Assisting the International Groups so that they achieve their objectives.

H.      Promoting reflection and study upon the role and mission of the MCC at world level.

I.         Assisting the introduction of the MCC in countries where it is not yet established.

E.      Khuyến khích các Nhóm Quốc tế hoàn thành trách nhiệm của họ đối với các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia của họ.

F.       Thúc đẩy sự đoàn kết hợp tác giữa các Nhóm Quốc tế.

G.      Hỗ trợ các Nhóm Quốc tế để họ đạt được mục tiêu của họ.

H.      Thúc đẩy sự phản ánh và nghiên cứu về vai trò và sứ mệnh của MCC ở cấp độ thế giới.

I.         Hỗ trợ việc giới thiệu MCC ở những quốc gia chưa thành lập MCC.

Chapter II: Composition and Role of the OMCC

Chương II: Thành phần vai trò của OMCC

Article 4

Điều 4

The OMCC is composed of a President, a Spiritual Advisor, a Vice president, a Secretary, a Treasurer and one representative from each International Group.

To achieve its purpose in performing its tasks, the OMCC should take into consideration the pastoral plans of the Universal Church and the guidelines of the Holy See, while remaining faithful to the particular charism of the Cursillo Movement, expressed in the book Fundamental Ideas of the MCC, to the Canonical Recognition of the OMCC and its own Statute.

The term of office will be four years without the possibility of a second consecutive term.

OMCC bao gồm Chủ tịch, Linh hướng, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ một đại diện từ mỗi Nhóm Quốc tế.

Để đạt được mục đích trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, OMCC nên xem xét các kế hoạch mục vụ của Giáo hội Hoàn vũ và các hướng dẫn của Tòa Thánh, trong khi vẫn trung thành với đặc sủng đặc biệt của Phong trào Cursillo, được trình bày trong cuốn sách Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong trào Cursillo (MCC), đối với sự Công nhận theo Giáo luật của OMCC và Quy chế của chính OMCC.

Nhiệm kỳ của văn phòng sẽ là bốn năm mà không có khả năng có nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Article 5

Điều 5

For both its purpose and its composition, the OMCC shall act in close contact and in collaboration with the International Groups, listening through them to voices from the MCC worldwide, responding to their needs and determining the way to proceed.

Đối với cả mục đích và thành phần của mình, OMCC sẽ hành động liên hệ chặt chẽ hợp tác với các Nhóm Quốc tế, lắng nghe qua họ những tiếng nói từ MCC trên toàn thế giới, đáp ứng nhu cầu của họ và xác định cách tiến hành.

Article 6

Điều 6

The role of each member of the OMCC is as follows:

A. The President shall:

     officially represent the OMCC and the worldwide Cursillo Movement;

     keep contact, encourage and consult with all other members of the OMCC;

     promote and serve unity in the OMCC and the MCC;

     convoke and preside over OMCC meetings and convene World Encounters;

Vai trò của mỗi thành viên trong OMCC như sau:

A. Chủ tịch sẽ người:

     đại diện chính thức cho OMCC Phong trào Cursillo toàn cầu;

     giữ liên lạc, khuyến khích tham khảo ý kiến với tất cả các thành viên khác của OMCC;

     thúc đẩy phục vụ sự thống nhất trong OMCC và MCC;

     triệu tập chủ trì các cuộc họp của OMCC và triệu tập các Đại hội Thế giới;


     prepare the meeting agenda after consultation with other members;

     represent the worldwide MCC before the Dicastery for Laity, Family and Life and other entities.

B.      The Vice-President shall assist the President and substitute in case of absence or impediment.

C.      The Spiritual Advisor shall assist the Movement in reaching its spiritual objectives through celebration of the sacraments, supporting the life and prayers of its members, invigorating its evangelizing activity and promoting ecclesial communion.

D.     The Secretary shall be responsible for the minutes of OMCC meetings and World Encounters and, in coordination with the President, deal with all correspondence.

E.      The Treasurer shall manage the contributions of the International Groups, prepare an annual budget and keep financial statements to record all income and expenditure and report to the International Groups and their National Secretariats annually.

F.       The members of the OMCC who are nominated by the International Groups represent these International Groups on the OMCC. They are full members of the OMCC, who participate in all meetings and in all its decisions. They bring to the OMCC their own experience of Cursillos and of the International Group which has nominated them, so that OMCC decisions have an intercontinental perspective. They help ensure communication between the OMCC and the International Groups and with National Secretariats.

     chuẩn bị chương trình họp sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên khác;

     đại diện cho MCC trên toàn thế giới trước Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình Sự sống và các tổ chức khác.

B.      Phó Chủ tịch sẽ giúp Chủ tịch thay thế trong trường hợp vắng mặt hoặc bị cản trở.

C.      Vị Linh hướng sẽ hỗ trợ Phong trào đạt được các mục tiêu thiêng liêng của mình qua việc cử hành các bí tích, hỗ trợ đời sống và lời cầu nguyện của các thành viên, tiếp thêm sinh lực cho hoạt động truyền giáo và thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội.

D.     Thư sẽ chịu trách nhiệm về biên bản các cuộc họp của OMCC và các Đại hội Thế giới, đồng thời phối hợp với Chủ tịch giải quyết tất cả các thư từ.

E.      Thủ quỹ sẽ quản các khoản đóng góp của các Nhóm Quốc tế, chuẩn bị ngân sách hàng năm và lưu giữ các báo cáo tài chính để ghi lại tất cả thu nhập và chi tiêu và báo cáo cho các Nhóm Quốc tế các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia của họ hàng năm.

F.       Các thành viên của OMCC được các Nhóm Quốc tế đề cử đại diện cho các Nhóm Quốc tế này tại OMCC. Họ là thành viên đầy đủ của OMCC, là những người tham gia vào tất cả các cuộc họp và trong tất cả các quyết định của nó. Họ mang đến OMCC kinh nghiệm riêng của họ về các Khóa Cursillo và của Nhóm Quốc tế đã đề cử họ, để các quyết định của OMCC có tầm nhìn liên lục địa. Họ giúp đảm bảo thông tin liên lạc giữa OMCC và các Nhóm Quốc tế và với các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia.

Chapter III: Composition and Objectives of the International Groups

Chương III: Thành phần Mục tiêu của các Nhóm Quốc tế

Article 7

Điều 7

“An International Group is the body that gathers and represents the National Secretariats recognized by the respective Episcopal Conferences” (FICM 3 n 341).

The International Groups can be constituted at the regional, continental, or linguistic level, and must be approved by the OMCC.

A. The services of each International Group shall be provided by its own Executive Committee

consisting   of   the   President,   Vice-President,

“Một Nhóm Quốc Tế là một tổ chức quy tụ và đại diện cho các Văn Phòng Điều Hành cấp Quốc Gia được Hội Đồng Giám Mục liên hệ công nhận” (NTTNT 3 số 341).

Các Nhóm Quốc tế thể được thành lập cấp khu vực, lục địa hoặc ngôn ngữ và phải được OMCC chấp thuận.

A. Các dịch vụ của mỗi Nhóm Quốc tế sẽ được cung cấp bởi Ủy ban Điều hành riêng của Nhóm

bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Linh hướng,


Spiritual Advisor, Secretary, and Treasurer. This Executive Committee is appointed by the National Secretariat of the country elected to be the co- ordinating country of the International Group.

B.      The National Secretariats of each International Group shall choose a delegate to the OMCC. The delegate may be from any National Secretariat of the International Group or a member of the Executive Committee of the International Group but shall not be the President.

C.      The co-ordinating country for each International Group shall be elected every 4 years (coinciding with the election of the OMCC) by an absolute majority of the National Secretariats which it represents.

D.     A National Secretariat may belong to only one of the International Groups. In meetings of the International Groups or in World Encounters each National Secretariat is entitled to one vote, proxy voting being prohibited.

E.      Each International Group shall prepare a report on activities planned and accomplished, to present at the meetings with the OMCC.

F.       The objectives of the International Groups are to:

     Promote unity of understanding of the essence of the MCC among the National Secretariats that form them.

     Assist the National Secretariats to achieve their objectives.

     Promote the Movement in countries where the MCC does not exist or is dormant.

     Distribute all information from the OMCC activities to all the National Secretariats.

G.     Those countries or group of countries where the Cursillo Movement exists but, for valid reasons in the judgement of the OMCC, do not belong to an International Group, shall receive temporary co-ordination services directly from the OMCC until they incorporate into an International Group.

Thư Thủ quỹ. Ủy ban Điều hành này được bổ nhiệm bởi Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia của quốc gia được bầu làm điều phối của Nhóm Quốc tế.

B.      Các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia của mỗi Nhóm Quốc tế sẽ chọn một đại biểu cho OMCC. Đại biểu có thể đến từ bất kỳ Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia nào của Nhóm Quốc tế hoặc thành viên của Ủy ban Điều hành của Nhóm Quốc tế nhưng không phải là Chủ tịch.

C.      Quốc gia điều phối cho mỗi Nhóm Quốc tế sẽ được bầu 4 năm một lần (trùng với cuộc bầu cử của OMCC) bởi đa số tuyệt đối các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia mà Nhóm Quốc tế đại diện.

D.     Một Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia chỉ có thể thuộc về một trong các Nhóm Quốc tế. Trong các cuộc họp của các Nhóm Quốc tế hoặc trong các Đại hội Thế giới, mỗi Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia được quyền có một phiếu bầu, không được phép ủy nhiệm bỏ phiếu.

E.      Mỗi Nhóm Quốc tế sẽ chuẩn bị một báo cáo về các hoạt động được lên kế hoạch hoàn thành, để trình bày tại các cuộc họp với OMCC.

F.       Mục tiêu của các Nhóm Quốc tế là:

     Thúc đẩy sự thống nhất hiểu biết về bản chất của MCC giữa các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia thành lập Nhóm.

     Hỗ trợ các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia đạt được các mục tiêu của họ.

     Thúc đẩy Phong trào ở các quốc gia nơi MCC không tồn tại hoặc không hoạt động.

     Phân phối tất cả thông tin từ các hoạt động của OMCC cho tất cả các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia.

G.     Những quốc gia hoặc nhóm quốc gia có Phong trào Cursillo tồn tại, nhưng những do chính đáng theo phán quyết của OMCC, không thuộc về một Nhóm Quốc tế, sẽ nhận được các dịch vụ điều phối tạm thời trực tiếp từ OMCC cho đến khi họ sáp nhập vào một Nhóm Quốc tế.

Chapter IV: Election of the OMCC

Chương IV: Bầu cử OMCC

Article 8

Điều 8

All the members of the OMCC will be designated at a World Encounter as follows:

A. The nominations of     the President,    Vice- President, Spiritual Advisor, Secretary, and

Tất cả các thành viên của OMCC sẽ được chỉ định tại Đại hội Thế giới như sau:

A. Các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Linh hướng, Thư Thủ quỹ, được đề cử theo liên


Treasurer, presented as a group, shall be elected by the National Secretariats.

B. A representative from each International Group shall be proposed by the International Group they represent. They can be members of the Executive Committee of their International Group but shall not simultaneously be the President of the International Group.

danh, sẽ được bầu chọn bởi các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia.

B. Một đại diện từ mỗi Nhóm Quốc tế sẽ được đề cử bởi Nhóm Quốc tế họ đại diện. Họ thể là thành viên của Ủy ban Điều hành của Nhóm Quốc tế của họ nhưng không được đồng thời là Chủ tịch của Nhóm Quốc tế ấy.

Article 9

Điều 9

The election of the OMCC shall be from the nominations presented according to the following guidelines:

A. Any nomination is to include all members, i.e., the President, Vice President, Spiritual Advisor, Secretary and Treasurer as a group, with a profile of their life experience in the MCC.

B. The nominees shall come from more than one National Secretariat and may come from more than one International Group.

C. The nominations shall not include members from the National Secretariat holding the coordination of the International Group to which they belong.

D. Any National Secretariat duly recognized by its Bishops Conference, integrated into an International Group, may present a nomination.

Việc bầu chọn OMCC sẽ dựa trên các đề cử được trình bày theo các nguyên tắc sau:

 

A. Bất kỳ đề cử nào cũng bao gồm tất cả các thành viên, tức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Linh hướng, Thư ký và Thủ quỹ như một liên danh, với hồ sơ về kinh nghiệm sống của họ trong MCC.

B. Những người được đề cử sẽ đến từ nhiều Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia thể đến từ nhiều Nhóm Quốc tế.

C. Các đề cử sẽ không bao gồm các thành viên từ Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia giữ vai trò điều phối Nhóm Quốc tế mà họ là thành viên.

D. Bất kỳ Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia nào được Hội đồng Giám mục công nhận hợp lệ, được hợp nhất thành một Nhóm Quốc tế, đều có thể đưa ra sự đề cử.

Article 10

Điều 10

An electoral commission shall be appointed by the OMCC to ensure that the election process is carried out according to the Statutes. The following steps will be developed:

     Nominations shall be called 9 months before the end of the current term of the OMCC.

     World Encounter shall be held 3 months before the end of the current term of OMCC.

     Elected OMCC shall meet with current OMCC to ensure smooth transition of services.

Một ủy ban bầu cử sẽ được OMCC chỉ định để đảm bảo rằng quá trình bầu cử được thực hiện theo Quy chế. Các bước sau đây sẽ được phát triển:

 

     Các đề cử sẽ được triệu tập 9 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của OMCC.

     Đại hội Thế giới sẽ được tổ chức 3 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của OMCC.

     OMCC được bầu sẽ họp với OMCC hiện tại để đảm bảo quá trình chuyển đổi nhiệm vụ suôn sẻ.

Article 11

Điều 11

The election shall be carried out by the vote of the National Secretariats present at the World Encounter, who may vote for only one nomination in each of the necessary rounds, as described below:

A. For a nomination to be successful they must achieve an absolute majority (50%+1) of the overall votes cast.

Cuộc bầu cử sẽ được thực hiện bằng lá phiếu của các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia có mặt tại Đại hội Thế giới, những người chỉ có thể bỏ phiếu cho một đề cử trong mỗi vòng cần thiết, như được mô tả dưới đây:

A. Để một đề cử thành công, họ phải đạt được đa số tuyệt đối (50%+1) tổng số phiếu bầu.


B. Where subsequent rounds of voting take place, the nominees with the least number of votes from the previous round shall be removed.

C. Voting shall be concluded when one nomination successfully gains an absolute majority (50%+1) of the vote.

D. Voting by proxy is not allowed except in special circumstances, to be determined by the Electoral Commission after consultation with the Dicastery for Laity, Family and Life.

B. Tại các vòng bỏ phiếu tiếp theo, người được đề cử có số phiếu bầu ít nhất ở vòng trước sẽ bị loại.

C. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc khi một đề cử đạt được đa số tuyệt đối (50%+1) phiếu bầu.

 

D. Bỏ phiếu theo ủy quyền không được phép trừ những trường hợp đặc biệt, do Ủy ban Bầu cử quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Chapter V: The Services of the OMCC

Chương V: Dịch vụ của OMCC

Article 12

Điều 12

The OMCC exists to serve the life of the Cursillo Movement, through discernment, co-responsibility and witness (cf. FICM 3, 335), living and promoting synodality, unity in diversity, friendship and enthusiasm for the mission.

From that basis, it will render the following services:

A.      Address world issues that affect the Cursillo Movement. It listens to voices from around the world and determines the best way to proceed.

B.      Arrange periodic meetings with the Executive Committees of the International Groups including at least one face-to-face meeting in the four-year period.

C.      Facilitate inter-communication between the International Groups.

D.      Organize a World Encounter every four years, and a periodical World Ultreya.

E.       Keep an Official Directory of the National Secretariats, containing all their relevant data (names, telephone numbers and email addresses) of their President and Spiritual Advisors.

F.       Disseminate all relevant information on the MCC worldwide, publishing it on the OMCC website and reflecting it in regular informative publications in a timely manner. Information should be consistently presented in different languages.

G.      Through its President, officially represent the world Cursillo Movement, particularly before the Dicastery for the Laity, Family and Life and before other Lay Associations worldwide.

H.      Implement the resolutions and recommenda- tions of the World Encounters.

I.         Receive and administer any financial resources and royalties resulting from publishing rights.

OMCC tồn tại để phục vụ đời sống của Phong Trào Cursillo, thông qua sự phân định, đồng trách nhiệm và chứng tá (x. NTTNT 3, 335), sống và cổ tính hiệp hành, hợp nhất trong đa dạng, tình bạn nhiệt tình truyền giáo.

Từ sở đó sẽ thực hiện các dịch vụ sau:

A.      Giải quyết các vấn đề thế giới ảnh hưởng đến Phong trào Cursillo. OMCC lắng nghe tiếng nói từ khắp nơi trên thế giới và xác định cách tốt nhất để tiến hành.

B.      Sắp xếp các cuộc họp định kỳ với Ủy ban Điều hành của các Nhóm Quốc tế bao gồm ít nhất một cuộc gặp mặt-đối-mặt trong thời gian bốn năm.

C.      Tạo điều kiện giao tiếp giữa các Nhóm Quốc tế.

D.      Tổ chức Đại hội Thế giới bốn năm một lần, và Ultreya Thế giới định kỳ.

E.       Giữ một Danh mục Chính thức của các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia, bao gồm tất cả dữ liệu liên quan (tên, số điện thoại và địa chỉ email) của Chủ tịch và Linh hướng của họ.

F.       Phổ biến tất cả các thông tin liên quan về MCC trên toàn thế giới, phổ biến thông tin trên trang web của OMCC và phản ánh nó trong các ấn phẩm thông tin thường xuyên một cách kịp thời. Thông tin phải được trình bày nhất quán bằng các ngôn ngữ khác nhau.

G.      Thông qua Chủ tịch, chính thức đại diện cho Phong trào Cursillo thế giới, đặc biệt là trước Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình Sự sống trước các Hiệp hội Giáo dân khác trên toàn thế giới.

H.      Thực hiện các nghị quyết và khuyến nghị của các Đại hội Thế giới.

I.         Nhận quản mọi nguồn tài chính tiền bản quyền phát sinh từ quyền xuất bản.


 

Chapter VI: Meetings of the OMCC

 

Chương VI: Các cuộc họp của OMCC

Article 13

Điều 13

The OMCC shall establish the meeting schedule it considers necessary to carry out ail its duties appropriately.

A.      The OMCC meetings may be face-to-face or virtual. At least once a year, a face-to-face meeting will be held.

B.      The meetings shall address all issues related to the tasks and services of the OMCC, in permanent communication and connection with the International Groups.

C.      If agreement on specific decisions is required, consensus shall be sought. Where this is not possible, decisions can be adopted by a simple majority of votes.

D.      All members of the OMCC - laypeople and Spiritual Advisor - shall have an equal voice in deliberations, working as a team, in full partici- pation and corresponsibility. Where voting is required, the Spiritual Advisor does not vote.

OMCC sẽ thiết lập lịch họp mà OMCC cho là cần thiết để thực hiện mọi nhiệm vụ của mình một cách thích hợp.

A.      Các cuộc họp của OMCC có thể mặt-đối-mặt hoặc qua mạng. Ít nhất mỗi năm một lần một cuộc họp mặt-đối-mặt sẽ được tổ chức.

B.      Các cuộc họp sẽ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ và dịch vụ của OMCC, trong liên lạc thường xuyên và kết nối với các Nhóm Quốc tế.

C.      Nếu cần có sự nhất trí về các quyết định cụ thể thì phải tìm kiếm sự đồng thuận. Khi điều này là không thể, các quyết định có thể được thông qua bằng đa số phiếu bầu đơn giản.

D.      Tất cả các thành viên của OMCC - giáo dân và Linh hướng - sẽ có tiếng nói bình đẳng trong các cuộc thảo luận, làm việc theo nhóm, tham gia đầy đủ và đồng trách nhiệm. Khi cần bỏ phiếu, thì Linh hướng không bỏ phiếu.

Article 14

Điều 14

The OMCC shall meet with the Executive Committees of the International Groups, at least once in the four-year period, in a face-to-face meeting. Virtual meetings should be convened when needed. A meeting may be called when required by half of the International Groups.

A.      Meetings shall be convened by the OMCC, with an agenda prepared jointly with the International Groups themselves.

B.      The OMCC and the Executive Committees of the International Groups shall prepare a report of activities accomplished and planned in their respective areas. Information of the meeting, including reports, will be distributed to the Cursillo Movement worldwide.

OMCC sẽ họp với các Ủy ban Điều hành của các Nhóm Quốc tế, ít nhất một lần trong khoảng thời gian bốn năm, trong một cuộc họp mặt-đối-mặt. Các cuộc họp qua mạng nên được triệu tập khi cần thiết. Một cuộc họp có thể được triệu tập khi một nửa số Nhóm Quốc tế yêu cầu.

A.      Các cuộc họp sẽ do OMCC triệu tập, với chương trình nghị sự được chuẩn bị chung với chính các Nhóm Quốc tế.

B.      OMCC các Ủy ban Điều hành của các Nhóm Quốc tế sẽ chuẩn bị một báo cáo về các hoạt động đã hoàn thành và lên kế hoạch trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Thông tin của cuộc họp, kể cả các báo cáo, sẽ được phổ biến cho Phong trào Cursillo trên toàn thế giới.

Article 15

Điều 15

The OMCC will maintain frequent and fluid communication with the Dicastery for Laity, Family and Life, to present the reality of the worldwide Cursillo Movement and to receive guidance. If needed, periodic meetings will be arranged.

OMCC sẽ duy trì liên lạc thường xuyên trôi chảy với Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, để trình bày thực tế của Phong trào Cursillo trên toàn thế giới và để nhận được sự hướng dẫn. Nếu cần thiết, các cuộc họp định kỳ sẽ được sắp xếp.

Chapter VII: World Encounters

Chương VII: Các Đại hội Thế giới

Article 16

Điều 16


The World Encounters “are the highest and most appropriate structure that the MCC has for collegial discernment and as a reality that sustains the process of renewal of the MCC” (FICM 3 n. 347), and have the following purposes:

A.      To facilitate reflection on the MCC at the world level.

B.      To seek unity of understanding of the essence of the MCC.

C.      To promote the MCC to a more incisive and vital presence world and circumstances.

D.      To share experiences.

E.       To promote the spreading of the Christian message in the world by means of the MCC.

F.       To elect the OMCC every four years, according to what is prescribed in Article 10 of this Statute.

G.      To authorize a review of the book Fundamental Ideas when necessary and to approve the revised edition, according to what is prescribed in Article 21 of this Statute.

H.      To approve the changes to this Statute, according to what is prescribed in Article 23 of this Statute.

Các Đại hội Thế giới “là cấu trúc cao nhất và phù hợp nhất MCC để phân định tập thể một thực tế duy trì quá trình đổi mới của MCC” (NTTNT 3 số 347), và có các mục đích sau:

 

A.      Để tạo điều kiện phản ánh về MCC cấp độ thế giới.

B.      Để tìm kiếm sự thống nhất trong cách hiểu về bản chất của MCC.

C.      Để thúc đẩy MCC tiến đến một thế giới hoàn cảnh hiện diện sâu sắc và sống động hơn.

D.      Để chia sẻ kinh nghiệm.

E.       Để thúc đẩy việc truyền thông điệp Kitô giáo trên thế giới bằng phương pháp của MCC.

F.       Bầu OMCC bốn năm một lần, theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

G.      Cho phép thẩm định sách Tư Tưởng Nến Tảng khi cần thiết và duyệt bản hiệu đính, theo quy định tại Điều 21 của Quy chế này.

 

H.      Phê duyệt những thay đổi đối với Quy chế này, theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này.

Article 17

Điều 17

The President of the OMCC shall ordinarily convene a World Encounter, every four years, to deal with:

     The formation of the new OMCC;

     Any world issues raised in consultation with the International Group members of the OMCC.

The President, on behalf of the OMCC, may also convene, if necessary, an Extraordinary World Encounter after having consulted the International Groups.

For both Ordinary and Extraordinary World Encounters, the President shall summon:

A.      All National Secretariats recognized by their respective Episcopal Conferences and registered at their respective International Group.

B.      Countries which have the Cursillo Movement, even though they do not as yet have a constituted National Secretariat. In such case they shall be requested to present written authorisation from the respective Episcopal Conference which states that the chosen

delegates  represent  all  the  Diocesan

Chủ tịch của OMCC thường triệu tập Đại hội Thế giới, bốn năm một lần, để giải quyết:

 

     Việc thành lập OMCC mới;

     Bất kỳ vấn đề thế giới nào được đưa ra với sự tham vấn của các thành viên Nhóm Quốc tế của OMCC.

Chủ tịch, thay mặt cho OMCC, cũng có thể triệu tập, nếu cần, một Đại hội Thế giới Bất thường sau khi tham khảo ý kiến của các Nhóm Quốc tế.

Đối với các Đại hội Thế giới Thông thường và Bất thường, Chủ tịch sẽ triệu tập:

A.      Tất cả các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia được các Hội đồng Giám mục tương ứng của họ công nhận và được đăng ký tại Nhóm Quốc tế tương ứng của họ.

B.      Các quốc gia có Phong Trào Cursillo, mặc dù họ chưa thành lập Văn Phòng Điều Hành cấp Quốc Gia. Trong trường hợp như vậy, họ sẽ được yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền từ Hội đồng Giám mục tương ứng, trong đó nêu rõ rằng các đại biểu được chọn đại diện cho tất cả

các Văn Phòng Điều Hành cấp Giáo phận của


Secretariats of that country. In this case, they shall have voice but no vote.

C. Those persons and countries considered appropriate. In this case, they will have voice but no vote

quốc gia đó. Trong trường hợp này, họ sẽ có tiếng nói nhưng không có quyền bỏ phiếu.

C. Những người và quốc gia được coi là phù hợp. Trong trường hợp này, họ sẽ tiếng nói nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Article 18

Điều 18

For the approval of the decisions of the World Encounters, except as indicated in articles 21 and 23 of this statute, the absolute majority (50%+1) of votes of the National Secretariats present is required. Proxy voting shall not be permitted, except under exceptional circumstances, established by the OMCC after consultation with the Dicastery for Laity, Family and Life.

Để chấp thuận các quyết định của các Đại hội Thế giới, trừ trường hợp được chỉ ra trong điều 21 23 của quy chế này, cần phải có đa số tuyệt đối (50%+1) phiếu bầu của các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia có mặt. Bỏ phiếu theo ủy quyền sẽ không được phép, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ, được thiết lập bởi OMCC sau khi tham khảo ý kiến của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Chapter VII: Publications, Publishing Rights and Revisions

Chương VII: Xuất bản, Quyền xuất bản và Sửa đổi

Article 19

Điều 19

For the efficient and regular information of the National and Diocesan Secretariats, the OMCC shall incorporate in its website, in a timely manner, agreed upon publications containing:

A. Minutes and documents pertinent to the Movement.

B. Relevant documents from the Pope, the Holy See and the Dicastery for Laity, Family and Life.

C. The most important and relevant information on the events of the Movement and the Church.

D. Texts with relevance to the MCC to encourage their study.

Đối với thông tin hiệu quả thường xuyên của các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia và Giáo phận, OMCC sẽ đưa vào trang web của mình một cách kịp thời các ấn phẩm đã được thống nhất có chứa:

A. Biên bản tài liệu liên quan đến Phong trào.

 

B. Các tài liệu liên quan của Đức Giáo Hoàng, Tòa Thánh và Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

C. Thông tin quan trọng phù hợp nhất về các sự kiện của Phong trào và Giáo Hội.

D. Văn bản có liên quan đến MCC để khuyến khích họ nghiên cứu.

Article 20

Điều 20

In order to ensure authenticity in its publications, the OMCC:

A. Retains the right to authorize, review and approve any translation of official documents of the World Encounters or of the book FICM whether in the original language or any translation.

B. Shall authorise only one official translation in each language.

C. Shall grant copyright in order to publish an edition of FICM requested by a National Secretariat. Both author’s and country’s copyrights must be respected.

D. Reserves the right to collect royalties for the sale of all editions and translations of FICM.

Để đảm bảo tính xác thực trong các ấn phẩm của mình, OMCC:

A. Giữ quyền cho phép, xem xét và phê duyệt bất kỳ bản dịch tài liệu chính thức nào của các Đại hội Thế giới hoặc của cuốn sách NTTNT cho dù bằng ngôn ngữ gốc hay bất kỳ bản dịch nào.

B. Chỉ cho phép một bản dịch chính thức trong mỗi ngôn ngữ.

C. Cấp bản quyền để xuất bản ấn bản NTTNT theo yêu cầu của Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia. Bản quyền của cả tác giả và quốc gia phải được tôn trọng.

D. Giữ quyền thu tiền bản quyền đối với việc bán tất cả các phiên bản và bản dịch của NTTNT.


Article 21

Điều 21

Only a World Encounter can authorise the revision of the book FICM and approve the revised text.

The OMCC will coordinate the process for revision of the book FICM which includes:

     The appointment of the Commission to be formed by two laypeople (a male and a female) and a Spiritual Advisor from each International Group.

     The process of consultation with the National Secretariat.

     The financing of the project.

Both the authorisation and the approval require a two thirds majority of the votes of the National Secretariats attending the World Encounter.

Voting by proxy is not permitted, with the exception considered in Article 18 of this Statute.

Chỉ có Đại hội Thế giới mới có thể ủy quyền sửa đổi cuốn sách NTTNT phê duyệt văn bản sửa đổi.

OMCC sẽ điều phối quá trình sửa đổi cuốn sách NTTNT bao gồm:

     Việc bổ nhiệm Ủy ban được thành lập bởi hai giáo dân (một nam và một nữ) và một Linh hướng từ mỗi Nhóm Quốc tế.

     Quá trình tham vấn với Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia.

     Nguồn tài chính của dự án.

Cả việc ủy quyền chấp thuận đều đòi hỏi phải có đa số hai phần ba số phiếu bầu của các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia tham dự Đại hội Thế giới.

Bỏ phiếu theo ủy quyền là không được phép, ngoại trừ được xem xét trong Điều 18 của Quy chế này.

Chapter IX: Financing of the OMCC

Chương IX: Tài chính của OMCC

Article 22

Điều 22

At the beginning of their service, the OMCC shall present to the International Groups a general budget for their four-year term. This budget will be revised and updated annually or more frequently if needed.

The expenses of the yearly budget of the OMCC shall be covered by the International Groups.

The OMCC shall also develop activities for their own financial needs through fund raising, product sales, donations, etc.

At the end of the four-year term, the Treasurer of the outgoing OMCC shall submit a financial report of the income and expenditures with supporting documents. This report will be examined by the OMCC for approval.

Khi bắt đầu phục vụ, OMCC sẽ trình bày cho các Nhóm Quốc tế một ngân sách chung cho nhiệm kỳ bốn năm của họ. Ngân sách này sẽ được sửa đổi và cập nhật hàng năm hoặc thường xuyên hơn nếu cần.

Các chi phí của ngân sách hàng năm của OMCC sẽ được chi trả bởi các Nhóm Quốc tế.

OMCC cũng sẽ phát triển các hoạt động cho nhu cầu tài chính của chính mình thông qua quyên góp, bán sản phẩm, quà tặng, v.v…

Khi kết thúc nhiệm kỳ bốn năm, Thủ quỹ của OMCC sắp mãn nhiệm phải nộp báo cáo tài chính về thu nhập chi tiêu cùng với các tài liệu hỗ trợ. Báo cáo này sẽ được OMCC kiểm tra để phê duyệt.

Chapter X: Amendments to the Statute of the OMCC

Chương X: Sửa đổi Quy chế của OMCC

Article 23

Điều 23

Modifications to this Statute are reserved as the exclusive responsibility of the World Encounter of the MCC.

A.      The proposal for such amendments shall be suggested by the OMCC and the International Groups after discussion with the National Secretariats under their jurisdiction.

B.      The proposed modified Statutes are submitted to the Dicastery for the Laity, Family and Life for discernment and authorisation.

Các sửa đổi đối với Quy chế này được giữ riêng như trách nhiệm độc quyền của Đại hội Thế giới của MCC.

A.      Đề xuất sửa đổi như vậy sẽ được đưa ra bởi OMCC các Nhóm Quốc tế sau khi thảo luận với các Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia thuộc thẩm quyền của họ.

B.      Quy chế sửa đổi được đề xuất được đệ trình lên Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để phân định và cho phép.


C.      The authorised modified Statutes are presented to the World Encounter for its approval.

D.     This approval requires a two-thirds majority of the National Secretariats present at the World Encounter. Voting by proxy is not permitted, with the exception considered in Article 18 of this Statute.

E.      The revised Statutes come into force when granted canonical approval by the Dicastery for Laity, Family and Life.

C.      Quy chế đã được phép sửa đổi được trình lên Đại hội Thế giới để được phê chuẩn.

D.     Sự chấp thuận này đòi hỏi phải có đa số hai phần ba số Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia có mặt tại Đại hội Thế giới. Bỏ phiếu theo ủy quyền không được phép, ngoại trừ được xem xét trong Điều 18 của Quy chế này.

E.      Quy chế sửa đổi hiệu lực khi được Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình Sự sống chấp thuận theo giáo luật.

General Provisions

Các quy định chung

First.

Thứ nhất.

The Statutes of any International Group, National Secretariat or Diocesan Secretariat must not be in contradiction with the Statutes of the OMCC.

Quy chế của bất kỳ Nhóm Quốc tế, Văn phòng Điều hành cấp Quốc gia hoặc Văn phòng Điều hành cấp Giáo phận không được mâu thuẫn với Quy chế của OMCC.

Second.

Thứ hai.

The original languages of these Statutes for interpretation purposes are Spanish and English. The OMCC retains the right to authorise, review and approve any translation of this Statute in any other language.

Ngôn ngữ gốc của các Quy chế này cho mục đích giải thích là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. OMCC có quyền cho phép, xem xét và phê duyệt bất kỳ bản dịch nào của Quy chế này bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Third.

Thứ ba.

This Statute was approved by the VIII World Encounter, held in Mar del Plata, Argentina, from December 1 to 4, 2022, and shall enter into force on the date of the Decree of Approval by the Dicastery for Laity, Family and Life.

Quy chế này đã được phê duyệt tại Đại hội Thế giới lần thứ VIII, được tổ chức tại Mar del Plata, Argentina, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022 và sẽ hiệu lực vào ngày Nghị định Phê chuẩn của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

 

 

Conforms to the original existing in the archives of the Dicastery

Vatican, 12 December 2022

 

Phù hp vi bn gc hin trong

văn khố ca Thánh B

Vatican, ngày 12 tháng 12 năm 2022

 

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال