Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2023

Học hỏi Giáo Hội Tháng 9/2023: Đặc Sủng Truyền Giáo - Cha LH Fx Vũ Viết Phương

  Đặc Sủng Truyền Giáo Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế . (Mt. 28:18-20) Đức Kitô truyền ban đặc sủng cho các môn đệ để ra đi truyền giáo.  Truyền bá Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất là mục đích của Đức Kitô và là thánh ý của Thiên Chúa.  Ngày nay Tin Mừng đã đi đến trên mọi dân tộc và được thấm nhuần vào mọi văn hóa và ghi ấn vào tâm hồn của nhân loại.  Được đón nhận vào gia đình của Đức Kitô là do ân sủng của Thiên Chúa đã chọn chúng ta.  Chúa Thánh Thần đã đi trước và dọn chỗ cho các vị truyền giáo trước khi đến nơi rao giảng Tin Mừng.  Đặc sủng truyền giáo đã được ghi ấn vào trong con người của vị truyền giáo mà vị truyền giáo luôn ân cần cầu nguyện và biết lắng nghe sự linh hướng của Chúa Thánh Thần.  Tin Mừng là sống động và linh