Skip to main content

Melbourne

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM

TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNENhiệm Kỳ 2020 – 2022

Ban Linh Hướng:

Lm Phanxicô X. Vũ Viết Phương 0423 508 645 – phuongvusvd@gmail.com

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng 0412 560 445 – quangsdb@yahoo.com

Lm Giuse Phạm Minh-Ước 0405 466 276 – minhuoc@gmail.com

Lm Phêrô Phạm Văn Ái 0426 854 491 – phamva@hotmail.com

Chủ Tịch:

Phêrô Hoàng Quang Minh 0403 128 979 – quangminhmc@clubtelco.com

Phó Chủ Tịch Nội Vụ:

Phanxicô Xaviê Đặng Cao Thắng 0431 567 990 – francisdang12@gmail.com

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:

Phaolô Nguyễn Ngọc Trúc 0418 926 986 – trucnguyen58@gmail.com

Thư Ký:

Maria Hồ Thị Thanh 0403 419 798 – thanh.htt@gmail.com

- Maria Lê Kim Ngân 0479 110 100 – nganle19795@gmail.com

Thủ Quỹ - Thủ Kho:

M. Madalena Lê Hoàng Bảo Quyên 0403 323 636 – lehoangbaoquyen1@yahoo.com.au

- Maria Hồng Ngọc Phương Thanh 0431 660 990 – ms.thanh.hong@gmail.com

Trường Lãnh Đạo:

Phaolô Nguyễn Ngọc Trúc 0418 926 986 – trucnguyen58@gmail.com

- Madalena Đoàn Kim Thu 0414 556 254 – kimthudoan@gmail.com

Khối Tiền

Maria Vũ Thị Thanh Nga 0478 418 569 – thngav@gmail.com

- Martin Võ Xuân Sang 0421 395 272 – voxuansang92@gmail.com

Khối Ba Ngày:

Giuse Phạm Ngọc Lâm 0403 221 680 – lnpham.44@gmail.com

- Gioan Nguyễn Văn Dũng 0413 830 069 – vandungnguyen52@gmail.com

- Phanxicô X. Maria Lê Văn Hải Đông 0434 676 678 – haidong.le@gmail.com

Khối Hậu:

Gioan B. de Salle Hoàng Ngọc Huy 0431 807 432 – huyh_alamak@hotmail.com

- Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn 0422 870 414 – trangocan@yahoo.com.au

- Giuse Đặng Duy Hân 0413 153 399 – handuydang@outlook.com

- Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng 0401 760 552 – hoang02.nnh@gmail.com

- Giuse Nguyễn Thái Sơn 0403 158 348 – bluedays_dm@yahoo.com

- Giuse Phạm Văn Công 0491 007 431 – congpham450@gmail.com

Ban Truyền Thông:

Thomas Aquinô Lương Văn Khôi 0401 404 337 – khoiluong@hotmail.com

- Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng 0401 760 552 – hoang02.nnh@gmail.com

Các Liên Nhóm Trưởng:

+ Liên Nhóm Tôma Thiện: Gioan Nguyễn Văn Dũng

0413 830 069 – vandungnguyen52@gmail.com

+ Liên Nhóm Vinh-sơn Liêm: Maria Phạm Thị Suy

0468 560 895 – longsuypham@hotmail.com

+ Liên Nhóm Anrê Phú Yên: Maria Hồ Thị Thanh – Phụ tá: Maria Đoàn Thị Nam

0403 419 798 – thanh.htt@gmail.com

+ Liên Nhóm Anrê Dũng Lạc: Maria Vũ Thị Thanh Nga

0478 418 569 – thngav@gmail.com

+ Nhóm Trẻ Têrêsa: Phanxicô Xaviê Maria Lê Văn Hải Đông

0434 676 678 – haidong.le@gmail.com

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô