Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2024

Tổng hợp các Bản Tin Ultreya từ năm 2002
Updated: 9/5/2024 
Xin gửi nơi đây tấm chân tình và biết ơn sâu sắc đến Chú Thắng Nguyễn Bản Tin Ultreya. Chú và những cộng tác viên đã giúp biên soạn, in ấn và phân phối những bản tin này trên 22 năm nay. 
Vẫn còn nhiều tờ tin thất lạc, xin quý cursillista nào còn giữ, xin liên lạc với Thắng website 0435 288 603 để cập nhật cho đầy đủ.
Decolores!

NĂM 2024
Tháng 6: Sứ Mệnh của Thánh Phaolô (Đang cập nhật)
Tháng 7: Công Cụ của Sứ Mệnh (Đang cập nhật)
Tháng 8: Sứ Mệnh của Chúng Ta cũng là của Giáo Hội (Đang cập nhật)
Tháng 9: Sứ Mệnh của Gia Đình (Đang cập nhật)
Tháng 10: Sứ Mệnh của kinh Mân Côi (Đang cập nhật)
Tháng 11: Sứ Mệnh của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Đang cập nhật)
Tháng 12: Ngôi Lời Thi Hành Sứ Mệnh (Đang cập nhật)

Năm 2020
Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7
Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12

Năm 2019
Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7
Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12

Năm 2018
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Năm 2017
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2016
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2014
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2012
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2011
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2010
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2008
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 2007
2 4 5 6

Năm 2004 - 2006
Thất lạc

Năm 2003
2 3 4 5 6 7 

Năm 2002
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال