Wednesday, 5 February 2020

Danh Sách Cursillista

Danh Sách Cursillista

Sau 52 Khoá Ba Ngày đã tổ chức tại Úc Châu.
Tổng cộng sau 52 khóa chúng ta có được 2694 Cursillistas.

Trong đó:
SA 374
ACT 159
NSW 1057
NT 5
QLD 388
VIC 430
WA 275
VN 6

Cám ơn công trình làm việc của Ban Thư Kí (Đại diện: chú Phạm Ngọc Lâm BDD 2016-19)

Decolores!

No comments:

Post a Comment