Danh Sách Cursillista

Danh Sách Cursillista

Sau 52 Khoá Ba Ngày đã tổ chức tại Úc Châu.
Tổng cộng sau 52 khóa chúng ta có được 2694 Cursillistas.

Trong đó:
SA 374
ACT 159
NSW 1057
NT 5
QLD 388
VIC 430
WA 275
VN 6

Cám ơn công trình làm việc của Ban Thư Kí (Đại diện: chú Phạm Ngọc Lâm BDD 2016-19)

Decolores!
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال