Chủ đề Sinh Hoạt Tháng 2 & 3 - 2020

Chủ Đề Tháng 02 - 2020

Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư
"Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2)

Gợi ý:
• Sống Niềm Tin trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Chứng Nhân Niềm Tin.
• Phát huy Đức Tin để Phúc Âm Hóa môi trường.

------

Chủ Đề Tháng 03 - 2020

Tuyên xưng Đức tin
“Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Jn. 11:27).

Gợi ý:
• Môi trường tuyên xưng Đức Tin: Nơi Nhà Thờ, gia đình, công sở, và các môi trường.
• Giới thiệu Chân Dung Chúa Kitô, nguồn gốc và kiện toàn của Đức Tin.
• Tuyên xưng đức Tin trong mọi hoàn cảnh.

------


Previous Post Next Post

نموذج الاتصال