Skip to main content

Chủ Đề SH Trong Tháng

Tháng 11 - 2020 
Tình Yêu và Tử Đạo.
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor.5:14).
• Những thách đố của Đức Ái trong cuộc sống tử đạo hằng ngày.
• Đức Ái qua gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
• Sống Đức Ái qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

------------------------------Các Chủ Đề Trong Năm---------------------------

Tháng 2 - 2020 
Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
"Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2).
• Sống Niềm Tin trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Chứng Nhân Niềm Tin.
• Phát huy Đức Tin để Phúc Âm Hóa môi trường.

Tháng 3 - 2020 
Tuyên xưng Đức tin
“Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Jn. 11:27).
• Môi trường tuyên xưng Đức Tin: Nơi Nhà Thờ, gia đình, công sở, và các môi trường.
• Giới thiệu Chân Dung Chúa Kitô, nguồn gốc và kiện toàn của Đức Tin.
• Tuyên xưng đức Tin trong mọi hoàn cảnh.

Tháng 4 - 2020 
Trau Dồi Đức Tin
"Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến." (2Tim. 2:22).
• Tìm hiểu Kinh Tin Kính.
• Trau dồi Đức Tin qua học hỏi sách Giáo Lý Công Giáo và Thánh Kinh.
• Tìm hiểu Đức Tin qua Tạo Vật và Tha Nhân.

Tháng 5 - 2020 
Cursillista Sống Niềm Hy Vọng
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Jn. 11:25).
• Niềm vui và hy vọng trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Đức Cậy trong mọi hoàn cảnh.
• Trông cậy và phó thác đời sống mỗi người Cursillista.

Tháng 6 - 2020 
Hành Trình Đức Tin Cậy Mến nơi Thánh Phaolô.
“Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng Người sống lại.” (2Tim. 2:11).
• Đức Tin Cậy Mến trong hành trình của Thánh Phaolô.
• Cursillista theo gương Thánh Phaolô sống Tin Yêu Hy Vọng.
• Học hỏi và trau dồi về Đức Tn Cậy Mến.

Tháng 7 - 2020 
Thực Thi Đức Cậy trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
“Anh chị em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Ngươi hưởng phúc vinh quang.” (Col. 3:4).
• Vai trò cần thiết của Đức Cậy trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Cursillista sống Niềm Hy Vọng hằng ngày.
• Sống và phát triển Đức Cậy trong môi trường gia đình và xã hội.

Tháng 8 - 2020 
Cursillista sống Trông Cậy và Phó Thác.
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo như vậy.” (Jn. 2:5).
• Chúa Kitô Tin Tưởng Nơi Con. Và Con Trông Cậy vào Ơn Thánh Chúa.
• Cursillista sống trông cậy trong mọi môi trường như Mẹ dạy trong tiệc cưới Cana.
• Trông Cậy và phó thác trong những thách đố.

Tháng 9 - 2020 
Đức Ái trong Đời Sống Cursillo.
"Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." (1 Cor. 13:7).
• Sống Đức Ái trong môi trường.
• Trau dồi Đức Ái trong mọi hoàn cảnh.
• Ngôn ngữ tình yêu trong cuộc sống.

Tháng 10 - 2020 
Sống Đức Ái Qua Mầu Nhiệm Mân Côi.
"Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình." (Jn.15:13).
• Sống Tình Yêu theo gương Mẹ Mân Côi.
• Thực hiện tiếng xin vâng qua tình yêu phục vụ.
• Hành trình tình yêu bằng hy sinh theo gương Mẹ.

Tháng 11 - 2020 
Tình Yêu và Tử Đạo.
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor.5:14).
• Những thách đố của Đức Ái trong cuộc sống tử đạo hằng ngày.
• Đức Ái qua gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
• Sống Đức Ái qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

Tháng 12 - 2020 
Sống Tình Yêu Giáng Sinh trong Môi Trường.
"Chúng con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương chúng con." (Jn.15:12).
• Loan báo sứ điệp Tình yêu Giáng Sinh trong môi trường gia đình.
• Quà tặng tình yêu Giáng Sinh trong tâm tình Cursillo.
• Sống và thực hành sống tình yêu Giáng Sinh trong mọi môi trường.

Note: Các Chủ Đề lấy theo tinh thần Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong năm
2020 là Phúc Âm Hóa Thế Giới ngày nay.

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô