Friday, 9 April 2021

Ultreya Tháng 4 - 2021 Đặc biệt - Video Huấn Đức chủ đề Tha thứ - Cha Phạm Quang Hồng

Gửi các Cursillista yêu thương.

Cảm ơn Chúa cho chúng con hiểu thật rõ yêu thương qua khía cạnh khó thực hiện nhất: THA THỨ.

Xin nghe lại và chia sẻ cho các Cursillista vắng mặt và rộng khắp; 


BTT LB

No comments:

Post a Comment