Saturday, 30 April 2022

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 5/2022 Hiệp Thông Giáo Hội

 Hiệp Thông Giáo Hội


Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như

chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như

vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương

con. (Gn 17: 22-23) Đức Kitô thiết lập Giáo Hội và được ban bởi Thiên Chúa để được hoàn

toàn nên một như thánh ý của Chúa. Như kinh Lạy Cha cầu nguyện rằng: ý Cha thể hiện

dưới đất cũng như trên trời. Và Đức Kitô ban quyền tha thứ cho môn đệ rằng: “dưới đất, anh

em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi

những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. …. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em

hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai

ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt. 18:18-20) Nếu Giáo Hội

không hiệp nhất thì dưới đất không thể thể hiện như trên trời. Nếu Giáo Hội không hiệp nhất

làm sao dưới đất có thể tha thứ và sự cầu nguyện của ta không thể nào có Đức Kitô hiện diện

giữa chúng ta được và chúng ta không thể nào được hiệp thông với Giáo Hội.

Kitô hữu cần phải hiệp thông với Giáo Hội thì nước trời mới thể hiện trong thế gian. Mọi

Kitô hữu đều là phần tử của Giáo Hội nhưng nếu một phần tử làm rối loạn trong Giáo Hội thì

Giáo Hội bị ảnh hưởng đến đức tin và sự phụng vụ của Giáo Hội. Hệ thống của Giáo Hội

Công Giáo có Đức Thánh Cha Phanxicô, kế đến trên toàn cầu có các vị Đức Hồng Y, và có

các vị Giám Mục, và đến các vị linh mục và giáo dân. Trong mọi Thánh Lễ đều cầu nguyện

cho Đức Thánh Cha và Giám mục và các linh mục địa phương để được hiệp nhất, nhân vì họ

là chủ chăn và cần ơn Chúa Thánh Thần để hướng dẫn Giáo Hội hiệp nhất. Thế gian luôn

luôn muốn các vị chủ chăn bị hoang mang đức tin để chia rẽ Giáo Hội.

Đại Lễ Phục Sinh chúng ta vừa trải nghiệm qua là thể hiện sự hiệp nhất của Giáo Hội. Trên

toàn cầu mọi Kitô Giáo đều mừng đại lễ Phục Sinh cùng một ngày. Qua sự hiệp nhất của

Giáo Hội mừng lễ Đức Kitô phục sinh trên toàn cầu mỗi người giáo dân được ân sủng hiệp

thông với Giáo Hội để thông phần với Nước Trời. Công Giáo và Anh Giáo đều cửa hành

phụng vụ Bí Tích Thánh Lễ có bánh và rượu, nhưng các phái Kitô giáo khác họ không đồng

quan điểm là Thánh Lễ không phải là Bí Tích nhân thế mừng lễ Phục Sinh khác với Công

Giáo. Họ nghe lời Chúa và phụng vụ bằng thánh ca.

Nhưng Chính Thống Giáo được mừng đại lễ phục sinh sau Giáo Hội Công Giáo hai tuần vì

lịch phụng vụ của Hy Lạp Chính Thống Giáo khác biệt. Hơn nữa phương thức cử hành

phụng vụ của họ rất là cung kính hơn Giáo Hội Công Giáo ví dụ như xông hương nhiều hơn,

tụng kinh nhiều hơn, Thánh Lễ hướng về trước. Họ không thờ ảnh tượng như Công Giáo

nhưng họ thờ tranh vẽ Icon. Bánh lễ có chất men và muối.

Mọi phái giáo của Kitô giáo đều nắm giữ tư tưởng thần học đức tin của phái giáo mình là

đúng và là duy nhất. Vậy sự hiệp nhất và hiệp thông sẽ được hiểu ra sao? Nhưng nền tảng

của Giáo Hội từ thời sơ khai đã được ghi ấn vào Thánh Kinh rằng: Chỉ có một Chúa, một

niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi

người, qua mọi người và trong mọi người. (Epheso 4:1-6) Mọi Đức Thánh Cha trong thời

hiện đại kêu gọi Giáo Hội hãy liên kết và đối thoại với mọi tôn giáo để tìm sự hiệp nhất của

thánh ý Thiên Chúa. Dĩ nhiên là khác tin ngưỡng và hệ thống tổ chức tôn giáo nhưng vì sự

bình an của thế giới vì thế cần phải hiệp nhất trong một thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa

là bình an và tình yêu mà mọi con người cần tình yêu và bình an để sống. Khởi đầu Đức Kitô

là dân Do Thái và Do Thái khác tin ngưỡng và hệ thống Công Giáo nhưng cùng một Thiên


Chúa. Nhân thế các Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội hãy nên đối thoại với tôn giáo khác và

trong sự khác biệt đức tin và hệ thống để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Theo lời mời gọi

liên tôn của các Thánh Cha, có lẽ sự hiệp thông cần phải hiểu qua tư tưởng bình an và tình

yêu. Vì mọi con người ai cũng cần tình yêu và bình an để sống. Nếu con người tương đồng

yêu thương phục vụ cho nhau thì Nước Trời của Thiên Chúa được thể hiện. Chân Lý chính

trực của tình yêu không có sự ác và chia rẽ thì sự hiệp thông được thêm ân sủng. Lợi dụng

tình yêu để phục vụ chính mình thì sẽ không có sự hiệp thông tốt đẹp.

Thánh Phaolô nói: Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do,

chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. (1 Cor 12:13) Thiên tính của Thiên Chúa

là thần khí tình yêu và bình an mà con người ai cũng được sinh ra trong thần khí tình yêu.

Chúng ta là Kitô hữu Công Giáo và thuộc về Giáo Hội Công Giáo thì mọi Kitô hữu Công

Giáo cần hiệp nhất với Giáo Hội để được hiệp thông trong ân sủng bí tích Công Giáo và tài

sản Thần Học của Giáo Hội trên toàn cầu. Hơn nữa được ân sủng làm con của Mẹ Maria để

được ân sủng cầu bầu. Là Cursillistas, chúng ta phục vụ Thầy Chí Thánh trong Giáo Hội và

tha nhân thì chúng ta hiệp thông trong đức tin và tình yêu để cảm nghiệp Phúc Âm trong

Giáo Hội và xã hội.

Xin chia sẽ với quý anh chị, mỗi khi tôi làm phép hôn phối cho những đôi hôn nhân khác tín

ngưỡng, tôi có điều thắc mắc là của hai câu thề hứa. Đoạn cuối của hai câu là …. Nhân danh

Cha và Con và Thánh Thần. Thắc mắc của tôi là người không cùng tôn giáo và họ không có

đức tin Chúa Ba Ngôi thì là sao họ tuyên xưng đức tin như thế được. Vậy lời thề hứa ra sao?

Tôi hỏi một vị linh mục của tòa án hôn phối và ngài giải thích là “để bí tích hôn phối được

hoàn tất.” Lời hứa được hiệp thông trong sự tự do và tình yêu của họ để bí tích được hoàn tất.

Xin cùng hiệp thông

Declores

Lm. Fx Vũ Viết Phương

Thursday, 14 April 2022

Học hỏi Giáo Hội Tháng 4/2022 Hiệp thông Đức Tin

 Hiệp Thông Đức Tin

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt. 18:20) Đức Kitô hứa với các môn đệ nếu cùng một đức tin trong cùng một cộng đoàn Kitô Giáo thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Đức tin cần phải hiệp nhất trong cộng đoàn và cùng một chí hướng với Giáo Hội thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng. 

Một Thiên Chúa, một Đức Kitô, một Chúa Thánh Thần và chỉ có một đức tin.  Chúng ta chỉ có một Giáo Hội, nhưng nhiều chi thể.  Điều quan trọng là nhiều chi thể cần phải hợp nhất trong một đức tin để nhận ra sự quyền năng của Thiên Chúa trong thế gian.  Nền tảng của đức tin bao gồn Phúc Âm, Thần học và Triết học, tài liệu kinh nghiệm đời sống tâm linh của những vị thánh nhân là nhân chứng đức tin, tông huấn của Đức Thánh Cha và bảy Bí Tích.  Nền tảng đức tin của Giáo Hội được xây dựng hơn 2000 năm và vẫn đang phát triển cập nhật với khoa học hiện đại mà do Chúa Thánh Thần linh đạo Giáo Hội. 

Đức tin rất là qua trọng cho đời sống của con người.  Đức tin cho ta niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu và nâng đỡ tinh thần cho ta vượt qua mọi gánh nặng của đời sống.  Đức tin dẫn dắt con người nhận ra Chân lý và chính Thiên Chúa là Chân lý.  Đức tin cần phải đi cùng với cầu nguyện và cần phải mạnh dạng chủ động tuyên xưng đức tin của chính mình thì ơn cứu độ mới thành đạt.  Đức tin cần phải có Giáo Hội và cùng hiệp nhấp với Giáo Hội thì mới nên một trong Thiên Chúa. 

Trong lịch sử Giáo Hội, Giáo Hội đã phải trải qua biết bao nhiêu lần thăng trầm bị chia rẽ vì tuyên xưng đức tin nhân danh Đức Kitô, tư tưởng thần học bất đồng và phụng vụ không được hiệp nhất.  Một số phái Kitô Giáo bất đồng ý kiến với Công Giáo là Đức Maria không thể nào là Mẹ của Thiên Chúa vì Đức Maria là người phàm.  Một phái nhón khác cho rằng Bí tích Thánh Thể không thể nào là Mình và Máu Đức Kitô vì Đức Kitô chỉ có hiến dâng một lần là đủ.  Nhưng đức tin Công Giáo tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và chầu mình thánh Đức Kitô.  Nhưng Ngày nay tư tưởng của con người được hiểu biết rộng hơn và cởi mở và có trình độ hơn.  Giáo Hội đang cầu nguyện ơn Chúa để Nước Trời trong thế gian được hợp nhất, tuy bất đồng tôn giáo đức tin, nhưng vì sự bình an của thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi tôn giáo trên toàn cầu cần phải đàm thoại liên tôn để hiểu biết thông cảm và để thế giới được hòa bình.  Mọi Kitô giáo cần hiệp nhất trong cầu nguyện cùng một đức tin Kitô và cùng nhau thực hành sống Phúc Âm trong môi trường đời sống của mọi địa phương.  Năm 2013 Đức Thánh Cha kêu gọi rằng: “Chúng ta cần phải cầu nguyện chung với nhau là người Công Giáo và lẫn cả mọi Kitô hữu, ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng hiệp nhất để chúng được hiệp nhất.  Nhưng làm thế nào để chúng ta được hiệp nhất giữa chúng ta, nếu chúng ta không có quyết tâm hiệp nhất giữa Công Giáo chúng ta? Hoặc trong gia đình chúng ta? Vì rất nhiều gia đình đang bị bạo lực và chia rẽ! Tìm kiếm hợp nhất và sự hợp nhất sẽ xây dựng Giáo Hội.  Sự hiệp nhất đến từ Đức Kitô.  Ngài sai Chúa Thánh Thần đến chúng ta để tạo hiệp nhất.” 

Giáo Hội cần phải hiệp nhất và mọi tôn giáo mới được hiệp nhất.  Để được nên sự hiệp nhất thì yêu cầu Giáo Hội phải hiệp nhất trong đức tin.  Điều thứ nhất của hiệp nhất là từ gia đình cần phải hiệp nhất thì Giáo Hội mới đạt được sự hiệp nhất.  Cầu nguyện và đức tin là công cụ giúp con người được thánh hóa và dẫn đưa con người biết yêu thương thông cảm và sẽ tiến đến sự hiệp nhất. 

Giáo Hội luôn luôn cầu nguyện và duy trì sự hiệp nhất của đức tin và sự đóng góp xây dựng Giáo Hội được hiệp nhất.  Như Kinh Tạ Ơn II sách phụng vụ cầu nguyện rằng: “Lạy Cha xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha…, Đức Cha …. Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.” Giáo Hội đã lan rộng khắp hoàn cầu và sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và đó là việc màu nhiện của Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội nên hiệp nhất.  Nhưng riêng con người vẫn phải cầu nguyện để định hướng phân biệt sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tích cực xây dựng Giáo Hội nên hiệp nhất. 

Thế gian luôn luôn ước muốn phân rẽ Giáo Hội và lợi dụng các vị lãnh đạo trong Giáo Hội để Giáo Hội rơi vào lâm nguy hỗn loạn đức tin.  Đức Kitô hứa với Phêrô: “anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt. 16:18) Nhân thế mỗi Thánh Lễ đều được cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các vị giám mục đại phương và các hàng giáo sĩ có đầy đủ ơn khôn ngoan để hướng dẫn Giáo Hội bước theo thánh ý của Thiên Chúa.  Trong cương vị lãnh đạo, họ có nhiều quyền lực ảnh hưởng đến giáo dân và dễ bị dẫn đưa Giáo Hội bước vào con đường sai lầm tư tưởng thần học và đức tin.  Nếu vị lãnh đạo bị sai lầm thì giáo dân sẽ bị chia rẽ. 

Sứ vụ lệnh của Phong Trào Cursillo cũng cần sự hiệp nhất đức tin là mọi Cursillista đang phục vụ trong Giáo Hội, Giáo xứ, đoàn thể, và môi trường đang công tác và và gia đình đều cần duy trì sự hiệp nhất đức tin với Giáo Hội.  Hiệp nhất đức tin thì Cursillista mới Phúc Âm hóa môi trường và trở thành men và muối cho Giáo Hội, xã hội và gia đình mình.  Thánh Lễ là nguồn sự sống của đức tin là nơi để ta đến lãnh nhận ân sủng đức tin và để rồi được sai ra đi.  Nếu ta không đạt niềm tin và yêu mến Thánh Lễ thì làm sao ân sủng tuôn đổ trên ta được. 

Xin chia sẻ; có lúc tôi tiếp chuyện với một số giáo dân.  Họ chỉ trích Giáo Hội là Đức Thánh Cha và Giám mục làm việc và quyết định không đúng.  Tôi chỉ biết lắng nghe và thắc mắc họ đang lâm vào cảnh đời sống ra sao hoặc tư tưởng của họ đã thay đổi ra sao.  Một phần khác tôi chỉ biết cười thầm trong bụng là Đức Thánh Cha có một phái đoàn hội đồng Giám Mục và lẫn cả tu sỹ và giáo dân trên toàn cầu để ra một quyết định cho Giáo Hội.  Tôi cảm thấy rất là buồn sầu là trước mắt tôi chỉ là một người trong thế giới nhỏ bé của họ mà chỉ trích Giáo Hội.  Đức Kitô nói rất là đúng: “xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc. 23:34) Những lời chỉ trích của ta là động lực công cụ để chia rẽ đức tin và Giáo Hội và nghĩa là ta không có hiệp nhất đức tin với Giáo Hội.  Hơn nữa tư tưởng thần học của ta đang bị hạn chế.  Tư tưởng của Giáo Hội là được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.  Đức Kitô cảnh cáo con người rằng: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (Mc 3, 22-30). 

Đặc biệt là chúng ta đang trong mùa Chay và Giáo Hội đang mời gọi chúng ta ăn chay cầu nguyện.  Đây là cơ hội cho ta cầu nguyện cho Giáo Hội được hiệp nhất trong đức tin và thế giới được bình an và hào bình.  Đặc biệt bệnh dịch Covid-19 chưa được chấm dứt mà chiến tranh đã xẩy ra.  Và trong sân nhà đất nước Úc ta đang bị mưa lụt mà dân ta phải bị tổn kém.  Việc cầu nguyện rất là quan trọng và cần sự hiệp nhất đức tin để cầu nguyện.  Thiên tai, chiến tranh và bệnh dịch quá là vĩ đại trên tầm tay con người.  Xin Thiên Chúa cứu giúp và xin Mẹ Maria và các thánh cầu bầu cho thế giới. 

Decolores

Lm. Vũ Viết Phương.