Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2022

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 5/2022 Hiệp Thông Giáo Hội

 Hiệp Thông Giáo Hội Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. (Gn 17: 22-23) Đức Kitô thiết lập Giáo Hội và được ban bởi Thiên Chúa để được hoàn toàn nên một như thánh ý của Chúa. Như kinh Lạy Cha cầu nguyện rằng: ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và Đức Kitô ban quyền tha thứ cho môn đệ rằng: “dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. …. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt. 18:18-20) Nếu Giáo Hội không hiệp nhất thì dưới đất không thể thể hiện như trên trời. Nếu Giáo Hội không hiệp nhất làm s

Học hỏi Giáo Hội Tháng 4/2022 Hiệp thông Đức Tin

  Hiệp Thông Đức Tin Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt. 18:20) Đức Kitô hứa với các môn đệ nếu cùng một đức tin trong cùng một cộng đoàn Kitô Giáo thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Đức tin cần phải hiệp nhất trong cộng đoàn và cùng một chí hướng với Giáo Hội thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng.  Một Thiên Chúa, một Đức Kitô, một Chúa Thánh Thần và chỉ có một đức tin.  Chúng ta chỉ có một Giáo Hội, nhưng nhiều chi thể.  Điều quan trọng là nhiều chi thể cần phải hợp nhất trong một đức tin để nhận ra sự quyền năng của Thiên Chúa trong thế gian.  Nền tảng của đức tin bao gồn Phúc Âm, Thần học và Triết học, tài liệu kinh nghiệm đời sống tâm linh của những vị thánh nhân là nhân chứng đức tin, tông huấn của Đức Thánh Cha và bảy Bí Tích.  Nền tảng đức tin của Giáo Hội được xây dựng hơn 2000 năm và vẫn đang phát triển cập nhật với khoa học hiện đại mà do Chúa Thánh Thần linh đạo Giáo Hội.  Đức tin rất là qua trọng cho đời sống của