Thursday, 23 June 2022

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022: Tham Gia Phục Vụ

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022

Tham Gia Phục Vụ

Mục đích Ngôi Lời nhập thể là phục vụ cho nhân loại để vinh quang của Thiên Chúa được chiếu ánh sáng trong thế gian.  Đức Kitô phục vụ vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn và vinh quang của Chúa Cha được phát xuất khi chữa lành, phép lạ và giảng dạy.  Mục đích Đức Kitô kêu gọi môn đệ theo Ngài là để phục vụ tha nhân như Ngài.  Đức Kitô sai bảy mươi hai môn đệ ra đi phục vụ và dặn không mang tiền, bao bị và dày dép.  Mọi sự đều dựa bởi ơn Chúa.  Môn đệ trở lại báo cáo với Đức Kitô: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc. 10:17)  Nước Trời thể hiện sống động dưới đất qua bàn tay các môn đệ và các môn đệ vui mừng được cảm nhận sự màu nhiệm phát xuất từ tay phục vụ của mình.  Trong phục vụ của Đức Kitô thể hiện sự tiên báo là những Bí Tích.  Đức Kitô thiết lập Bí Tích là mục đích chuẩn bị cho Giáo Hội để tiếp tục phục vụ sau khi Đức Kitô về trời.  Ngày nay chúng ta đang thừa kế và được mời gọi tham gia phục vụ trong Giáo Hội như các môn đệ đã được mời gọi trong thời Đức Kitô. 


Phục vụ là nhân đức bác ái mà là chân lý của đời sống.  Mọi người đều cần phải phục vụ để tình yêu của chính mình được sống động và sinh thêm sự sống.  Nhân vì sự tuần hoàn tình yêu của đời sống mà ta dựa trên tình yêu để sống, có nghĩa là ta cho đi tình yêu, thì ta sẽ được lãnh nhận tình yêu để đời sống ta thêm diễm phúc.  Chúng ta phục vụ trong gia đình, công ăn việc làm, xã hội và Giáo Hội.  Phục vụ thánh hóa con người trờ thành tâm hồn yêu thương rộng lượng quảng đại và đó là màu nhiệm của phục vụ.  Giàu bác ái thì giàu yêu thương và đời sống luôn cảm nhận là hạnh phúc.  Nhân đức bác ái là phát xuất từ nội tâm tình yêu mà là của Thiên Chúa.  Phục vụ được phát xuất bởi bàn tay chủ động của ta và tình yêu được nổi dậy khi ta thực hành phục vụ, và màu nhiệm của Thiên Chúa được thể hiện và Phúc Âm được tái sống động.  Nếu ta không phục vụ thì ta trở thành con người tiêu cực ích kỷ, cô đơn và sống trong bóng tối của thế gian.  Mọi người ai cũng đang trôi theo dòng đời để sống, nhưng tinh thần phục vụ là mái chèo để ta đẩy xa đi những khúc thách đố của thế gian. 

Giáo Hội luôn mở cửa chào đón kêu gọi dân Chúa tham gia vào Giáo Hội để phục vụ.  Ta yêu thương tham gia phục vụ trong Giáo Hội là, “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga. 13:35) Phục vụ là đặc sủng của Giáo Hội và yêu cầu ta phải có tinh thần sẵng sàng và vâng phục.  Hơn nữa đôi lúc đòi hỏi sự tốn kém về tài chánh và thời gian.  Như những vị tử vì đạo đã tổn thất mạng sống của các vị hoặc bị giam cầm tù đày.  Sự phục vụ của các vị thể hiện tinh thần sẵn sàng, hy sinh và vâng phục.  Các vị được mời gọi với ơn đặc sủng, nhưng Chúa vẫn mời gọi ta trong ân sủng đời sống hằng ngày phục vụ trong Giáo Hội, xã hội, gia đình và nơi mội trường việc làm của ta.  Chân lý của đời sống là ta sống cho tha nhân và chính mình, như điều răng Đức Kitô nói: “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt. 22:39)  Yêu thương là phải có tinh thần phục vụ và ta hiệp nhất trong tinh thần Đức Kitô và như Giáo Hội mà ta đang phục vụ nhân loại, thì ta sẽ cảm nhận Nước Trời đang ở giữa ta. 

Phục vụ buộc phải có cầu nguyện.  Cầu nguyện là chỉ nam để ta biết đường hướng chỉ dẫn ta biết chân lý trong phục vụ.  Thời gian của Thiên Chúa khác với thời gian của ta.  Tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác với con người.  Thiên Chúa nói với Tiên Tri Isiah: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.” (Is 55:8) Nhân thế cầu nguyện rất là quan trọng trong khi ta phục vụ.  Cầu nguyện là thời khắc hun đốt tâm hồn để thánh hóa bản tánh thế gian trở thành khiêm nhường và yêu thương.  Cầu nguyện là lý trí phải im lặng không nhiều lời mà chỉ biết bên trong tâm hồn khởi dậy bình an tình yêu và nhận ra được tiếng Chúa mời gọi.  Khi ta thực hành phục vụ như lời mời gọi là ta đang cùng hiệp thông tham gia với Đức Kitô. 

Phục vụ không phải là chủ quyền của chính mình mà là cùng phối hợp với Đức Kitô và cộng tác chia sẻ với anh chị em.  Nhà Thờ là thuộc về của Giáo Hội mà ta cần phải cộng tác phục vụ với mọi người trong cộng đoàn.  Mọi người đều được mời gọi phục vụ với khả năng của mình và dựa theo nhiệm vụ trách nhiệm mà cộng đoàn trao phó.  Nhưng ta phục vụ với tâm hồn hiệp nhất theo thánh ý Chúa để tôn vinh Thiên Chúa và tránh đi sự tôn vinh chính mình. 

Phục vụ là đặc sủng của Phong Trào Cursillo.  Phong Trào chọn Thánh Phaolô là quan thầy vì Thánh Phaolô là người truyền giáo phục vụ và là gương sáng cho ta nhận ra Phúc Âm của Đức Kitô trong đời sống.  Mọi Cursillista đều được mời gọi sai đi trong giáo xứ để làm men làm muối và để Phúc Âm hóa môi trường.  Muối luôn luôn cần phải mặn nồng và tinh thần là dấn thân phục vụ.  Khóa Ba Ngày là nơi ta được mời gọi và được chất chứa nhiều ân sủng mặn nồng để Cursillista ra đi phục vụ.  Phục vụ từ giáo xứ và đưa đến môi trường gia đình và nơi công ăn việc làm của ta.  Phục vụ có sức mạnh thánh hóa môi trường và ta sẽ cảm nghiệm lời của Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gal. 2:20) Đặc biệt tinh thần anh chị em Cursillista phục vụ trong Khóa Ba Ngày rất là mạnh mẽ mà chúng ta không biết mệt mỏi.  Tinh thần cầu nguyện và tin tưởng vào Thầy Chí Thánh quá là vững tin.  Mọi người đều cảm nhận Thầy Chí Thánh đang ở giữa ta trong Khóa Ba Ngày.  Thẩm chí khóa sinh đều cảm kích hâm mộ tinh thần phục vụ của mọi Cursillista.  Tinh thần phục vụ trong Khóa Ba Ngày cũng cần phải như phục vụ trong giáo xứ và gia đình và mọi môi trường vì Thầy Chí Thánh đang hiện diện trong mọi môi trường. 

Tôi dâng lễ trong nhiều giáo xứ và kinh nghiệm thấy mỗi giáo xứ có tinh thần phục vụ khác nhau.  Có mấy giáo xứ tiếng anh thì có người thiện nguyện phục vụ rất chân tình, nhưng có giáo xứ là cha xứ phải làm tất cả, từ mở cửa cho đến mời giáo dân ra ngoài để đóng của nhà thờ.  Nhưng tôi rất khâm phục và cảm kích tinh thần phục vụ của Việt Nam trong nước và ngoài nước là anh chị em trong mọi giáo xứ rất hăng say phục vụ từ A đến Z. 

Phục vụ cần phải đi cùng với đức tin và cầu nguyện.  Phục vụ phát xuất từ nhân đức tình yêu và phối hợp với đức tin để thể hiện tinh thần phục vụ.  Trong tinh thần phục vụ ta cần phải cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa.  Thiếu cầu nguyện sẽ dẫn đưa ông bà trùm trở thành cha chánh xứ và gây nên nhiều xung khắc và chia rẽ với mọi người trong giáo xứ.  Chúng ta được mời gọi tham gia phục vụ và cần phải cộng tác phục vụ và đó là tinh thần phục vụ.  Tinh thần phục vụ sẽ nẩy sinh thể hiện hình ảnh của Đức Kitô và đem lại ân sủng sự sống cho mọi người và vinh quang của Thiên Chúa được tôn vinh. 

Là Cursillista chúng ta hãy tham gia phục vụ trong Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa là Cha của chúng ta và để Đức Kitô được sống trong ta, và sẽ hưởng ơn cứu độ trong đời sống. 

Lm. Fx. Vũ Viết Phương.  

Monday, 13 June 2022

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 Tham Gia Giáo Hội

Tham Gia Giáo Hội

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 

Phêrô thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." (Ga. 13:8)  Phêrô đã hăng say tham gia vào công việc của Đức Kitô và đã được chung phần với Đức Kitô trong Giáo Hội là vị lãnh thủ Giáo Hội đầu tiên.  Giáo Hội biểu hiện Nước Trời trong thế gian mà Đức Kitô đã xây dựng một gia đình Thiên Quốc cho nhân loại để được ơn cứu độ.  Mãi đến ngày nay, Đức Kitô vẫn đang kêu gọi nhân loạn tham gia vào Giáo Hội và Ngài hứa sẽ đáp trả hơn gấp trăm lần: “Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Lc. 18:29-30)  Đức Kitô mời gọi mọi người tham gia trong Giáo Hội và tùy theo khả năng của mình và mọi người đều được tôn trọng và cảm kích.  Chúng ta tham gia trong Giáo Hội là vì lợi ích cho chính mình là thêm gia tang đời sống đức tin và nhân đức.  Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa và gìn giữ ta tiến bước trong đời sống đức tin và sống theo thánh ý Chúa.  Khi ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức là chúng ta được chính thức trở thành thành viên của Giáo Hội và chúng ta có bổn phận góp sức tham gia trong Giáo Hội.  Trong Bí Tích Thêm Sức, chúng ta được ân sủng bởi Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần đang linh động Giáo Hội, thì chúng ta cần phải cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Mỗi người đều có ân sủng khác nhau và mọi ân sủng đều được mời gọi tham gia trong Giáo Hội theo khả năng của mình để trở thành một thân thể của Đức Kitô.  Những gì của Thiên Chúa đều mang lại sự sống và tốt đẹp cho ta khi ta tham gia trong Giáo Hội.  Sự mời gọi của Đức Kitô và Giáo Hội rất là rõ ràng và Đức Kitô đã hứa với ta sẽ đáp trả gấp bội lần. 

Tham gia trong Giáo Hội ta đạt được lợi ích gì?  Nếu ta tham gia trong Giáo Hội với tinh thần yêu mến Thiên Chúa và sống với ân sủng khả năng của mình thì ta sẽ cảm nhận được sự bình an trong đời sống, ơn khôn ngoan và nhận ra ơn gọi của mình.  Thế giới càng thêm phát triển trong khoa học thì Thiên Chúa vẫn ban cho ân sủng tài năng để phát huy sự sống cho thêm sung mãn.  Ví dụ như mạng lưới internet trở thành tài nguồn truyền thông quảng bá Phúc Âm và Thánh Lễ quá lợi ích và nhanh chóng.  Mỗi khi thiên tai có xẩy ra, toàn cầu nhận thông tin lập tức và tài trợ giúp đỡ không quảng ngại.  Những tài nhân trong cơ nghiệp điện toán tham gia trong Giáo Hội là giúp ích cho Giáo Hội trong thời đại văn minh khoa học của thế kỷ này.  Mọi tài năng đều là từ Thiên Chúa ban thưởng và ta dùng tài năng của chính mình để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.  Tài năng của ta đều cần tham gia trong xã hội và Giáo Hội để ân sủng của Chúa được vinh quang.  Đức Kitô nói “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt. 13:12)  Chúng hăng say tận dụng tài năng của chính mình để phục vụ Giáo Hội và tha nhân thì Thiên Chúa sẽ ban nhiều hơn dư thừa.  Chúng ta có tài năng mà không mang lợi ích cho tha nhân và Giáo Hội thì chính mình trở thành kẻ ích kỷ lợi dụng. 

Chúng ta nhìn lại thời Phúc Âm khi Đức Kitô mời gọi môn đệ theo Ngài và sau này các vị đã đạt được ân sủng cho chính mình.  Ví dụ như Phêrô nguyên lại là người chài lưới bắt cá, nhưng trở thành người chài lưới bắt người và mang lại sự sống cho Giáo Hội.  Matthew là người thu thuế, nhưng trở thành Thánh Sử Phúc Âm và đặc sủng là tác giả Gia Phả của Đức Kitô.  Thánh Phaolô là người bách hại Giáo Hội và trở thành Tông Đồ của Đức Kitô trong Giáo Hội và viết rất nhiều thư trogn Giáo Hội.  Thánh Sử Luca trước đó là y khoa bác sỹ Hy Lạp và được theo Thánh Phaolô rồi trở thành Thánh Sử Phúc Âm.  Màu nhiệm Thiên Chúa thánh hóa các vị tràn đầy ân sủng và Giáo Hội vẫn đang tôn vinh và cảm kích các vị.  Thành tích của các vị được tồn tại trong ân sủng Lời Chúa Phúc Âm đến muôn đời.  Nhưng riêng Giuđa theo Đức Kitô mang theo con người của mình là thái độ tham vọng và cuối cùng đưa đến tự mình tử vong. 

Giáo Hội là công việc của Thánh Thần và sức mạnh chống lại Giáo Hội là ma quỷ.  Khi chúng ta tham gia trong Giáo Hội, chúng ta vận dụng tài năng của mình nhưng chúng ta vẫn còn có cái Tôi của mình mà ma quỷ lợi dụng cái Tôi của chúng ta để chống lại Giáo Hội.  Nhân thế cầu nguyện và Thánh lễ vẫn là quan trọng và là trung tâm điểm của công việc tham gia trong Giáo Hội.  Cầu nguyện và Thánh Lễ là để ta biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đạt được thánh ý của Thiên chúa.  Ví dụ như trong Tòa Thánh Roma mới đây đã xẩy ra vụ tham nhũng trong hội đồng Giám Mục.     

Tham gia trong Giáo Hội là đặc sủng của phong trào Cursillo.  Phục vụ là đặc ân sủng để Phúc Âm hóa môi trường.  Khóa Ba Ngày là thời gian ta được huấn luyện tinh thần ra đi phục vụ trong Giáo Hội.  Cursillista được mời gọi tham gia phục vụ trong các hội đoàn thể và giáo xứ nơi ta đang cư ngụ để làm men làm muối cho các tín hữu.  Tinh thần mời gọi ra đi phục vụ trong ngày Thứ Tư của ta là khiêm nhường âm thầm.  Thánh Lễ và cầu nguyện là trung tâm điểm của cursillista.  Họp nhóm là nơi để chia sẻ tinh thần phục vụ của ta và nâng đỡ tinh thần anh chị em.  Ultreya là nơi học hỏi thêm và tôn vinh Thiên Chúa trong tinh thần phong trào Cursillo. 

Tham gia trong Giáo Hội là chúng ta cùng đồng hành với Chúa Thánh Thần và ta đi tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trong công việc tham gia.  Khi ta tham gia trong Giáo Hội mà đi tìm kiếm lợi ích cho chính mình thì sẽ dẫn ta đến tình huống chán nản và hư vô và chia rẽ.  Khi chúng ta phục vụ cho Thầy Chí Thánh thì Thầy Chí Thánh sẽ ban hồng ân cho ta tình yêu và bình an.  Hai ân sủng ấy là sức lực cho đời sống.  Vậy chúng ta có nhận thức và cảm nghiệm và hiểu được tình yêu bình an của Thiên Chúa ra thế nào? 

Xin chia sẻ với quý anh, trong cuối tuần qua cha xứ của tôi bị Covid-19 là tôi phải lãnh trách nhiệm trong 7 Thánh Lễ, 2 tiếng giải tội và 1 tiếng chầu mình thánh cho cả hai ngày cuối tuần.  Đến Thánh Lễ thứ 7 vào tối Chúa Nhật là tôi cảm thấy mệt và chỉ muốn đi tìm kiếm nơi yên tĩnh để nghỉ.  Nhưng nhìn lại cả cuối tuần tôi cảm thấy sức mạnh ân sủng trên tôi làm tôi vui vẻ và hạnh phúc.  Tôi không có thời gian để chuẩn bị bài giảng, nhưng mọi sự tôi đều phó thác.  Mọi sự đều vượt qua tốt đẹp và dạy tôi biết phó thác mọi sự cho Chúa.  Tôi cảm nghiện rằng ân sủng của Thiên Chúa ban trên con người không có thời gian mà chỉ yêu cầu sự phó thác tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Thời gian là của thế gian.  Phó thác tin tưởng là của Thiên Chúa. 

Tham gia trong Giáo Hội với khả năng của mình và phó thác tin tưởng trong Chúa và Chúa sẽ được tự do thực hành trên ta.  Lo sợ và tự kiêu tự đại là cái cản trở ân sủng của Thiên Chúa thực hành trên ta.  Là Cursillista ta phải xung phong tận dụng tài năng của chính mình để tham gia trong Giáo Hội.  Ta Phục vụ cho Thầy Chí Thánh với tinh thần khiêm nhường và cầu nguyện để đi tìm tình yêu Thiên Chúa nơi ta phục vụ.  Phúc Âm sẽ được sống động khi ta phục vụ. 

Declores

Lm. FX. Vũ Viết Phương.