Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022: Tham Gia Phục Vụ

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022

Tham Gia Phục Vụ

Mục đích Ngôi Lời nhập thể là phục vụ cho nhân loại để vinh quang của Thiên Chúa được chiếu ánh sáng trong thế gian.  Đức Kitô phục vụ vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn và vinh quang của Chúa Cha được phát xuất khi chữa lành, phép lạ và giảng dạy.  Mục đích Đức Kitô kêu gọi môn đệ theo Ngài là để phục vụ tha nhân như Ngài.  Đức Kitô sai bảy mươi hai môn đệ ra đi phục vụ và dặn không mang tiền, bao bị và dày dép.  Mọi sự đều dựa bởi ơn Chúa.  Môn đệ trở lại báo cáo với Đức Kitô: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc. 10:17)  Nước Trời thể hiện sống động dưới đất qua bàn tay các môn đệ và các môn đệ vui mừng được cảm nhận sự màu nhiệm phát xuất từ tay phục vụ của mình.  Trong phục vụ của Đức Kitô thể hiện sự tiên báo là những Bí Tích.  Đức Kitô thiết lập Bí Tích là mục đích chuẩn bị cho Giáo Hội để tiếp tục phục vụ sau khi Đức Kitô về trời.  Ngày nay chúng ta đang thừa kế và được mời gọi tham gia phục vụ trong Giáo Hội như các môn đệ đã được mời gọi trong thời Đức Kitô. 


Phục vụ là nhân đức bác ái mà là chân lý của đời sống.  Mọi người đều cần phải phục vụ để tình yêu của chính mình được sống động và sinh thêm sự sống.  Nhân vì sự tuần hoàn tình yêu của đời sống mà ta dựa trên tình yêu để sống, có nghĩa là ta cho đi tình yêu, thì ta sẽ được lãnh nhận tình yêu để đời sống ta thêm diễm phúc.  Chúng ta phục vụ trong gia đình, công ăn việc làm, xã hội và Giáo Hội.  Phục vụ thánh hóa con người trờ thành tâm hồn yêu thương rộng lượng quảng đại và đó là màu nhiệm của phục vụ.  Giàu bác ái thì giàu yêu thương và đời sống luôn cảm nhận là hạnh phúc.  Nhân đức bác ái là phát xuất từ nội tâm tình yêu mà là của Thiên Chúa.  Phục vụ được phát xuất bởi bàn tay chủ động của ta và tình yêu được nổi dậy khi ta thực hành phục vụ, và màu nhiệm của Thiên Chúa được thể hiện và Phúc Âm được tái sống động.  Nếu ta không phục vụ thì ta trở thành con người tiêu cực ích kỷ, cô đơn và sống trong bóng tối của thế gian.  Mọi người ai cũng đang trôi theo dòng đời để sống, nhưng tinh thần phục vụ là mái chèo để ta đẩy xa đi những khúc thách đố của thế gian. 

Giáo Hội luôn mở cửa chào đón kêu gọi dân Chúa tham gia vào Giáo Hội để phục vụ.  Ta yêu thương tham gia phục vụ trong Giáo Hội là, “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga. 13:35) Phục vụ là đặc sủng của Giáo Hội và yêu cầu ta phải có tinh thần sẵng sàng và vâng phục.  Hơn nữa đôi lúc đòi hỏi sự tốn kém về tài chánh và thời gian.  Như những vị tử vì đạo đã tổn thất mạng sống của các vị hoặc bị giam cầm tù đày.  Sự phục vụ của các vị thể hiện tinh thần sẵn sàng, hy sinh và vâng phục.  Các vị được mời gọi với ơn đặc sủng, nhưng Chúa vẫn mời gọi ta trong ân sủng đời sống hằng ngày phục vụ trong Giáo Hội, xã hội, gia đình và nơi mội trường việc làm của ta.  Chân lý của đời sống là ta sống cho tha nhân và chính mình, như điều răng Đức Kitô nói: “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt. 22:39)  Yêu thương là phải có tinh thần phục vụ và ta hiệp nhất trong tinh thần Đức Kitô và như Giáo Hội mà ta đang phục vụ nhân loại, thì ta sẽ cảm nhận Nước Trời đang ở giữa ta. 

Phục vụ buộc phải có cầu nguyện.  Cầu nguyện là chỉ nam để ta biết đường hướng chỉ dẫn ta biết chân lý trong phục vụ.  Thời gian của Thiên Chúa khác với thời gian của ta.  Tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác với con người.  Thiên Chúa nói với Tiên Tri Isiah: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.” (Is 55:8) Nhân thế cầu nguyện rất là quan trọng trong khi ta phục vụ.  Cầu nguyện là thời khắc hun đốt tâm hồn để thánh hóa bản tánh thế gian trở thành khiêm nhường và yêu thương.  Cầu nguyện là lý trí phải im lặng không nhiều lời mà chỉ biết bên trong tâm hồn khởi dậy bình an tình yêu và nhận ra được tiếng Chúa mời gọi.  Khi ta thực hành phục vụ như lời mời gọi là ta đang cùng hiệp thông tham gia với Đức Kitô. 

Phục vụ không phải là chủ quyền của chính mình mà là cùng phối hợp với Đức Kitô và cộng tác chia sẻ với anh chị em.  Nhà Thờ là thuộc về của Giáo Hội mà ta cần phải cộng tác phục vụ với mọi người trong cộng đoàn.  Mọi người đều được mời gọi phục vụ với khả năng của mình và dựa theo nhiệm vụ trách nhiệm mà cộng đoàn trao phó.  Nhưng ta phục vụ với tâm hồn hiệp nhất theo thánh ý Chúa để tôn vinh Thiên Chúa và tránh đi sự tôn vinh chính mình. 

Phục vụ là đặc sủng của Phong Trào Cursillo.  Phong Trào chọn Thánh Phaolô là quan thầy vì Thánh Phaolô là người truyền giáo phục vụ và là gương sáng cho ta nhận ra Phúc Âm của Đức Kitô trong đời sống.  Mọi Cursillista đều được mời gọi sai đi trong giáo xứ để làm men làm muối và để Phúc Âm hóa môi trường.  Muối luôn luôn cần phải mặn nồng và tinh thần là dấn thân phục vụ.  Khóa Ba Ngày là nơi ta được mời gọi và được chất chứa nhiều ân sủng mặn nồng để Cursillista ra đi phục vụ.  Phục vụ từ giáo xứ và đưa đến môi trường gia đình và nơi công ăn việc làm của ta.  Phục vụ có sức mạnh thánh hóa môi trường và ta sẽ cảm nghiệm lời của Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gal. 2:20) Đặc biệt tinh thần anh chị em Cursillista phục vụ trong Khóa Ba Ngày rất là mạnh mẽ mà chúng ta không biết mệt mỏi.  Tinh thần cầu nguyện và tin tưởng vào Thầy Chí Thánh quá là vững tin.  Mọi người đều cảm nhận Thầy Chí Thánh đang ở giữa ta trong Khóa Ba Ngày.  Thẩm chí khóa sinh đều cảm kích hâm mộ tinh thần phục vụ của mọi Cursillista.  Tinh thần phục vụ trong Khóa Ba Ngày cũng cần phải như phục vụ trong giáo xứ và gia đình và mọi môi trường vì Thầy Chí Thánh đang hiện diện trong mọi môi trường. 

Tôi dâng lễ trong nhiều giáo xứ và kinh nghiệm thấy mỗi giáo xứ có tinh thần phục vụ khác nhau.  Có mấy giáo xứ tiếng anh thì có người thiện nguyện phục vụ rất chân tình, nhưng có giáo xứ là cha xứ phải làm tất cả, từ mở cửa cho đến mời giáo dân ra ngoài để đóng của nhà thờ.  Nhưng tôi rất khâm phục và cảm kích tinh thần phục vụ của Việt Nam trong nước và ngoài nước là anh chị em trong mọi giáo xứ rất hăng say phục vụ từ A đến Z. 

Phục vụ cần phải đi cùng với đức tin và cầu nguyện.  Phục vụ phát xuất từ nhân đức tình yêu và phối hợp với đức tin để thể hiện tinh thần phục vụ.  Trong tinh thần phục vụ ta cần phải cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa.  Thiếu cầu nguyện sẽ dẫn đưa ông bà trùm trở thành cha chánh xứ và gây nên nhiều xung khắc và chia rẽ với mọi người trong giáo xứ.  Chúng ta được mời gọi tham gia phục vụ và cần phải cộng tác phục vụ và đó là tinh thần phục vụ.  Tinh thần phục vụ sẽ nẩy sinh thể hiện hình ảnh của Đức Kitô và đem lại ân sủng sự sống cho mọi người và vinh quang của Thiên Chúa được tôn vinh. 

Là Cursillista chúng ta hãy tham gia phục vụ trong Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa là Cha của chúng ta và để Đức Kitô được sống trong ta, và sẽ hưởng ơn cứu độ trong đời sống. 

Lm. Fx. Vũ Viết Phương.  

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال