Học hỏi Giáo Hội Tháng 10/2022: Sứ Vụ Tin Mừng

Học hỏi Giáo Hội Tháng 10/2022

Sứ Vụ Tin Mừng

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc. 16:15-16)  Mục đích Đức Kitô đến là rao giảng Tin Mừng cho nhân loại và khởi sự từ Giêrusalem.  Nhân thế Đức Kitô kêu gọi môn đệ để nối kết rao giảng Tin Mừng sau khi Ngài chết trên thập giá và sống lại về với Thiên Chúa.  Vậy Tin Mừng rất là quan trọng đối với Đức Kitô vì Tin Mừng đem lại sự sống cho nhân loại trong thế gian và được hy vọng vào đời sống sự sau hết.  Hơn nữa là có Đấng Tối Cao là Thiên Chúa và Đức Kitô liên kết nhân loại thành một gia đình bằng hình thức Giáo Hội và diễm phúc được gọi Thiên Chúa là Cha.  Tin Mừng là Đường là sự Thật và là Chân Lý của đời sống. 

Lịch sự của tạo vật nhân loại, Thiên Chúa mời gọi các vị Tiên Tri là những vị trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài mà được gọi dân riêng Thiên Chúa và đó là dân Do Thái.  Tiên Tri đều được mời gọi rao giảng Lời Chúa và hướng dẫn họ theo giáo luật của Thiên Chúa.  Nhân loại sống trong thế gian và bị nôi cuốn ảnh hưởng theo trần tục và lãng quên Thiên Chúa là Đấng ban sự sống.  Nhưng thánh ý của Thiên Chúa không chỉ ban ân sủng cho dân riêng Do Thái, nhưng Lời Chúa cần phải rao giảng đến mọi tạo vật vì mọi tạo vật là của Thiên Chúa và đáng được ân sủng được đón nhận Lời Chúa.  Thánh ý của Thiên Chúa là sai con Một của Ngài là Đức Kitô nhập thể vào thế gian qua Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần. 

Để con người nhận biết Đức Kitô là ai, Thiên Chúa mời gọi Thánh Gioan Tẩy Giả và mặc khải cho ngài Đức Kitô là con Chiên Thiên Chúa mà Thiên Chúa đã dự định trong thời tiên tri Isaia: “Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." (Gn. 1:33) Giaon Tẩy giả được tiên tri Isaia tuyên báo trong thời cựu ước là “Chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Lc. 3:1) Trước khi Đức Kitô ra đi rao giảng Tin Mừng Gioan Tẩy Giả loan báo cho dân Do Thái rằng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc. 1:15)

Thời kỳ đã đến Đức Kitô ra đi rao giảng Tin Mừng và chụi phép rửa bằng nước bởi Thánh Gioan Tẩy Giả: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! " Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." (Lc. 3:14-15) Thánh ý của Thiên Chúa là Đức Kitô sẽ xây Giáo Hội trên các môn đệ của Ngài và Ngài chọn Thánh Phêrô: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời." (Mt. 16:18-19) Trong ba năm Đức Kitô giảng dạy cho môn đệ của Ngài để nhận thức Đức Kitô là ai và huấn đức Tin Mừng và làm chứng sự chết và sống lại của Đức Kitô.  Sau cùng Đức Kitô sai các môn đệ ra đi và được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn. 

Sau 10 ngày Đức Kitô lên trời, các Tông Đồ tụ họp cầu nguyện và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ và bắt đầu được sai đi rao giảng làm chứng Tin Mừng.  Nhưng các Tông Đồ phải gặp nhiều vấn nạn thách đố của sự bách hại.  Hơn nữa là Thầy của mình không còn hiện hữu với Tông Đồ mà phải tự mình dùng đức tin và cầu nguyện đê ra đi roa giảng.  Sức mạnh Tin Mừng vẫn được loan báo.  Mãnh liệt hơn là Phaolô bách hại Giáo Hội và cho quyền ném đá Thánh Stephano.  Nhưng Phaolô được Đức Kitô mạc khải và trở thành Tông Đồ nhiệt thành của Đức Kitô và Ngài còn viết nhiều thư và trở thành văn kiện của Giáo Hội. 

Hơn 2000 năm Tin Mừng đã vượt đến mọi quốc gia và thích ứng vào mọi ngôn ngữ.  Ngày nay trong thời hiện đại, Kinh Thánh được in ấn 100 triệu cuốn trong một năm và bán gần 400000 cuốn một tuần trên toàn thế giới.  Sự huyền bí tiêu thụ của Kinh Thánh vẫn đang phát triển mạnh mẽ trong thế gian.  Thiên Chúa củng cố tinh thần nhân loại truyền bá Tin Mừng qua kỹ thuật Internet và in ấn theo thời đại khoa học kỹ thuật.    

Tin Mừng là điều quan trọng cho nhân loại mà Thiên Chúa vẫn đang phân phát cho nhân loại.  Hơn nữa Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để lĩnh ngộ ý nghĩa của Tin Mừng.  Trong lịch sử của Giáo Hội, đã có biết bao nhiều thần học Kinh Thánh gia đã chú giải Kinh Thánh và các chủng sinh đều buộc phải học qua Kinh Thánh.  Chú giải Kinh Thánh cần phải được phê chuẩn bởi Giáo Hội Công Giáo qua các vị tiến sỹ thần học Kinh Thánh.  Dĩ nhiên thế giới luôn luôn có công việc của thần dữ chống đối để hủi diệt Kinh Thánh như Đức Kitô nói với Phêrô: “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Điều quan trọng của sự sai đi tin mừng là để con người được cức rỗi.  Nhân loại tham gia của công việc sai đi rao giảng Tin Mừng như các vị Tông Đồ thì được cảm nhận Nước Trời ở giữa đời sống mình.  Hơn nữa Tin Mừng giúp ích cho Kitô hữu được liên kết với Thiên Chúa qua Đức Kitô và được cầu nguyện bằng Tin Mừng để được chữa lành.  Nếu mục đích Thánh Ý của Thiên Chúa là Tin Mừng được tiếp nhận bởi hết mọi người trên toàn cầu thì màu nhiệm của Nước Trời thể hiện rõ ràng cho thế gian. 

Ngày Thứ Tư của Cursillista là sai đi.  Ta được mời gọi sai đi trong phục vụ và rao giảng Tin Mừng.  Phục vụ cần phải đi đôi với Tin Mừng.  Cursillista cần phải yêu mến Tin Mừng thì Tin Mừng mới phục vụ cho ta và ta mới phục vụ trong mục vụ của mình.  Ta được sai đi Phúc Âm hóa môi trường trong gia đình, công việc làm và bạn hữu.  Tin Mừng là nền tảng của việc Phúc Âm hóa.  Nhân thế Cursillista cần liên kết tình yêu thương với Thầy Chí Thánh để lĩnh ngộ Tin Mừng và Tin Mừng được nhận thể trong thời khắc phục vụ của mình. 

Xin chia sẻ với quý anh chị, tôi là người truyền giáo và tôi đã truyền giáo tại Đài Loan và Trung Quốc.  Tôi được sai đi rao giảng Tin Mừng nơi cộng đoàn nhỏ bé và chỉ có dâng thánh lễ mỗi ngày.  Đặc biệt là kinh nghiệm tại Trung Quốc, cộng đoàn nhỏ bé chỉ có 3-5 em học sinh để chuẩn bị đi tu.  Cầu nguyện là điều quan trọng nhất của đời truyền giáo của tôi.  Trong cầu nguyện tôi được nuôi dưỡng tinh thần, và liên kết tình yêu thương với Đức Kitô.  Hơn nữa cầu nguyện là nơi tôi được dạy dỗ hướng dẫn phải đưa ra chương trình mục vụ thế nào.  Một hôm tôi nhận thức được rằng Chúa mời gọi tôi đến Trung Quốc là không phải là linh mục của bí tích tại nhà thờ mà là phục vụ trong đào tạo học sinh trong cộng đoàn nhỏ bé.  Thành quả là không phải là quan trọng mà là trung tín của mục vụ mình mới là quan trọng.  Từ đó tôi hiểu được ý Chúa là việc sai đi của tôi là Tin Mừng được truyền bá bằng tình thương và tâm hồn. 

Ai ai cũng được sai đi rao giảng Tin Mừng với sự khả năng của mình và đó là thánh ý của Thiên Chúa tạo dựng muôn loài tạo vật.  Vì Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.  Ta được sai đi bằng đức tin trong Đức Kitô và Tin Mừng của Đức Kitô và trên nền tảng của Giáo Hội.  Thái độ lãnh nhận sai đi là hăng say nhiệt thành và trung tín thì ta sẽ được cảm nghiệm nước trời đang ở nơi ta được sai đi và Phúc Âm sẽ được thể hiện giữa đời sống ta.  “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc. 16:10)

Declores

FX. Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال