Bài học hỏi Giáo Hội T12-2022: Sứ Vụ Tôn Vinh Thiên Chúa

Bài học hỏi Giáo Hội T12-2022

Sứ Vụ Tôn Vinh Thiên Chúa 

Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.” (Gn. 17:4-5)  Mọi tôn vinh đều bởi Chúa Thánh Thần vì Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng và kiện toàn lời của Đức Kitô.  Đức Kitô nói: “Đấng Phù Trợ sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Gn 16:14)

Từ “Tôn Vinh” tiếng Anh là “glorify” và tiếng Hy Lạp “δοξάζω doxadzo”.  Dựa theo 2 ngôn ngữ để định nghĩa “Tôn Vinh”.  Từ tôn vinh cần được hiểu theo bối cảnh của văn phong.  Nhưng ý nghĩa căn bản là: ca tụng, ca ngợi, tôn thờ, vinh danh, nâng cao, và để ngưỡng mộ.  Theo lời Đức Kitô nói trên “Đấng Phù Trợ sẽ tôn vinh Thầy” có nghĩa là “Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Gn 14:26)  Có nghĩa rằng, Chúa Thánh Thần sẽ vinh danh Đức Kitô qua lời Đức Kitô đã rao giảng và sẽ kiện toàn lời của Đức Kitô.  Trong Cựu Ước dân Do Thái ca tụng tôn vinh Thiên Chúa trong Thánh Vịnh 150 với từ Alleluia, “Ha-lê-lui-a! Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.” (Tv. 150:1)  Đời sống đức tin và tâm linh của Dân Do Thái là Thiên Chúa uy quyền cao cả.  Tiên tri Daniel ca tụng tôn vinh Chúa vì Chúa khôn ngoan thông biết và uy quyền: “Lạy Ngài là Chúa của tổ tiên chúng con, con cảm tạ và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã cho con sự khôn ngoan và sức mạnh. Và giờ đây, Ngài đã cho con biết điều chúng con xin Ngài: vì Ngài đã cho con biết chuyện của nhà vua." (Dan 2:23)

Phản ảnh lại lịch sử của Giáo Hội, các vị Tông Đồ và Thánh Sử đã được Chúa Thánh Thần linh hứng hướng dẫn mà viết lại bốn cuốn Phúc Âm.  Hơn nữa Kinh Thánh và Phúc Âm được các vị thần học và dịch giả Kinh Thánh chú giải và cũng do Chúa Thánh Thần linh hứng khôn ngoan.  Và đó là Chúa Thánh Thần vinh danh Đức Kitô để kiện toàn lời của Đức Kitô.  Kinh Thánh Phúc Âm là cuốn sách sống động vì là lời Chúa mà không có một cuốn sách nào khác có thể so sánh.  Kinh Thánh Phúc Âm được sử dụng trong mọi bí tích và cầu nguyện tĩnh huấn và đó cũng là tôn vinh Thiên Chúa. 

Đức Kitô mời gọi tông đồ ra đi rao giảng Phúc Âm và làm phép rửa cho muôn dân; “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt. 28: 29) Ngày nay Giáo Hội đã được lan rộng trên mọi quốc gia và văn hóa.  “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là Thiên Chúa Ba Ngôi mà Ba Ngôi là một Chúa và Ba Ngôi đều khác nhau mà cũng không thể tách rời.  Câu nhân danh Ba Ngôi là tuyên xưng đức tin và bí tích màu nhiệm mới được kiện toàn, vì mọi ơn thánh là được phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi.   

Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ và vinh quang của Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc.  Nhân vì nhãn quang của con người không thể nào nhận ra, ngoài trừ ta đạt niềm tin vào Thiên Chúa.  Đức Kitô đến thế gian để mạc khải vinh quang của Thiên Chúa cho nhân loại.  Thiên tính của Đức Kitô thể hiện quyền năng của Thiên Chúa.  Mỗi khi Đức Kitô chữa lành kẻ bệnh thì mọi người ca tụng Thiên Chúa và Ngài cho người chết sống lại và mọi người ngặc nhiên đến quyền năng của Ngài. 

Tại sao con người cần phải tôn vinh Thiên Chúa?  Phần con người tôn vinh Thiên Chúa cũng chẳng thêm phần gì cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã là Đấng cao cả hoàn mỹ mà Thiên Chúa không bao giờ thay đổi.  Sự sáng danh của Chúa Ba Ngôi như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.  Chỉ có thế gian và con người thay đổi.  Con người tôn vinh Thiên Chúa để lãnh ơn cứu độ và nhận biết Thiên Chúa là Đấng uy quyền cao cả.  Sứ vụ tôn vinh Thiên Chúa là chúng ta cùng phục vụ với Chúa Ba Ngôi và được lãnh nhận ơn thánh từ Chúa Ba Ngôi.  Con người trở thành khí cụ của Ba Ngôi và cùng đi với Ba Ngôi “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.  Để con người đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.” (Kinh Hòa Bình)  Những nơi bất hạnh và bóng tối cần phải tôn vinh Thiên Chúa để danh Chúa được cả sáng.  Những nơi bất hạnh và bóng tôi được sáng danh Thiên Chúa thì đời sống chúng ta mới có hạnh phúc và bình an, vì thái độ trần tục của thế gian là bần cùng sinh đạo tặc. 

Phúc Âm là lời Chúa và cũng là danh Chúa.  Nếu Phúc Âm được sống động trong mọi nơi lúc, thì thế giới sẽ được ơn cứu độ hòa bình và Nước Cha trị đến dưới đất cũng như trên trời.  Nhân thế sứ vụ tôn vinh Thiên Chúa là ân sủng cứu độ cho chúng ta.  Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nơi gia đình, công trường việc làm, xã hội, mục vụ và bạn hữu.  Nhưng trước nhất là ta cần phải Phúc Âm hóa cho chính mình để ta được đứng vững nơi ta tôn vinh Thiên Chúa.  Đức Kitô hứa; “Phàm ai tôn vinh Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tôn vinh người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt. 10:32) 

Tôn vinh Thiên Chúa trong đoàn thể.  Thánh lễ hoặc cầu nguyện chung là tôn vinh Thiên Chúa trong đoàn thể.  Điều tôn vinh Chúa trong đoàn thể là chúng ta cùng với Giáo Hội tôn vinh Thiên Chúa.  Chúng ta tương đồng chia sẻ cùng đức tin trong Đức Giêsu Kitô và yêu mến Thiên Chúa để tôn vinh Thiên Chúa.  Ở đâu có hai hoặc ba nhân danh thầy thì Thầy sẽ ở đó. (Mt. 18:20)  Chúng ta cần đức tin của Giáo Hội và Giáo Hội cũng cần đức tin của từng cá nhân và mọi người tương đồng đều cần đức tin của anh chị em để tôn vinh Thiên Chúa.  Cá nhân không thể đứng một mình mà tôn vinh Thiên Chúa.  Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa với danh nghĩa phần tử đức tin trong Đức Kitô và Giáo Hội, có nghĩa là chúng ta đều thuộc về Đức Kitô và Giáo Hội.  Ân sủng sáng danh Thiên Chúa là từ Thiên Chúa và theo thánh ý của Thiên Chúa thì ân sủng sáng danh Thiên Chúa mới thành tựu.  Ví dụ như Mẹ Têrêsa được Chúa mời gọi phục vụ những kẻ vô gia cư tại Calcuta.  Thành Calculta đều được biết danh Thiên Chúa.  Mạc dù họ là Muslin, Hindu hoặc Phật Giáo họ đều biết công việc bác ái phục vụ là ân sủng của Thiên Chúa. 

Sứ vụ của phong trào Cursillo tôn vinh Thiên Chúa ra sao?  Mọi Cursillista đều được mời gọi ra đi làm Phúc Âm hóa môi trường.  Cursillista tôn vinh Thiên Chúa bằng âm thầm phục vụ trong tinh thần Phúc Âm.  Cursillista biết phục vụ trong giáo xứ và sẵn sàng hăng say lãnh nhận trách nhiệm lãnh đạo trong các ban ngành.  Cursillista biết cầu nguyện trong cá nhân và đoàn thể.  Cursillista biết quan tâm đến những người yếu đuối và bênh vực cho những kẻ đang bị bất công.  Những thực hành phục vụ ấy là chúng ta thực hành sứ vụ tôn vinh Phúc Âm của Thầy Chí Thánh và là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.  Phúc Âm được sống động nơi Cursillista đang phục vụ.  Khóa Ba Ngày là cơ hội cho phong trào tôn vinh Thiên Chúa và làm chứng đức tin của Thầy Chí Thánh.  

Sứ vụ tôn vinh Thiên Chúa là cho chính mình đạt được ơn cứu độ.  Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là chúng ta được ân sủng sống Phúc Âm và được cảm nghiệm Thầy Chí Thánh đang phục vụ và làm sáng danh Thiên Chúa.  Thầy Chí Thánh đến để mạc khải quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.  Thiên Chúa tôn vinh Thầy Chí Thánh trong thế gian cho chúng ta để chúng ta đạt ơn cứu độ. 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiên tâm.  Nhân dịp mùa giáng sinh của Ngôi Hai, mến chúc quý anh chị Cursillista nhiều ơn thánh và sức khỏe. 

Declores

Lm. Fx. Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال