Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2023

Đặc sủng của Phong Trào | Học Hỏi Giáo Hội Tháng 6/2023

Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo   Học Hỏi Giáo Hội Tháng 6/2023 Đặc sủng của Phong trào Cursillo là một ân sủng Chúa Thánh thần ban cho Giáo Hội, định hình tâm tưởng và thúc đẩy một phong trào của Giáo Hội, bằng phương pháp rao truyền riêng của mình, tăng cường kinh nghiệm và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu, giúp khám phá và chu toàn ơn gọi cá nhân, thúc đẩy các nhóm Kitô hữu làm dậy men các môi trường với Phúc Âm, qua tình bạn .  (NTTNT 40) Mục đích của Phong trào Cursillo là “để giúp tha nhân sống những gì căn bản để trở thành Kitô hữu, giúp khám phá và đạt được ơn gọi cá nhân của họ, cũng trong cách thế đó, để thúc đẩy các Kitô hữu nòng cốt là dậy men môi trường của họ với Tin Mừng. (NTTNT 95) Tôi xin mượn bài phát biểu của vị sáng lập PT Cursillo Eduardo Bonnin để chia sẻ tóm lược về nguồn PT Cursillo được phát hành và hình thàng PT Cursillo.  Ông Bonnin phát biểu tại Hàn Quốc Seoul trong đại hội thế giới lần thứ V năm 1997.  Ông Bonnin chia sẻ về đặc sủ

Bản tin Ultreya Tháng 5/2023: Khiêm nhường xin vâng đồng hành

Bản tin Ultreya Tháng 5/2023 Khiêm nhường xin vâng đồng hành Full download here:   https://drive.google.com/file/d/1JUhXxko9gb4nUPEHeg8iDWOaIW5pZ3BI/view?usp=sharing Đọc trực tiếp