Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2023

Học hỏi Giáo Hội tháng 10/2023: Kinh Thánh và Đặc Sủng

  Kinh Thánh và Đặc Sủng “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo .” (Mc. 16:15) Đặc sủng được phát xuất từ Tin Mừng vì Đức Kitô sai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo và lẽ dĩ nhiên Thiên Chúa ban đặc sủng rao giảng cho môn đệ để Tin Mừng được truyền bá đến tận cùng trái đất.  Nhưng trong Cựu Ước đặc sủng đúc kết nên Kinh Thánh vì Kinh Thánh được ghi chép lại bởi các tiên tri.  Trong lịch sử của Cựu Ước các tiên tri được Chúa chọn làm người lãnh đạo của dân Do Thái và là dân tuyển chọn của Thiên Chúa.  Các tiên tri đều được tiếp xúc với Thiên Chúa qua những lần cầu nguyện ví dụ như Abraham dẫn dân Do Thái đến đất hứa và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa thẩm chí sẵn sàng dâng con một của mình Issac cho Thiên Chúa.  Môisen đưa dân Do thái ra khỏi Ai Cập và truyền Mười Điều Răn cho dân Do Thái.  Mọi tiên tri đều được đặc sủng làm tiên tri có nghĩa là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Do Thái.  Lời nói, việc làm và cầu nguyện của tiê

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2023: Đặc sủng của cầu nguyện

Đặc Sủng Cầu Nguyện Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? " Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (Mc. 9:28-29)  Mọi ơn thiêng đều được phát xuất từ Thiên Chúa và Thiên Chúa mời gọi những người đặc biệt để thi hành thánh ý của Thiên Chúa và Thiên Chúa ban cho họ ẩn sủng đặc biệt để lãnh nhận trách nhiệm mục vụ và làm sáng danh Thiên Chúa.  Mọi Cầu nguyện Thiên Chúa đều lắng nghe nhưng có nhiều đặc sủng khác nhau, ví dụ như: Thánh Têrêsa Avila, Gioan Thánh Giá, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và Thánh Benedict được đặc sủng cầu nguyện chiêm niệm.  Thánh Daminh, Thánh Anton và Thánh Phaolô Thánh Giá sáng lập dòng Thương Khó Chúa Giêsu được đặc sủng cầu nguyện nói tiếng lạ.  Thánh Faustina được đặc sủng cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót.  Thánh Peter Julian Eymard sáng lập dòng Thánh Thể được đặc sủng cầu nguyện yêu mến Thánh Thể.  Có nhiều dòng tu họ yêu mến cầu nguyện chiêm niệm.  Chiệ

Bản Tin Ultreya Tháng 10/2032: Kinh Mân Côi là công cụ của đồng hành

 Bản Tin Ultreya Tháng 10/2032:  Kinh Mân Côi là công cụ của đồng hành Đọc tại đây | Read full here