Lời Nhắn Nhủ (tweets) của Đức Phan-xi-cô 19/4/2024

Lời Nhắn Nhủ (tweets) của Đức Phan-xi-cô

(Lê Hải Nam chuyển ngữ)


13:30 (giờ Rô-ma), và 18:30 (giờ Việt Nam) ngày 19/4

@Pontifex: Let us travel as pilgrims of hope towards the Holy Year. As we rediscover our vocation and share the various gifts of the Spirit, may we bear witness to Jesus' dream: that we may be a single family, united in the love of God.

Chúng ta hãy bước đi như những khách hành hương của hy vọng tiến về Năm Thánh (2025). Khi chúng ta tìm lại ơn gọi của mình (ơn gọi Ki-tô hữu) và chia sẻ các ơn khác nhau của Thánh Thần, xin cho chúng ta làm chứng cho ước mơ của Chúa Giê-su, rằng chúng ta là một gia đình hiệp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال