TOÀN TRUYỆN CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

THE COMPOSITE STORY OF JESUS' RESURRECTION
TOÀN TRUYỆN CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
(Xin xem phần tiếng Việt ở bên dưới. Đa tạ)
All four gospels report that women were the ones to find the tomb of Jesus empty, although the number was varied. According to Mark and Luke, the announcement of Jesus' resurrection was first made to women. According to Mark and John, Jesus actually appeared first (in Mark 16:9 and John 20:14) to Mary Magdalene.

(Mark 16): Just before sunrise on the first day of the week, three women, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went to the tomb. A young man in white inside told them that Jesus had risen and that they should tell Peter and the disciples that he would meet them in Galilee. "But when they heard that He was still alive and had seen by her, they would not believe it" (Mark 16:11)
(Matthews 28): Two women, Mary Magdalene and "the other Mary" went to the tomb. There was an earthquake, an angel had come down from Heaven and rolled the rock aside from the tomb. The angel waited for them and told them not to be afraid, but to tell the disciples that Jesus had risen and would meet them in Galilee. While they were rushing back to the upper room, "And behold, Jesus met them and said, 'Hail,' and they came up and took hold of His feet and worshiped Him." (28:9)
(Luke 24): They (several women) "went to the tomb." Suddenly two men stood beside them and reminded them that Jesus, "on the third day, rise." (24:7.) The women went back and told the disciples, "But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them." (24:11.)
(John 20): Mary Magdalene visited the tomb and found the large stone had already been rolled away. She told Peter and "the beloved disciple", who then ran to the tomb only to find the empty grave and linen cloth, then go home. Perhaps they assume that his body had been stolen. However, Mary was also there, again; she wept, then saw two angels that spoke to her, and then Jesus, whom she did not recognize. Jesus told her to tell the disciples that, "I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." (20:17.)
Composite narrative
Let us put all these reports together, and then we should have a complete composite narrative.
Early on the first morning of the week, Mary Magdalene (and other women as in Mt, Mk, Lk) visited the tomb and found the large stone had already been rolled away. A young man (or two men) told them that Jesus had risen and that they should tell Peter and the other disciples that He would meet them in Galilee (Mt. 28; Mk. 16; Lk. 24; Jn. 20). The women rushed back to the (upper room), while they were still under-way, Jesus appeared to them, "And behold, Jesus met them and said, 'Hail,' and they came up and took hold of His feet and worshiped Him." (Mt. 28:9). After that, Mary Magdalene told the disciples, but they did not believe them. (Lk 24:11). However, Peter and "the beloved disciple" (Jn. 20), ran to the tomb, but the two only found the empty grave and the linen cloth. They went home, assuming that His body had been stolen.
In chapter 20, John told us, Mary Magdalene went back to the tomb with Peter and John. After they left the tomb, she was still there weeping; then she saw two angels that spoke to her, and then Jesus, whom she did not recognize, she thought that was the gardener until He called her by the name "Mary." (Here, Jesus appeared to her in her second trip to the tomb.) Jesus told her to tell the disciples that, "I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." (20:17.)
The stories of Jesus' appearances to the two disciples on the road to Emmaus (Lk. 24:13-35) and with His disciples in the Upper Room (Lk. 24:36-49; and Jn. 20:19) took place in the afternoon and evening of that same day.
---------------------------------
TOÀN TRUYỆN CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
Cả bốn Phúc Âm đều ghi nhận là các phụ nữ đã ra thăm Mồ Thánh trước nhất và thấy mộ đã trở nên trống không, mặc dù các ghi nhận đó có khác nhau đôi chút, nhất là về số người đã đi ra thăm mồ. Theo hai thánh Mác-cô và Luca thì cũng chính Chúa Giêsu đã loan báo cho họ là Ngài đã phục sinh. Phúc Âm của hai thánh Mác-cô và Gioan còn ghi nhận Chúa Giêsu đã hiện ra cách tỏ tường với cô Maria Mađalêna (Maria, người làng Magdala).
Chương 16 của Phúc Âm theo thánh Mác-cô đã ghi nhận rằng ngay trước khi mặt trời mọc vào ngày thứ nhất trong tuần (Chúa Nhật), cô Maria Mađalêna, bà Maria mẹ của Giacôbê và bà Salômê đã đi ra mộ của Chúa. Một thanh niên mặc áo trắng ở trong mồ bảo họ rằng Chúa Giêsu đã sống lại và họ nên nói với ông Phêrô và các môn đệ khác rằng Chúa sẽ gặp họ ở Galilê (miền bắc). Nhưng khi nghe các bà bá cáo rằng: "… Chúa đang sống và (các) bà đã thấy Ngài, họ cũng chẳng tin." (Mác-cô 16:11). Theo bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn.
Phúc Âm theo thánh Mát-thêu, chương 28, ghi nhận rằng có hai phụ nữ, Maria Mađalêna và "Maria khác" đi ra mộ. Đã có động đất và một thiên thần từ trời xuống, lăn tảng đá ở trước mồ qua một bên. Thiên thần đã chờ họ và bảo họ rằng đừng sợ, nhưng hãy về báo với các môn đệ của Chúa rằng Ngài đã phục sinh và sẽ gặp họ ở Galilê. Đang khi họ vội vã trở về thì: "…Ðức Yêsu đón gặp họ và nói: "Chào chúng con!" Họ tiến lại ôm chân Ngài và phục lạy Ngài." (28:9).
Thánh Luca, trong chương 24 chỉ nói đến mấy phụ nữ (với số nhiều) đã đi ra mồ. Thình lình có hai người hiện ra bên cạnh họ và nhắc nhở họ về việc Chúa đã nói với các môn đệ rằng "sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại." (24:7). Các phụ nữ trở về và kể cho các môn đệ, "Nhưng trước mắt các tông đồ, các lời nói ấy có vẻ là lời nói sảng, và họ không tin các bà." (24:11).
Chương 20 của Phúc Âm theo thánh Gioan, kể rằng cô Maria Mađalêna ra viếng mồ Chúa và thấy tảng đá lớn chắn cửa mồ đã được lăn qua một bên. Cô trở về và báo cho ông Phêrô và "người môn đệ Chúa thương" (Gioan), cả hai ông chạy ra mồ và chỉ thấy mồ trống cùng các tấm khăn liệm của Chúa. Hai ông trở về và, cõ lẽ, nghĩ rằng xác của Ngài đã bị lấy trộm. Cô Maria Mađalêna cũng quay trở lại mồ với hai ông. Nhưng khi các ông bỏ về, cô vẫn ở lại và khóc. Có hai thiên thần trong mồ nói chuyện với cô, rồi chính Chúa Giêsu cũng hiện ra, nhưng cô không nhận ra Ngài, cho đến khi Ngài gọi chính tên của cô: "Maria." Và Chúa bảo cô đi nói với các môn đệ rằng: "…Ta lên cùng Cha Ta, và cũng là Cha các ngươi; Thiên Chúa của Ta và cũng là Thiên Chúa của các ngươi." (20:17).
Nếu tổng hợp các ghi nhận của cả 4 Phúc Âm, chúng ta sẽ có một câu chuyện đầy đủ nhất về những gì đã xảy ra trong buổi sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, tức Chúa Nhật, khi Chúa phục sinh.
Buổi sáng hôm đó, cô Maria Mađalêna và các phụ nữ ra viếng mồ Chúa và thấy tảng đá lớn chắn mồ đã được lăn qua một bên. Một thanh niên (hay hai người đàn ông) nói với họ rằng Chúa Giêsu đã sống lại, họ nên trở về báo cho ông Phêrô và các môn đệ khác hãy đi lên miền Galilê (miền bắc) để gặp Chúa. Các phụ nữ đã vội vã trở về (có lẽ vẫn là phòng tiệc ly), trong khi họ đang đi đường thì Chúa Giêsu hiện ra với họ: "Và này Ðức Yêsu đón gặp họ và nói: "Chào chúng con!" Họ tiến lại ôm chân Ngài và phục lạy Ngài…" (Mát-thêu 28:9). Sau đó, cô Maria Mađalêna về kể cho các môn đệ chuyện này, nhưng họ đã không tin cô và các phụ nữ khác (Luca 24:11). Tuy nhiên, hai ông Phêrô và Gioan đã chạy ra mồ (Gioan: 20). Họ cũng chỉ thấy mồ trống với các khăn liệm. Hai ông đành trở về và có lẽ đã nghĩ rằng ai đó đã đến lấy trộm xác của Chúa.
Chương 20 của Phúc Âm theo thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng cô Maria Mađalêna cùng chạy ra mồ của Chúa với hai ông Phêrô và Gioan. Sau khi hai ông trở về, cô còn nán lại và đứng khóc. Nhìn vào trong mồ, cô thấy hai thiên thần và họ nói chuyện với cô; rồi chính Chúa Giêsu cũng hiện ra, nhưng cô không nhận ra Ngài, cô tưởng đó là người làm vườn, cho đến khi Chúa gọi chính tên cô: "Maria." (Đây là lần thứ hai cô Maria đi ra mộ, và Chúa Giêsu đã hiện ra với cô, khác với lời kể trong Phúc Âm của thánh Mát-thêu 28:9 bên trên. Như vậy, phải chăng Chúa Giêsu đã hiện ra với cô ấy đến hai lần?). Chúa lại bảo cô đi nói với các môn đệ của Ngài rằng: "…Ta lên (Thiên Đàng) cùng Cha Ta, và cũng là Cha các ngươi; Thiên Chúa của Ta và cũng là Thiên Chúa của các ngươi." (20:17).
Các câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường đi Ê-mau (Luca 24:13-35) và ở trong phòng Tiệc Ly (Luca 24:36-49 và Gioan 20:19), đã diễn ra vào buổi chiều và buổi tối cùng ngày.
LM. Phaolô Nguyễn Văn Tùng (Tổng hợp)

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال