Lời Nhắn Nhủ của Đức Phanxicô Cho việc đào tạo tu sĩ và chủng sinh 30/4


Lời Nhắn Nhủ (tweets) của Đức Phan-xi-cô

(Lê Hải Nam chuyển ngữ)

16:00 (giờ Rô-ma), và 21:00 (giờ Việt Nam) ngày 30/4

Pope's Prayer Intention

For the formation of men and women religious, and seminarians

Every vocation is a "diamond in the rough" that needs to be polished, worked, shaped on every side. A good priest, sister or nun must above all else be a man, a woman who is formed, shaped by the Lord's grace, people who are aware of their own limitations, and willing to lead a life of prayer, of dedicated witness to the Gospel. Beginning in the seminary and the novitiate, their preparation must be developed integrally, in direct contact with the lives of other people. This is essential. Formation does not end at a certain moment, but continues throughout life, integrating the person intellectually, humanly, affectively, spiritually. There's also preparation to live in community: life in community is so enriching, even though it can be difficult at times. Living together is not the same as living in a community. Let us pray that religious women and men, and seminarians, grow in their own vocational journey through human, pastoral, spiritual, and community formation, which leads them to be credible witnesses of the Gospel.

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Cho việc đào tạo tu sĩ và chủng sinh

Mỗi ơn gọi là một "viên kim cương thô" cần được đánh bóng, chế tác và định hình về mọi mặt. Một linh mục hay nữ tu tốt, trên tất cả những cái khác, phải là một con người được ơn Chúa định hình, là những người nhận biết giới hạn của mình và sẵn lòng sống đời cầu nguyện, tận tụy làm chứng cho Tin Mừng. Bắt đầu trong chủng viện và tập viện, việc chuẩn bị của họ phải phát triển toàn diện, trong tiếp xúc trực tiếp với cuộc sống của người khác. Điều này là thiết yếu. Việc đào tạo không chấm dứt vào lúc nào đó, nhưng tiếp tục suốt đời, tích hợp người đó về tri thức, nhân bản, hiệu quả và linh đạo. Cũng chuẩn bị sống trong cộng đoàn: đời sống trong cộng đoàn thì phong phú mặc dù có thể đôi khi khó khăn. Sống với nhau không giống như sống trong cộng đoàn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào tạo nhân bản, mục vụ, linh đạo và cộng đoàn, dẫn họ đến trở thành các chứng nhân tin cậy của Tin Mừng.

https://twitter.com/i/status/1785308132144787905


Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال