Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2021

TỘI VÀ TÔI - Lm. FX Vũ Viết Phương, SVD

TỘI VÀ TÔI Trong tiếng Việt có hai chữ “Tội” và “Tôi” chỉ khác nhau là cái dấu nặng nhưng nó nói nên sự liên quan.   Mọi Tội bởi Tôi mà ra.   Trong Tôi có nhiều cái cản trở như: ganh tị, dục tính, danh vọng, nóng tính, tham vọng và độc tài.   Những cá tính ấy làm mù quáng con người chân chính của ta và gây ra tội lỗi.   Đức Kitô nhận thấy sự tội lỗi của con người và cầu xin với Thiên Chúa rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. (Lc. 23:34)   Nhưng từ tội lỗi, Đức Kitô thiết lập bí tích tha tội.   Tháng vừa qua chúng ta vừa mừng lễ Chúa Phục Sinh cũng vì tưởng nhớ đến tội lỗi của nhân loại và ơn cứu rỗi.   Ngày nay ta nhìn lên thập giá của Đức Kitô để xin tha thứ và được ơn cứu rỗi.   Cũng như ông Môisen đã treo con rắn lên cây đồng trong hoang địa để được cứu chữa.   Ngày nay Giáo Hội vẫn đang duy trì bí tích giải hòa để con người được thánh hóa bởi hồng ân tha thứ của Thiên Chúa.   Bí tích giải hòa là phần quan trọng cho đời sống tâm linh của ta.   Ân sủng tình

Ultreya Tháng 4 - 2021 Đặc biệt - Video Huấn Đức chủ đề Tha thứ - Cha Phạm Quang Hồng

Gửi các Cursillista yêu thương. Cảm ơn Chúa cho chúng con hiểu thật rõ yêu thương qua khía cạnh khó thực hiện nhất: THA THỨ. Xin nghe lại và chia sẻ cho các Cursillista vắng mặt và rộng khắp;  BTT LB