Học hỏi Giáo Hội Tháng 8-2022: Tham Gia Canh Tân Học Hỏi

Tham Gia Canh Tân Học Hỏi
Học hỏi Giáo Hội Tháng 8-2022

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. (Ga. 16:12-13) Thế gian có hạn chế mà Thiên Chúa siêu vượt trên tư duy của con người.  Nhân thế con người luôn luôn cần phải canh tân học hỏi để nhận định thánh ý của Thiên Chúa. 

Đức Kitô nhập thể là một canh tân lớn lao cho thế gian.  Tiên tri trong Cựu Ước chỉ thể hiện lời Chúa và vẫn phải bị hạn chế trong quyền năng thánh ý của Thiên Chúa.  Đức Kitô đến cho người què được đi, người điếc nghe được, kẻ chết sống lại, sóng gió phải im lặng và quỷ ám phải sợ hãi.  Hơn nữa là Đức Kitô tự xưng Ngài là Đường là sự Thật và là sự sống, mà Ngài thực hành tình yêu vô biên chết trên cây thập giá và sống lại.  Đức Kitô đem đến thế gian ân sủng vĩ đại mà ân sủng vẫn đang tiếp diễn và đến tận cùng.  Nhưng con người vẫn chưa nhận ra và chấp nhận Đức Kitô là con Thiên Chúa.  Trừ khi con người đạt niềm tin và yêu mến Đức Kitô thì con người mới được canh tân để nhận thức từ trên cao.  Vì Thiên Chúa là chân lý tình yêu của đời sống và là tự do của mọi tạo vật.  Con người ước muốn tự do và để được sống sung mãn thì cần phải canh tân lý trí và tâm linh. 

Để đạt sự canh tân, ta cần tham gia phục vụ học hỏi trong Giáo Hội.  Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, các thánh nhân kinh nghiệm tình yêu Đức Kitô và nhận ơn khôn ngoan và để lại nền tảng châu báu văn kiện giáo huấn cho Giáo Hội.  Như trong thời sơ khai Thánh Phaolô được Đức Kitô thánh hóa và đầy ơn khôn ngoan để viết nhiều lá thơ mà trở thành nền tảng giáo huấn.  Giáo Hội được canh tân và xây dựng bằng ơn khôn ngoan của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội.  Các vị đều tham gia đổ tâm huyết vào Giáo Hội mà cầu nguyện liên lỉ để nhờ ơn Chúa Thánh Thần dạy dỗ.  Sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần là canh tân lý trí và tâm linh.  Thiên Chúa sai Chúa Thánh Thần đến thế gian là hướng dẫn mạc khải lời Chủa Đức Kitô đã dạy.  Chúng ta là những người được dạy dỗ và chúng ta có quyền học hỏi chân lý của Đức Kitô từ nơi Chúa Thánh Thần.  Chúa Thánh Thần dạy dỗ ta trong mọi môi trường sống của ta và nếu tâm huyết của ta đạt vào tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần thì ta sẽ nhận thấy. 

Thần khí canh tân là gì?  Đức Kitô hỏi môn đệ thầy là ai.  Phêrô nhận ơn trên và khẳn định thầy là Đấng Kitô con thiên Chúa hằng sống.  Đức Kitô nói: "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt. 16:17) Phêrô được nhận ra mình đã được ơn trên ban và đời sống tâm linh và sự hiểu biết về Thiên Chúa được canh tân đổi mới.  Đức tin được vững mạnh hơn và đời sống có niềm hy vọng.  Sau khi Đức Kitô lên trời, Phêrô cầu nguyện và nhìn thấy thị kiến là trên trời sà xuống những con vật ô uế mà bắt phải ăn.  Sau khi nhận thức được sự thị kiến là Phêrô rửa tội cho Phaolô, và Phêrô được canh tân lần nữa là Thiên Chúa không thiên vị ai, lẫn cả người tội lỗi.  Thần khí canh tân là sự đổi mới trong ơn Chúa Thánh Thần.  Sự đổi mới trong lý trí và tâm linh đức tin.  Con người luôn cần phải canh tân vì Thiên Chúa là tận cùng của chân lý. 

Giáo Hội là do sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Thánh Thần đang dạy dỗ cho Giáo Hội qua hội đồng Vatican mà kêu gọi mọi giáo dân cùng hiệp thông với Giáo Hội.  Mỗi năm Giáo Hội nêu lên những Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng để mời gọi giáo dân hiệp thông, ví dụ như năm nay với chủa để: “Communion, Participation and Mission. (Hiệp Thông, Tham Gia, và Sứ Vụ.)”  Tông Huấn là dạy dỗ hướng dẫn dân Chúa cùng hiệp thông bước theo thần khí của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội.  Tông Huấn là được viết nên từ cầu nguyện chiêm niệm và kinh nghiệm đức tin mục vụ của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội.  Cũng giống như xưa kia là những lá thư của Thánh Phaolô mời gọi Giáo Hội sống theo tinh thần của Đức Kitô và ngày nay Giáo Hội cập nhật theo thời đại để hướng dẫn dân Chúa sống đức tin trong vinh quang của Thiên Chúa. 

Canh tân học hỏi là ân sủng cho ta.  Giáo Hội là nền tảng đức tin, Phúc Âm, văn kiện tông huấn và tài liệu tu đức mà luôn cập nhật cho ta để thăng tiến đời sống tâm linh đức tin.  Nhưng riêng cá nhân của mỗi người, ai cũng cần chủ động học hỏi khao khát tìm kiếm về Thiên Chúa và Đức Kitô trong ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn học hỏi để hầu được sống tự do trong Thiên Chúa và cảm nghiệm nhận biết Thiên Chúa là Cha trên Trời.  Đức Kitô nói; "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt. 7:7) Đây là ân sủng cho ta đi tìm kiếm học hỏi chân lý của Đức Kitô.  Được lãnh nhận chân lý khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa ta lên một nhận thức về chân lý đời sống và chỉ đường cho ta đạt đến nhu cầu của đời sống. 

Nhìn lại khóa Ba Ngày của Phong Trào Cursillo, trước khi đi khóa chúng ta chỉ có hiểu một phần nào về tâm linh và Giáo Hội.  Trong khóa ta được học hỏi và canh tân những cảm nghiệm những ân sủng của Thiên Chúa ban.  Cũng là thời gian chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa.  Thẩm chí không chỉ là khóa sinh mà lẫn cả quý anh chị trợ tá và các rollista đều cảm nghiệm ân sủng tình yêu của Thiên Chúa quá là cao vời.  Mọi quý anh chị đều khẩn định là có Thiên Chúa hiện diện đang phục vụ chúng ta.  Mọi Cursillista đều tham gia học hỏi những bài rollos, những bài huấn đức của các vị linh hướng và trong công tác phục vụ.  Sau kết thúc của kháo Ba Ngày mọi Cursillista đều được canh tân đổi mới trong lý trí và tâm linh.  Trở về với ngày Thứ Tư của chúng ta, chúng ta cần khao khát tìm kiếm tham gia học hỏi trogn môi trường phục vụ, Thánh Lễ và cầu nguyện để chúng ta luôn được canh tân.  Chúng ta không khao khát tìm kiếm tham gia học hỏi thì lẽ dĩ nhiên tâm trí và tâm linh của chúng ta sẽ trở thành nguội lạnh và dẫn chúng ta xa lìa Thiên Chúa.   

Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.” (Mt. 23:9-10) Đây là câu ý lực sống tâm linh của đời sống linh mục của tôi.  Tôi luôn cảm tạ là tôi có một Cha trên trời, một thầy lãnh đạo là Đức Kitô và Chúa Thánh Thần là thầy hướng dẫn tôi.  Tôi được ở giữa Ba Ngôi mà tôi luôn trông cậy và học hỏi tìm kiếm để hướng dẫn cho đời sống linh mục của tôi.  2008 là năm đầu tiên ra đi truyền giáo tại Trung Quốc.  Tôi được trao trách nhiệm làm cha giám tập với 7 em tập sinh.  Trong lúc đó tôi chỉ là tân linh mục với hai bài tay trắng, lý trí và tâm lý còn quá kém.  Mỗi ngày trong giờ cầu nguyện là nơi tôi đến trường của Chúa Ba Ngôi để học và hỏi, “Chúa dạy môn đệ của Chúa thế nào?  Chúa muốn con dạy cái gì?” Nhưng rồi có những lời hướng dẫn trong tư tưởng và thành quả là các em tập sinh đều cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và ngày nay đã trở thành nhà truyền giáo trên những số quốc gia. 

Thiên Chúa là kho tàng khôn ngoan chân lý của đời sống mà ta có thể đến xin, gõ và hỏi để đạt tới đời sống diễm phúc.  Rất là đáng tiếc là chúng ta không biết tham gia học hỏi chân lý của Giáo Hội mà Giáo Hội luôn cập nhật công hiến cho dân Chúa.  Thiên Chúa Ba Ngôi là của chúng ta và chúng ta thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi.  Một ân sủng cao vời chúng ta hãy cảm tạ quý mến. 

Lm. Fx. Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال