Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2022

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2022: Sứ Vụ Cầu Nguyện

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2022 Sứ Vụ Cầu Nguyện "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến ….. (Lc. 11:1-4)  Cầu nguyện cần phải phối hợp với sứ vụ của mình vì mọi tạo vật đều đang trôi theo dòng thần khí của Thiên Chúa.  Cầu nguyện để sứ vụ mình là theo thánh ý của Thiên Chúa.  Đức Kitô cầu xin để làm theo thánh ý của Thiên chúa “xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc. 22:42) Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói: Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. (ĐHV 118)  Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện. (ĐHV 120) Cầu nguyện là căn bản của con người.  Trong mọi tôn giáo cầu nguyện là điều căn bản và cần thiết.  Trong mọi thời đại hoặc văn hóa, m

Học hỏi Giáo Hội Tháng 10/2022: Sứ Vụ Tin Mừng

Học hỏi Giáo Hội Tháng 10/2022 Sứ Vụ Tin Mừng “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc. 16:15-16)  Mục đích Đức Kitô đến là rao giảng Tin Mừng cho nhân loại và khởi sự từ Giêrusalem.  Nhân thế Đức Kitô kêu gọi môn đệ để nối kết rao giảng Tin Mừng sau khi Ngài chết trên thập giá và sống lại về với Thiên Chúa.  Vậy Tin Mừng rất là quan trọng đối với Đức Kitô vì Tin Mừng đem lại sự sống cho nhân loại trong thế gian và được hy vọng vào đời sống sự sau hết.  Hơn nữa là có Đấng Tối Cao là Thiên Chúa và Đức Kitô liên kết nhân loại thành một gia đình bằng hình thức Giáo Hội và diễm phúc được gọi Thiên Chúa là Cha.  Tin Mừng là Đường là sự Thật và là Chân Lý của đời sống.  Lịch sự của tạo vật nhân loại, Thiên Chúa mời gọi các vị Tiên Tri là những vị trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài mà được gọi dân riêng Thiên Chúa và đó là dân Do Thái.  Tiên Tri đều được mời gọi rao gi

Học hỏi Giáo Hội Tháng 9/2022: Tham Gia Xây Dựng Hòa Bình

Học hỏi Giáo Hội Tháng 9/2022 Tham Gia Xây Dựng Hòa Bình Giáo Hội là nền tảng của Hòa Bình và Yêu Thương.  Thiên tính của Thiên Chúa là tình yêu và Nước Trời là hòa bình.  “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian .” (Gn. 14:27)  Hiện nay Giáo Hội đang chú trọng vào sinh thái của trái đất như văn kiện thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra “Laudato-Si, (Chúc Tụng Thiên Chúa)” và nhận thấy tầm quan trọng bất an của trái đất: “ Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta cần nhận biết rằng tiếp cận sinh thái thực sự luôn luôn là một cách tiếp cận mang tính xã hội; hội nhập các vấn đề về công lý vào trong những cuộc đấu tranh về môi trường, để có thể nghe được cả tiếng than khóc của trái đất và tiếng than khóc của người nghèo. ” (Laudato-Si (L-s). 49)  Kết quả của sự hiện tại sinh thái là hậu quả của sự bất Công Lý và Hòa Bình mà sinh hoạt của nhân loại trong thế giới đang tổn hại đến môi trường.  Dấu hiệu của thời đại

Ultreya Tháng 10-2022: CHUỖI NGỌC MÂN CÔI TRONG ƠN GỌI SAI ĐI

CHUỖI NGỌC MÂN CÔI TRONG ƠN GỌI SAI ĐI Đọc bản tin here in PDF