Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2023

Các chủ đề sinh hoạt PT năm 2024

Các chủ đề sinh hoạt PT năm 2024 Download PDF here CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU NĂM 2024: ĐỒNG HÀNH VỚI SỨ MỆNH 1/1/2024-31/12/2024 Tháng Giêng Chủ Đề: Đồng Hành với Sứ Mệnh. "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Mt. 28:20. Sứ Mệnh là ơn gọi và Đức Kitô luôn đồng hành với chúng ta. Thầy Chí Thánh Đồng với Phong Trào Cursillo. Tháng Hai Chủ Đề: Sứ Mệnh là Ân Sủng. "Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp." (Mt. 19: 29). Những gì từ Thiên Chúa đều là ân sủng. Sứ mệnh là vâng phục. Sứ mệnh thánh hóa đời sống. Sứ mệnh là cộng tác với Thiên Chúa. Có sứ mệnh ta mới cảm nghiệm Chúa. Tháng Ba Chủ Đề: Thầy đã Chọn Con để Thi Hành Sứ Mệnh. "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!" (Isaiah 43:1). Diễm phúc được Thiên Chúa mời g

Ultreya T11/2023: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức Kitô

 Ultreya T11/2023:  Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức Kitô Link đọc | Full Download here: