Lời Chúa 30/4/2024

Gospel today 30/4/24: Peace I bequeath to you, my own peace I give you, a peace the world cannot give, this is my gift to you. (Jn. 14:27)
*** God's peace and world's peace are different.  When Christ was persecuted, he was at peace and silence against the violence of the world.  God's peace empowers us into life without fear.  The world's peace is avoidance from the challenge of life.  God is love and peace.  The peace of God is always at our side, we pray for God's peace.  

Phúc Âm hôm nay: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. (Ga. 14:27)
*** Bình an của Chúa khác với bình an của thế gian.  Khi Đức Kitô bị kết án, Ngài bình an và im lặng để đối phó với sự bạo lực của thế gian.  Bình an của Chúa động lực ta tiến đến đời sống mà không sợ hãi.  Bình an của thế gian là trốn tránh những sự thách đố của đời sống.  Thiên Chúa là tình yêu và bình an.  Bình an của Chúa luôn bên cạnh ta, và ta xin ơn bình an của Chúa. 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال