Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2022

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023   Sydney ngày 12/11/2022.   Kính thưa Cha Linh Hướng Phong Trào Cursillo   Ngành Việt Nam Liên Bang Úc Châu. Kính thưa Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng, Kính thưa Quý Anh Chị Ban  Đại Diện Liên Bang Úc Châu. Quý Anh Chị Chủ Tịch, Quý Thành Viên Văn Phòng Điều Hành Phong Trào các Tiểu Bang, Kính thưa toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.   V/V  Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney sẽ tổ chức 2  khóa vào tháng 9 năm 2023.   Được sự hỗ trợ của Ban Đại Diện Liên Bang, phong trào Cursillo TGP Sydney đã dự định tổ chức 2 khóa 53 Nam và 54 Nữ vào tháng 9/2020. Nhưng vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lan tràn trên toàn thế giới vào tháng 3/2020. Do đó tất cả mọi sinh hoạt Mục Vụ đều bị ngưng trệ. Cho đến thời điểm hiện nay tháng 12/2022, những sinh hoạt hầu như đã trở lại bình thường. Vì vậy Phong Trào Cursillo TGP Sydney thông báo đến Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng và toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.   Phong  Trào Cursillo TGP

Gợi ý chủ đề sinh hoạt T12/2022

Gợi ý chủ đề sinh hoạt T12/2022 Giáng Sinh trong Hiệp Thông và Yêu Thương với Sứ Vụ Sai Đi. "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời." (Jn. 3:16). • Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh trong tâm tình Hiệp Thông và Yêu Thương. • Thực hành sứ vụ Sai Đi qua mầu nhiệm Giáng Sinh tình yêu của Thiên Chúa • Loan truyền sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Giáng Sinh. • Hãy sống tâm tình cầu nguyện bằng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân

Bản Tin Ultreya Tháng 11-2022: Mẫu Gương Chứng Nhân của các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Bản Tin Ultreya Tháng 11-2022 Mẫu Gương Chứng Nhân của các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam  Download, đọc bản tin full here

Bài học hỏi Giáo Hội T12-2022: Sứ Vụ Tôn Vinh Thiên Chúa

Bài học hỏi Giáo Hội T12-2022 Sứ Vụ Tôn Vinh Thiên Chúa  “ Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian .” (Gn. 17:4-5)  Mọi tôn vinh đều bởi Chúa Thánh Thần vì Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng và kiện toàn lời của Đức Kitô.  Đức Kitô nói: “ Đấng Phù Trợ sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em .” (Gn 16:14) Từ “Tôn Vinh” tiếng Anh là “glorify” và tiếng Hy Lạp “δοξάζω doxadzo”.  Dựa theo 2 ngôn ngữ để định nghĩa “Tôn Vinh”.  Từ tôn vinh cần được hiểu theo bối cảnh của văn phong.  Nhưng ý nghĩa căn bản là: ca tụng, ca ngợi, tôn thờ, vinh danh, nâng cao, và để ngưỡng mộ.  Theo lời Đức Kitô nói trên “ Đấng Phù Trợ sẽ tôn vinh Thầy” có nghĩa là “Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em .”

Gợi ý Chủ Đề Tháng 11/2022

Gợi ý Chủ Đề Tháng 11/2022 Mẫu Gương chứng nhân của các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúng ta rao giảng Chúa Giêsu tử nạn trên Thập Giá (1 Cor 1:23)  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là mẫu gương chứng nhân của Ơn Gọi Sai Đi. Rao giảng Chúa Giêsu trên Thập Giá là sứ mạng Ngày Thứ Tư. Sống Biết Ơn qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.