Skip to main content

Posts

Showing posts from 2023

Các chủ đề sinh hoạt PT năm 2024

Các chủ đề sinh hoạt PT năm 2024 Download PDF here CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU NĂM 2024: ĐỒNG HÀNH VỚI SỨ MỆNH 1/1/2024-31/12/2024 Tháng Giêng Chủ Đề: Đồng Hành với Sứ Mệnh. "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Mt. 28:20. Sứ Mệnh là ơn gọi và Đức Kitô luôn đồng hành với chúng ta. Thầy Chí Thánh Đồng với Phong Trào Cursillo. Tháng Hai Chủ Đề: Sứ Mệnh là Ân Sủng. "Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp." (Mt. 19: 29). Những gì từ Thiên Chúa đều là ân sủng. Sứ mệnh là vâng phục. Sứ mệnh thánh hóa đời sống. Sứ mệnh là cộng tác với Thiên Chúa. Có sứ mệnh ta mới cảm nghiệm Chúa. Tháng Ba Chủ Đề: Thầy đã Chọn Con để Thi Hành Sứ Mệnh. "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!" (Isaiah 43:1). Diễm phúc được Thiên Chúa mời g

Ultreya T11/2023: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức Kitô

 Ultreya T11/2023:  Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức Kitô Link đọc | Full Download here: 

Học hỏi Giáo Hội tháng 10/2023: Kinh Thánh và Đặc Sủng

  Kinh Thánh và Đặc Sủng “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo .” (Mc. 16:15) Đặc sủng được phát xuất từ Tin Mừng vì Đức Kitô sai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo và lẽ dĩ nhiên Thiên Chúa ban đặc sủng rao giảng cho môn đệ để Tin Mừng được truyền bá đến tận cùng trái đất.  Nhưng trong Cựu Ước đặc sủng đúc kết nên Kinh Thánh vì Kinh Thánh được ghi chép lại bởi các tiên tri.  Trong lịch sử của Cựu Ước các tiên tri được Chúa chọn làm người lãnh đạo của dân Do Thái và là dân tuyển chọn của Thiên Chúa.  Các tiên tri đều được tiếp xúc với Thiên Chúa qua những lần cầu nguyện ví dụ như Abraham dẫn dân Do Thái đến đất hứa và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa thẩm chí sẵn sàng dâng con một của mình Issac cho Thiên Chúa.  Môisen đưa dân Do thái ra khỏi Ai Cập và truyền Mười Điều Răn cho dân Do Thái.  Mọi tiên tri đều được đặc sủng làm tiên tri có nghĩa là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Do Thái.  Lời nói, việc làm và cầu nguyện của tiê

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2023: Đặc sủng của cầu nguyện

Đặc Sủng Cầu Nguyện Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? " Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (Mc. 9:28-29)  Mọi ơn thiêng đều được phát xuất từ Thiên Chúa và Thiên Chúa mời gọi những người đặc biệt để thi hành thánh ý của Thiên Chúa và Thiên Chúa ban cho họ ẩn sủng đặc biệt để lãnh nhận trách nhiệm mục vụ và làm sáng danh Thiên Chúa.  Mọi Cầu nguyện Thiên Chúa đều lắng nghe nhưng có nhiều đặc sủng khác nhau, ví dụ như: Thánh Têrêsa Avila, Gioan Thánh Giá, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và Thánh Benedict được đặc sủng cầu nguyện chiêm niệm.  Thánh Daminh, Thánh Anton và Thánh Phaolô Thánh Giá sáng lập dòng Thương Khó Chúa Giêsu được đặc sủng cầu nguyện nói tiếng lạ.  Thánh Faustina được đặc sủng cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót.  Thánh Peter Julian Eymard sáng lập dòng Thánh Thể được đặc sủng cầu nguyện yêu mến Thánh Thể.  Có nhiều dòng tu họ yêu mến cầu nguyện chiêm niệm.  Chiệ

Bản Tin Ultreya Tháng 10/2032: Kinh Mân Côi là công cụ của đồng hành

 Bản Tin Ultreya Tháng 10/2032:  Kinh Mân Côi là công cụ của đồng hành Đọc tại đây | Read full here

Bản Tin Ultreya Tháng 9 / 2023: Tình yêu gia đình là sức mạnh của đồng hành

 Bản Tin Ultreya Tháng 9 / 2023 Tình yêu gia đình là sức mạnh của đồng hành Full link here | Đọc tại đây

Học hỏi Giáo Hội Tháng 9/2023: Đặc Sủng Truyền Giáo - Cha LH Fx Vũ Viết Phương

  Đặc Sủng Truyền Giáo Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế . (Mt. 28:18-20) Đức Kitô truyền ban đặc sủng cho các môn đệ để ra đi truyền giáo.  Truyền bá Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất là mục đích của Đức Kitô và là thánh ý của Thiên Chúa.  Ngày nay Tin Mừng đã đi đến trên mọi dân tộc và được thấm nhuần vào mọi văn hóa và ghi ấn vào tâm hồn của nhân loại.  Được đón nhận vào gia đình của Đức Kitô là do ân sủng của Thiên Chúa đã chọn chúng ta.  Chúa Thánh Thần đã đi trước và dọn chỗ cho các vị truyền giáo trước khi đến nơi rao giảng Tin Mừng.  Đặc sủng truyền giáo đã được ghi ấn vào trong con người của vị truyền giáo mà vị truyền giáo luôn ân cần cầu nguyện và biết lắng nghe sự linh hướng của Chúa Thánh Thần.  Tin Mừng là sống động và linh

Bản Tin Ultreya Tháng 8/2023: Đức Kitô đồng hành cùng các môn đệ

 Bản Tin Ultreya Tháng 8/2023:  Đức Kitô đồng hành cùng các môn đệ Link full here | Đọc Bản Tin

Bản Tin Ultreya Tháng 7/2023: Đặc sủng của đồng hành

 Bản Tin Ultreya Tháng 7/2023 Đặc sủng của đồng hành Link full here | Đọc Bản Tin

Bản tin Ultreya Tháng 6/2023: Phúc Âm và Thánh Phaolô

 Bản tin Ultreya Tháng 6/2023 Phúc Âm và Thánh Phaolô Bản tin đầy đủ - Here

Đặc sủng của Phong Trào | Học Hỏi Giáo Hội Tháng 6/2023

Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo   Học Hỏi Giáo Hội Tháng 6/2023 Đặc sủng của Phong trào Cursillo là một ân sủng Chúa Thánh thần ban cho Giáo Hội, định hình tâm tưởng và thúc đẩy một phong trào của Giáo Hội, bằng phương pháp rao truyền riêng của mình, tăng cường kinh nghiệm và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu, giúp khám phá và chu toàn ơn gọi cá nhân, thúc đẩy các nhóm Kitô hữu làm dậy men các môi trường với Phúc Âm, qua tình bạn .  (NTTNT 40) Mục đích của Phong trào Cursillo là “để giúp tha nhân sống những gì căn bản để trở thành Kitô hữu, giúp khám phá và đạt được ơn gọi cá nhân của họ, cũng trong cách thế đó, để thúc đẩy các Kitô hữu nòng cốt là dậy men môi trường của họ với Tin Mừng. (NTTNT 95) Tôi xin mượn bài phát biểu của vị sáng lập PT Cursillo Eduardo Bonnin để chia sẻ tóm lược về nguồn PT Cursillo được phát hành và hình thàng PT Cursillo.  Ông Bonnin phát biểu tại Hàn Quốc Seoul trong đại hội thế giới lần thứ V năm 1997.  Ông Bonnin chia sẻ về đặc sủ

Bản tin Ultreya Tháng 5/2023: Khiêm nhường xin vâng đồng hành

Bản tin Ultreya Tháng 5/2023 Khiêm nhường xin vâng đồng hành Full download here:   https://drive.google.com/file/d/1JUhXxko9gb4nUPEHeg8iDWOaIW5pZ3BI/view?usp=sharing Đọc trực tiếp

Đặc Sủng của Tôi và Giáo Hội.

  Đặc Sủng của Tôi và Giáo Hội. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.  Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.   (Tcv 2:1-4) Mỗi môn đệ đều được Chúa Thánh Thần ban ơn đặc sủng riêng và theo khả năng của mỗi người và họ được tiếng lạ khác nhau.  Tiếng lạ dẫn họ tiến bước ra đi rao giảng Tin Mừng làm chứng cho Đức Kitô.  Hơn nữa họ nhận ra được Chúa Thánh Thần là Thầy hướng dẫn họ và khác với cùng thời kỳ của Đức Kitô hướng dẫn họ.  Từ thời gian này họ bắt đầu cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh thần hướng dẫn, như Đức Kitô đã dạy cho họ: “ Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. ” (Ga. 14

Đồng hành nên một và Đặc sủng của phong trào Cursillo

  Đồng hành nên một và Đặc sủng của phong trào Cursillo “lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Mt. 18: 13).  Mục đích của Đức Kitô đến thế gian là ước ao đi tìm chiên lạc.  Đức Kitô đến là đi tìm chúng ta.  Sự Tìm kiếm của Đức Kitô là phải hy sinh mạng sống của Ngài để dẫn chiên lạc về với Thiên Chúa.  Ngài vẫn đang tìm chúng ta cho đến tận cùng trái đất.  Nhưng con người vẫn ngoan cố và phủ nhận tình yêu của Ngài.  Đức Kitô đang tìm kiếm chúng ta và chúng ta cũng đang tìm kiếm Ngài.  Nhưng chỉ có khác là tâm hồn của con người chưa biết huyết tâm khiêm nhường tin tưởng phó thác.  Thiên Chúa ở cùng chúng ta và luôn luôn đồng hành với nhân loại, nhưng tâm hồn của nhân loại đang bận rộn lưu loạn chú tâm đến sự nghiệp của thế gian.  Chúng ta tìm kiếm Chúa không thể nào chỉ riêng chính mình, nhưng chúng ta cần phải có 2 hoặc 3 vì danh Đức Kitô thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Nhân thế chúng ta cần phải tìm đến nhau thì tinh thầ

Maria Trần Thị Trâm Anh - Là thủ quỹ của ban đại diện liên bang sẽ đại diện cho Phong trào Cursillo Việt Nam - Hải ngoại

PT Cursillo Úc Châu chúc mừng và cảm ơn Trâm Anh đã dấn thân phục vụ. ---------------- Trọng kính quý cha Linh hướng và anh chị em trong ban đại diện đương nhiệm, Tiếp theo email ngày hôm qua đã gửi đến quý cha và tất cả anh chị em; Về việc đề cử một thành viên vào vai trò Thủ quỹ của APG nhiệm kỳ sắp tới, sau khi tham khảo ý kiến của cha linh hướng Vũ Viết Phương cùng với sự góp ý của vài thành viên trong ban đại diện; Mặc dù có nhiều lo lắng, ái ngại của chính đương sự, con đã cố gắng động viên, khuyến khích và hứa rằng toàn ban đại diện sẽ hỗ trợ tối đa để  mọi việc tiến hành tốt đẹp. Theo yêu cầu của APG việc đề cử cần hoàn tất trước ngày 02 tháng 4 năm 2023 để thông báo đến OMCC; Vi vậy, con xin chính thức giới thiệu chị Maria Trần Thị Trâm Anh hiện là thủ quỹ của ban đại diện liên bang sẽ đại diện cho Phong trào Cursillo Việt Nam - Hải ngoại đảm trách vai trò Thủ quỹ của APG trong nhiệm kỳ tới. Con xin quý cha cùng tất cả anh chị em chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ chị Trâm Anh tro

25th APG MEETING MINUTES

25 th APG MEETING (3 rd via Zoom) Minutes of Meeting, 18 March 2023   Welcome – Margaret Morris (APG President) OPENING PRAYER – Fr John Armstrong (APG Spiritual Advisor) Present: THE PHILIPPINES: Conrado P Dizon (P); Goreth Z. Bendoy; Jose Hilario SRI LANKA: Fr. Tony Martyn: Russell Juriansz (P) VIETNAM: No representative, VIETNAM in DIASPORA: Vincent Nguyen Manh Ha (P); John Paul Nghia Nguyen AUSTRALIA: Anne Moloney (IR); Yvonne Carrigan, Terrie McLean TAIWAN (R.O.C.); No representative US MILITARY KOREA: Apology KOREA: Agatha Lee (IR) APG Exec.: Margaret Morris (P); Fr John Armstrong; Peter McMahon; Rhonda Porteous; Apologies:      Merran Martin; Fr Emil US Military Korea English   International Model for APG President Margaret referred all present to the International Model explanation which all countries received last week, All countries were