Thursday, 23 June 2022

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022: Tham Gia Phục Vụ

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022

Tham Gia Phục Vụ

Mục đích Ngôi Lời nhập thể là phục vụ cho nhân loại để vinh quang của Thiên Chúa được chiếu ánh sáng trong thế gian.  Đức Kitô phục vụ vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn và vinh quang của Chúa Cha được phát xuất khi chữa lành, phép lạ và giảng dạy.  Mục đích Đức Kitô kêu gọi môn đệ theo Ngài là để phục vụ tha nhân như Ngài.  Đức Kitô sai bảy mươi hai môn đệ ra đi phục vụ và dặn không mang tiền, bao bị và dày dép.  Mọi sự đều dựa bởi ơn Chúa.  Môn đệ trở lại báo cáo với Đức Kitô: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc. 10:17)  Nước Trời thể hiện sống động dưới đất qua bàn tay các môn đệ và các môn đệ vui mừng được cảm nhận sự màu nhiệm phát xuất từ tay phục vụ của mình.  Trong phục vụ của Đức Kitô thể hiện sự tiên báo là những Bí Tích.  Đức Kitô thiết lập Bí Tích là mục đích chuẩn bị cho Giáo Hội để tiếp tục phục vụ sau khi Đức Kitô về trời.  Ngày nay chúng ta đang thừa kế và được mời gọi tham gia phục vụ trong Giáo Hội như các môn đệ đã được mời gọi trong thời Đức Kitô. 


Phục vụ là nhân đức bác ái mà là chân lý của đời sống.  Mọi người đều cần phải phục vụ để tình yêu của chính mình được sống động và sinh thêm sự sống.  Nhân vì sự tuần hoàn tình yêu của đời sống mà ta dựa trên tình yêu để sống, có nghĩa là ta cho đi tình yêu, thì ta sẽ được lãnh nhận tình yêu để đời sống ta thêm diễm phúc.  Chúng ta phục vụ trong gia đình, công ăn việc làm, xã hội và Giáo Hội.  Phục vụ thánh hóa con người trờ thành tâm hồn yêu thương rộng lượng quảng đại và đó là màu nhiệm của phục vụ.  Giàu bác ái thì giàu yêu thương và đời sống luôn cảm nhận là hạnh phúc.  Nhân đức bác ái là phát xuất từ nội tâm tình yêu mà là của Thiên Chúa.  Phục vụ được phát xuất bởi bàn tay chủ động của ta và tình yêu được nổi dậy khi ta thực hành phục vụ, và màu nhiệm của Thiên Chúa được thể hiện và Phúc Âm được tái sống động.  Nếu ta không phục vụ thì ta trở thành con người tiêu cực ích kỷ, cô đơn và sống trong bóng tối của thế gian.  Mọi người ai cũng đang trôi theo dòng đời để sống, nhưng tinh thần phục vụ là mái chèo để ta đẩy xa đi những khúc thách đố của thế gian. 

Giáo Hội luôn mở cửa chào đón kêu gọi dân Chúa tham gia vào Giáo Hội để phục vụ.  Ta yêu thương tham gia phục vụ trong Giáo Hội là, “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga. 13:35) Phục vụ là đặc sủng của Giáo Hội và yêu cầu ta phải có tinh thần sẵng sàng và vâng phục.  Hơn nữa đôi lúc đòi hỏi sự tốn kém về tài chánh và thời gian.  Như những vị tử vì đạo đã tổn thất mạng sống của các vị hoặc bị giam cầm tù đày.  Sự phục vụ của các vị thể hiện tinh thần sẵn sàng, hy sinh và vâng phục.  Các vị được mời gọi với ơn đặc sủng, nhưng Chúa vẫn mời gọi ta trong ân sủng đời sống hằng ngày phục vụ trong Giáo Hội, xã hội, gia đình và nơi mội trường việc làm của ta.  Chân lý của đời sống là ta sống cho tha nhân và chính mình, như điều răng Đức Kitô nói: “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt. 22:39)  Yêu thương là phải có tinh thần phục vụ và ta hiệp nhất trong tinh thần Đức Kitô và như Giáo Hội mà ta đang phục vụ nhân loại, thì ta sẽ cảm nhận Nước Trời đang ở giữa ta. 

Phục vụ buộc phải có cầu nguyện.  Cầu nguyện là chỉ nam để ta biết đường hướng chỉ dẫn ta biết chân lý trong phục vụ.  Thời gian của Thiên Chúa khác với thời gian của ta.  Tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác với con người.  Thiên Chúa nói với Tiên Tri Isiah: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.” (Is 55:8) Nhân thế cầu nguyện rất là quan trọng trong khi ta phục vụ.  Cầu nguyện là thời khắc hun đốt tâm hồn để thánh hóa bản tánh thế gian trở thành khiêm nhường và yêu thương.  Cầu nguyện là lý trí phải im lặng không nhiều lời mà chỉ biết bên trong tâm hồn khởi dậy bình an tình yêu và nhận ra được tiếng Chúa mời gọi.  Khi ta thực hành phục vụ như lời mời gọi là ta đang cùng hiệp thông tham gia với Đức Kitô. 

Phục vụ không phải là chủ quyền của chính mình mà là cùng phối hợp với Đức Kitô và cộng tác chia sẻ với anh chị em.  Nhà Thờ là thuộc về của Giáo Hội mà ta cần phải cộng tác phục vụ với mọi người trong cộng đoàn.  Mọi người đều được mời gọi phục vụ với khả năng của mình và dựa theo nhiệm vụ trách nhiệm mà cộng đoàn trao phó.  Nhưng ta phục vụ với tâm hồn hiệp nhất theo thánh ý Chúa để tôn vinh Thiên Chúa và tránh đi sự tôn vinh chính mình. 

Phục vụ là đặc sủng của Phong Trào Cursillo.  Phong Trào chọn Thánh Phaolô là quan thầy vì Thánh Phaolô là người truyền giáo phục vụ và là gương sáng cho ta nhận ra Phúc Âm của Đức Kitô trong đời sống.  Mọi Cursillista đều được mời gọi sai đi trong giáo xứ để làm men làm muối và để Phúc Âm hóa môi trường.  Muối luôn luôn cần phải mặn nồng và tinh thần là dấn thân phục vụ.  Khóa Ba Ngày là nơi ta được mời gọi và được chất chứa nhiều ân sủng mặn nồng để Cursillista ra đi phục vụ.  Phục vụ từ giáo xứ và đưa đến môi trường gia đình và nơi công ăn việc làm của ta.  Phục vụ có sức mạnh thánh hóa môi trường và ta sẽ cảm nghiệm lời của Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gal. 2:20) Đặc biệt tinh thần anh chị em Cursillista phục vụ trong Khóa Ba Ngày rất là mạnh mẽ mà chúng ta không biết mệt mỏi.  Tinh thần cầu nguyện và tin tưởng vào Thầy Chí Thánh quá là vững tin.  Mọi người đều cảm nhận Thầy Chí Thánh đang ở giữa ta trong Khóa Ba Ngày.  Thẩm chí khóa sinh đều cảm kích hâm mộ tinh thần phục vụ của mọi Cursillista.  Tinh thần phục vụ trong Khóa Ba Ngày cũng cần phải như phục vụ trong giáo xứ và gia đình và mọi môi trường vì Thầy Chí Thánh đang hiện diện trong mọi môi trường. 

Tôi dâng lễ trong nhiều giáo xứ và kinh nghiệm thấy mỗi giáo xứ có tinh thần phục vụ khác nhau.  Có mấy giáo xứ tiếng anh thì có người thiện nguyện phục vụ rất chân tình, nhưng có giáo xứ là cha xứ phải làm tất cả, từ mở cửa cho đến mời giáo dân ra ngoài để đóng của nhà thờ.  Nhưng tôi rất khâm phục và cảm kích tinh thần phục vụ của Việt Nam trong nước và ngoài nước là anh chị em trong mọi giáo xứ rất hăng say phục vụ từ A đến Z. 

Phục vụ cần phải đi cùng với đức tin và cầu nguyện.  Phục vụ phát xuất từ nhân đức tình yêu và phối hợp với đức tin để thể hiện tinh thần phục vụ.  Trong tinh thần phục vụ ta cần phải cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa.  Thiếu cầu nguyện sẽ dẫn đưa ông bà trùm trở thành cha chánh xứ và gây nên nhiều xung khắc và chia rẽ với mọi người trong giáo xứ.  Chúng ta được mời gọi tham gia phục vụ và cần phải cộng tác phục vụ và đó là tinh thần phục vụ.  Tinh thần phục vụ sẽ nẩy sinh thể hiện hình ảnh của Đức Kitô và đem lại ân sủng sự sống cho mọi người và vinh quang của Thiên Chúa được tôn vinh. 

Là Cursillista chúng ta hãy tham gia phục vụ trong Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa là Cha của chúng ta và để Đức Kitô được sống trong ta, và sẽ hưởng ơn cứu độ trong đời sống. 

Lm. Fx. Vũ Viết Phương.  

Monday, 13 June 2022

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 Tham Gia Giáo Hội

Tham Gia Giáo Hội

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 

Phêrô thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." (Ga. 13:8)  Phêrô đã hăng say tham gia vào công việc của Đức Kitô và đã được chung phần với Đức Kitô trong Giáo Hội là vị lãnh thủ Giáo Hội đầu tiên.  Giáo Hội biểu hiện Nước Trời trong thế gian mà Đức Kitô đã xây dựng một gia đình Thiên Quốc cho nhân loại để được ơn cứu độ.  Mãi đến ngày nay, Đức Kitô vẫn đang kêu gọi nhân loạn tham gia vào Giáo Hội và Ngài hứa sẽ đáp trả hơn gấp trăm lần: “Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Lc. 18:29-30)  Đức Kitô mời gọi mọi người tham gia trong Giáo Hội và tùy theo khả năng của mình và mọi người đều được tôn trọng và cảm kích.  Chúng ta tham gia trong Giáo Hội là vì lợi ích cho chính mình là thêm gia tang đời sống đức tin và nhân đức.  Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa và gìn giữ ta tiến bước trong đời sống đức tin và sống theo thánh ý Chúa.  Khi ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức là chúng ta được chính thức trở thành thành viên của Giáo Hội và chúng ta có bổn phận góp sức tham gia trong Giáo Hội.  Trong Bí Tích Thêm Sức, chúng ta được ân sủng bởi Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần đang linh động Giáo Hội, thì chúng ta cần phải cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Mỗi người đều có ân sủng khác nhau và mọi ân sủng đều được mời gọi tham gia trong Giáo Hội theo khả năng của mình để trở thành một thân thể của Đức Kitô.  Những gì của Thiên Chúa đều mang lại sự sống và tốt đẹp cho ta khi ta tham gia trong Giáo Hội.  Sự mời gọi của Đức Kitô và Giáo Hội rất là rõ ràng và Đức Kitô đã hứa với ta sẽ đáp trả gấp bội lần. 

Tham gia trong Giáo Hội ta đạt được lợi ích gì?  Nếu ta tham gia trong Giáo Hội với tinh thần yêu mến Thiên Chúa và sống với ân sủng khả năng của mình thì ta sẽ cảm nhận được sự bình an trong đời sống, ơn khôn ngoan và nhận ra ơn gọi của mình.  Thế giới càng thêm phát triển trong khoa học thì Thiên Chúa vẫn ban cho ân sủng tài năng để phát huy sự sống cho thêm sung mãn.  Ví dụ như mạng lưới internet trở thành tài nguồn truyền thông quảng bá Phúc Âm và Thánh Lễ quá lợi ích và nhanh chóng.  Mỗi khi thiên tai có xẩy ra, toàn cầu nhận thông tin lập tức và tài trợ giúp đỡ không quảng ngại.  Những tài nhân trong cơ nghiệp điện toán tham gia trong Giáo Hội là giúp ích cho Giáo Hội trong thời đại văn minh khoa học của thế kỷ này.  Mọi tài năng đều là từ Thiên Chúa ban thưởng và ta dùng tài năng của chính mình để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.  Tài năng của ta đều cần tham gia trong xã hội và Giáo Hội để ân sủng của Chúa được vinh quang.  Đức Kitô nói “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt. 13:12)  Chúng hăng say tận dụng tài năng của chính mình để phục vụ Giáo Hội và tha nhân thì Thiên Chúa sẽ ban nhiều hơn dư thừa.  Chúng ta có tài năng mà không mang lợi ích cho tha nhân và Giáo Hội thì chính mình trở thành kẻ ích kỷ lợi dụng. 

Chúng ta nhìn lại thời Phúc Âm khi Đức Kitô mời gọi môn đệ theo Ngài và sau này các vị đã đạt được ân sủng cho chính mình.  Ví dụ như Phêrô nguyên lại là người chài lưới bắt cá, nhưng trở thành người chài lưới bắt người và mang lại sự sống cho Giáo Hội.  Matthew là người thu thuế, nhưng trở thành Thánh Sử Phúc Âm và đặc sủng là tác giả Gia Phả của Đức Kitô.  Thánh Phaolô là người bách hại Giáo Hội và trở thành Tông Đồ của Đức Kitô trong Giáo Hội và viết rất nhiều thư trogn Giáo Hội.  Thánh Sử Luca trước đó là y khoa bác sỹ Hy Lạp và được theo Thánh Phaolô rồi trở thành Thánh Sử Phúc Âm.  Màu nhiệm Thiên Chúa thánh hóa các vị tràn đầy ân sủng và Giáo Hội vẫn đang tôn vinh và cảm kích các vị.  Thành tích của các vị được tồn tại trong ân sủng Lời Chúa Phúc Âm đến muôn đời.  Nhưng riêng Giuđa theo Đức Kitô mang theo con người của mình là thái độ tham vọng và cuối cùng đưa đến tự mình tử vong. 

Giáo Hội là công việc của Thánh Thần và sức mạnh chống lại Giáo Hội là ma quỷ.  Khi chúng ta tham gia trong Giáo Hội, chúng ta vận dụng tài năng của mình nhưng chúng ta vẫn còn có cái Tôi của mình mà ma quỷ lợi dụng cái Tôi của chúng ta để chống lại Giáo Hội.  Nhân thế cầu nguyện và Thánh lễ vẫn là quan trọng và là trung tâm điểm của công việc tham gia trong Giáo Hội.  Cầu nguyện và Thánh Lễ là để ta biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đạt được thánh ý của Thiên chúa.  Ví dụ như trong Tòa Thánh Roma mới đây đã xẩy ra vụ tham nhũng trong hội đồng Giám Mục.     

Tham gia trong Giáo Hội là đặc sủng của phong trào Cursillo.  Phục vụ là đặc ân sủng để Phúc Âm hóa môi trường.  Khóa Ba Ngày là thời gian ta được huấn luyện tinh thần ra đi phục vụ trong Giáo Hội.  Cursillista được mời gọi tham gia phục vụ trong các hội đoàn thể và giáo xứ nơi ta đang cư ngụ để làm men làm muối cho các tín hữu.  Tinh thần mời gọi ra đi phục vụ trong ngày Thứ Tư của ta là khiêm nhường âm thầm.  Thánh Lễ và cầu nguyện là trung tâm điểm của cursillista.  Họp nhóm là nơi để chia sẻ tinh thần phục vụ của ta và nâng đỡ tinh thần anh chị em.  Ultreya là nơi học hỏi thêm và tôn vinh Thiên Chúa trong tinh thần phong trào Cursillo. 

Tham gia trong Giáo Hội là chúng ta cùng đồng hành với Chúa Thánh Thần và ta đi tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trong công việc tham gia.  Khi ta tham gia trong Giáo Hội mà đi tìm kiếm lợi ích cho chính mình thì sẽ dẫn ta đến tình huống chán nản và hư vô và chia rẽ.  Khi chúng ta phục vụ cho Thầy Chí Thánh thì Thầy Chí Thánh sẽ ban hồng ân cho ta tình yêu và bình an.  Hai ân sủng ấy là sức lực cho đời sống.  Vậy chúng ta có nhận thức và cảm nghiệm và hiểu được tình yêu bình an của Thiên Chúa ra thế nào? 

Xin chia sẻ với quý anh, trong cuối tuần qua cha xứ của tôi bị Covid-19 là tôi phải lãnh trách nhiệm trong 7 Thánh Lễ, 2 tiếng giải tội và 1 tiếng chầu mình thánh cho cả hai ngày cuối tuần.  Đến Thánh Lễ thứ 7 vào tối Chúa Nhật là tôi cảm thấy mệt và chỉ muốn đi tìm kiếm nơi yên tĩnh để nghỉ.  Nhưng nhìn lại cả cuối tuần tôi cảm thấy sức mạnh ân sủng trên tôi làm tôi vui vẻ và hạnh phúc.  Tôi không có thời gian để chuẩn bị bài giảng, nhưng mọi sự tôi đều phó thác.  Mọi sự đều vượt qua tốt đẹp và dạy tôi biết phó thác mọi sự cho Chúa.  Tôi cảm nghiện rằng ân sủng của Thiên Chúa ban trên con người không có thời gian mà chỉ yêu cầu sự phó thác tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Thời gian là của thế gian.  Phó thác tin tưởng là của Thiên Chúa. 

Tham gia trong Giáo Hội với khả năng của mình và phó thác tin tưởng trong Chúa và Chúa sẽ được tự do thực hành trên ta.  Lo sợ và tự kiêu tự đại là cái cản trở ân sủng của Thiên Chúa thực hành trên ta.  Là Cursillista ta phải xung phong tận dụng tài năng của chính mình để tham gia trong Giáo Hội.  Ta Phục vụ cho Thầy Chí Thánh với tinh thần khiêm nhường và cầu nguyện để đi tìm tình yêu Thiên Chúa nơi ta phục vụ.  Phúc Âm sẽ được sống động khi ta phục vụ. 

Declores

Lm. FX. Vũ Viết Phương.  

Saturday, 30 April 2022

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 5/2022 Hiệp Thông Giáo Hội

 Hiệp Thông Giáo Hội


Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như

chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như

vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương

con. (Gn 17: 22-23) Đức Kitô thiết lập Giáo Hội và được ban bởi Thiên Chúa để được hoàn

toàn nên một như thánh ý của Chúa. Như kinh Lạy Cha cầu nguyện rằng: ý Cha thể hiện

dưới đất cũng như trên trời. Và Đức Kitô ban quyền tha thứ cho môn đệ rằng: “dưới đất, anh

em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi

những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. …. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em

hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai

ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt. 18:18-20) Nếu Giáo Hội

không hiệp nhất thì dưới đất không thể thể hiện như trên trời. Nếu Giáo Hội không hiệp nhất

làm sao dưới đất có thể tha thứ và sự cầu nguyện của ta không thể nào có Đức Kitô hiện diện

giữa chúng ta được và chúng ta không thể nào được hiệp thông với Giáo Hội.

Kitô hữu cần phải hiệp thông với Giáo Hội thì nước trời mới thể hiện trong thế gian. Mọi

Kitô hữu đều là phần tử của Giáo Hội nhưng nếu một phần tử làm rối loạn trong Giáo Hội thì

Giáo Hội bị ảnh hưởng đến đức tin và sự phụng vụ của Giáo Hội. Hệ thống của Giáo Hội

Công Giáo có Đức Thánh Cha Phanxicô, kế đến trên toàn cầu có các vị Đức Hồng Y, và có

các vị Giám Mục, và đến các vị linh mục và giáo dân. Trong mọi Thánh Lễ đều cầu nguyện

cho Đức Thánh Cha và Giám mục và các linh mục địa phương để được hiệp nhất, nhân vì họ

là chủ chăn và cần ơn Chúa Thánh Thần để hướng dẫn Giáo Hội hiệp nhất. Thế gian luôn

luôn muốn các vị chủ chăn bị hoang mang đức tin để chia rẽ Giáo Hội.

Đại Lễ Phục Sinh chúng ta vừa trải nghiệm qua là thể hiện sự hiệp nhất của Giáo Hội. Trên

toàn cầu mọi Kitô Giáo đều mừng đại lễ Phục Sinh cùng một ngày. Qua sự hiệp nhất của

Giáo Hội mừng lễ Đức Kitô phục sinh trên toàn cầu mỗi người giáo dân được ân sủng hiệp

thông với Giáo Hội để thông phần với Nước Trời. Công Giáo và Anh Giáo đều cửa hành

phụng vụ Bí Tích Thánh Lễ có bánh và rượu, nhưng các phái Kitô giáo khác họ không đồng

quan điểm là Thánh Lễ không phải là Bí Tích nhân thế mừng lễ Phục Sinh khác với Công

Giáo. Họ nghe lời Chúa và phụng vụ bằng thánh ca.

Nhưng Chính Thống Giáo được mừng đại lễ phục sinh sau Giáo Hội Công Giáo hai tuần vì

lịch phụng vụ của Hy Lạp Chính Thống Giáo khác biệt. Hơn nữa phương thức cử hành

phụng vụ của họ rất là cung kính hơn Giáo Hội Công Giáo ví dụ như xông hương nhiều hơn,

tụng kinh nhiều hơn, Thánh Lễ hướng về trước. Họ không thờ ảnh tượng như Công Giáo

nhưng họ thờ tranh vẽ Icon. Bánh lễ có chất men và muối.

Mọi phái giáo của Kitô giáo đều nắm giữ tư tưởng thần học đức tin của phái giáo mình là

đúng và là duy nhất. Vậy sự hiệp nhất và hiệp thông sẽ được hiểu ra sao? Nhưng nền tảng

của Giáo Hội từ thời sơ khai đã được ghi ấn vào Thánh Kinh rằng: Chỉ có một Chúa, một

niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi

người, qua mọi người và trong mọi người. (Epheso 4:1-6) Mọi Đức Thánh Cha trong thời

hiện đại kêu gọi Giáo Hội hãy liên kết và đối thoại với mọi tôn giáo để tìm sự hiệp nhất của

thánh ý Thiên Chúa. Dĩ nhiên là khác tin ngưỡng và hệ thống tổ chức tôn giáo nhưng vì sự

bình an của thế giới vì thế cần phải hiệp nhất trong một thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa

là bình an và tình yêu mà mọi con người cần tình yêu và bình an để sống. Khởi đầu Đức Kitô

là dân Do Thái và Do Thái khác tin ngưỡng và hệ thống Công Giáo nhưng cùng một Thiên


Chúa. Nhân thế các Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội hãy nên đối thoại với tôn giáo khác và

trong sự khác biệt đức tin và hệ thống để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Theo lời mời gọi

liên tôn của các Thánh Cha, có lẽ sự hiệp thông cần phải hiểu qua tư tưởng bình an và tình

yêu. Vì mọi con người ai cũng cần tình yêu và bình an để sống. Nếu con người tương đồng

yêu thương phục vụ cho nhau thì Nước Trời của Thiên Chúa được thể hiện. Chân Lý chính

trực của tình yêu không có sự ác và chia rẽ thì sự hiệp thông được thêm ân sủng. Lợi dụng

tình yêu để phục vụ chính mình thì sẽ không có sự hiệp thông tốt đẹp.

Thánh Phaolô nói: Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do,

chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả

chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. (1 Cor 12:13) Thiên tính của Thiên Chúa

là thần khí tình yêu và bình an mà con người ai cũng được sinh ra trong thần khí tình yêu.

Chúng ta là Kitô hữu Công Giáo và thuộc về Giáo Hội Công Giáo thì mọi Kitô hữu Công

Giáo cần hiệp nhất với Giáo Hội để được hiệp thông trong ân sủng bí tích Công Giáo và tài

sản Thần Học của Giáo Hội trên toàn cầu. Hơn nữa được ân sủng làm con của Mẹ Maria để

được ân sủng cầu bầu. Là Cursillistas, chúng ta phục vụ Thầy Chí Thánh trong Giáo Hội và

tha nhân thì chúng ta hiệp thông trong đức tin và tình yêu để cảm nghiệp Phúc Âm trong

Giáo Hội và xã hội.

Xin chia sẽ với quý anh chị, mỗi khi tôi làm phép hôn phối cho những đôi hôn nhân khác tín

ngưỡng, tôi có điều thắc mắc là của hai câu thề hứa. Đoạn cuối của hai câu là …. Nhân danh

Cha và Con và Thánh Thần. Thắc mắc của tôi là người không cùng tôn giáo và họ không có

đức tin Chúa Ba Ngôi thì là sao họ tuyên xưng đức tin như thế được. Vậy lời thề hứa ra sao?

Tôi hỏi một vị linh mục của tòa án hôn phối và ngài giải thích là “để bí tích hôn phối được

hoàn tất.” Lời hứa được hiệp thông trong sự tự do và tình yêu của họ để bí tích được hoàn tất.

Xin cùng hiệp thông

Declores

Lm. Fx Vũ Viết Phương

Thursday, 14 April 2022

Học hỏi Giáo Hội Tháng 4/2022 Hiệp thông Đức Tin

 Hiệp Thông Đức Tin

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt. 18:20) Đức Kitô hứa với các môn đệ nếu cùng một đức tin trong cùng một cộng đoàn Kitô Giáo thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Đức tin cần phải hiệp nhất trong cộng đoàn và cùng một chí hướng với Giáo Hội thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng. 

Một Thiên Chúa, một Đức Kitô, một Chúa Thánh Thần và chỉ có một đức tin.  Chúng ta chỉ có một Giáo Hội, nhưng nhiều chi thể.  Điều quan trọng là nhiều chi thể cần phải hợp nhất trong một đức tin để nhận ra sự quyền năng của Thiên Chúa trong thế gian.  Nền tảng của đức tin bao gồn Phúc Âm, Thần học và Triết học, tài liệu kinh nghiệm đời sống tâm linh của những vị thánh nhân là nhân chứng đức tin, tông huấn của Đức Thánh Cha và bảy Bí Tích.  Nền tảng đức tin của Giáo Hội được xây dựng hơn 2000 năm và vẫn đang phát triển cập nhật với khoa học hiện đại mà do Chúa Thánh Thần linh đạo Giáo Hội. 

Đức tin rất là qua trọng cho đời sống của con người.  Đức tin cho ta niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu và nâng đỡ tinh thần cho ta vượt qua mọi gánh nặng của đời sống.  Đức tin dẫn dắt con người nhận ra Chân lý và chính Thiên Chúa là Chân lý.  Đức tin cần phải đi cùng với cầu nguyện và cần phải mạnh dạng chủ động tuyên xưng đức tin của chính mình thì ơn cứu độ mới thành đạt.  Đức tin cần phải có Giáo Hội và cùng hiệp nhấp với Giáo Hội thì mới nên một trong Thiên Chúa. 

Trong lịch sử Giáo Hội, Giáo Hội đã phải trải qua biết bao nhiêu lần thăng trầm bị chia rẽ vì tuyên xưng đức tin nhân danh Đức Kitô, tư tưởng thần học bất đồng và phụng vụ không được hiệp nhất.  Một số phái Kitô Giáo bất đồng ý kiến với Công Giáo là Đức Maria không thể nào là Mẹ của Thiên Chúa vì Đức Maria là người phàm.  Một phái nhón khác cho rằng Bí tích Thánh Thể không thể nào là Mình và Máu Đức Kitô vì Đức Kitô chỉ có hiến dâng một lần là đủ.  Nhưng đức tin Công Giáo tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và chầu mình thánh Đức Kitô.  Nhưng Ngày nay tư tưởng của con người được hiểu biết rộng hơn và cởi mở và có trình độ hơn.  Giáo Hội đang cầu nguyện ơn Chúa để Nước Trời trong thế gian được hợp nhất, tuy bất đồng tôn giáo đức tin, nhưng vì sự bình an của thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi tôn giáo trên toàn cầu cần phải đàm thoại liên tôn để hiểu biết thông cảm và để thế giới được hòa bình.  Mọi Kitô giáo cần hiệp nhất trong cầu nguyện cùng một đức tin Kitô và cùng nhau thực hành sống Phúc Âm trong môi trường đời sống của mọi địa phương.  Năm 2013 Đức Thánh Cha kêu gọi rằng: “Chúng ta cần phải cầu nguyện chung với nhau là người Công Giáo và lẫn cả mọi Kitô hữu, ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng hiệp nhất để chúng được hiệp nhất.  Nhưng làm thế nào để chúng ta được hiệp nhất giữa chúng ta, nếu chúng ta không có quyết tâm hiệp nhất giữa Công Giáo chúng ta? Hoặc trong gia đình chúng ta? Vì rất nhiều gia đình đang bị bạo lực và chia rẽ! Tìm kiếm hợp nhất và sự hợp nhất sẽ xây dựng Giáo Hội.  Sự hiệp nhất đến từ Đức Kitô.  Ngài sai Chúa Thánh Thần đến chúng ta để tạo hiệp nhất.” 

Giáo Hội cần phải hiệp nhất và mọi tôn giáo mới được hiệp nhất.  Để được nên sự hiệp nhất thì yêu cầu Giáo Hội phải hiệp nhất trong đức tin.  Điều thứ nhất của hiệp nhất là từ gia đình cần phải hiệp nhất thì Giáo Hội mới đạt được sự hiệp nhất.  Cầu nguyện và đức tin là công cụ giúp con người được thánh hóa và dẫn đưa con người biết yêu thương thông cảm và sẽ tiến đến sự hiệp nhất. 

Giáo Hội luôn luôn cầu nguyện và duy trì sự hiệp nhất của đức tin và sự đóng góp xây dựng Giáo Hội được hiệp nhất.  Như Kinh Tạ Ơn II sách phụng vụ cầu nguyện rằng: “Lạy Cha xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha…, Đức Cha …. Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.” Giáo Hội đã lan rộng khắp hoàn cầu và sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và đó là việc màu nhiện của Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội nên hiệp nhất.  Nhưng riêng con người vẫn phải cầu nguyện để định hướng phân biệt sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tích cực xây dựng Giáo Hội nên hiệp nhất. 

Thế gian luôn luôn ước muốn phân rẽ Giáo Hội và lợi dụng các vị lãnh đạo trong Giáo Hội để Giáo Hội rơi vào lâm nguy hỗn loạn đức tin.  Đức Kitô hứa với Phêrô: “anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt. 16:18) Nhân thế mỗi Thánh Lễ đều được cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các vị giám mục đại phương và các hàng giáo sĩ có đầy đủ ơn khôn ngoan để hướng dẫn Giáo Hội bước theo thánh ý của Thiên Chúa.  Trong cương vị lãnh đạo, họ có nhiều quyền lực ảnh hưởng đến giáo dân và dễ bị dẫn đưa Giáo Hội bước vào con đường sai lầm tư tưởng thần học và đức tin.  Nếu vị lãnh đạo bị sai lầm thì giáo dân sẽ bị chia rẽ. 

Sứ vụ lệnh của Phong Trào Cursillo cũng cần sự hiệp nhất đức tin là mọi Cursillista đang phục vụ trong Giáo Hội, Giáo xứ, đoàn thể, và môi trường đang công tác và và gia đình đều cần duy trì sự hiệp nhất đức tin với Giáo Hội.  Hiệp nhất đức tin thì Cursillista mới Phúc Âm hóa môi trường và trở thành men và muối cho Giáo Hội, xã hội và gia đình mình.  Thánh Lễ là nguồn sự sống của đức tin là nơi để ta đến lãnh nhận ân sủng đức tin và để rồi được sai ra đi.  Nếu ta không đạt niềm tin và yêu mến Thánh Lễ thì làm sao ân sủng tuôn đổ trên ta được. 

Xin chia sẻ; có lúc tôi tiếp chuyện với một số giáo dân.  Họ chỉ trích Giáo Hội là Đức Thánh Cha và Giám mục làm việc và quyết định không đúng.  Tôi chỉ biết lắng nghe và thắc mắc họ đang lâm vào cảnh đời sống ra sao hoặc tư tưởng của họ đã thay đổi ra sao.  Một phần khác tôi chỉ biết cười thầm trong bụng là Đức Thánh Cha có một phái đoàn hội đồng Giám Mục và lẫn cả tu sỹ và giáo dân trên toàn cầu để ra một quyết định cho Giáo Hội.  Tôi cảm thấy rất là buồn sầu là trước mắt tôi chỉ là một người trong thế giới nhỏ bé của họ mà chỉ trích Giáo Hội.  Đức Kitô nói rất là đúng: “xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc. 23:34) Những lời chỉ trích của ta là động lực công cụ để chia rẽ đức tin và Giáo Hội và nghĩa là ta không có hiệp nhất đức tin với Giáo Hội.  Hơn nữa tư tưởng thần học của ta đang bị hạn chế.  Tư tưởng của Giáo Hội là được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.  Đức Kitô cảnh cáo con người rằng: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (Mc 3, 22-30). 

Đặc biệt là chúng ta đang trong mùa Chay và Giáo Hội đang mời gọi chúng ta ăn chay cầu nguyện.  Đây là cơ hội cho ta cầu nguyện cho Giáo Hội được hiệp nhất trong đức tin và thế giới được bình an và hào bình.  Đặc biệt bệnh dịch Covid-19 chưa được chấm dứt mà chiến tranh đã xẩy ra.  Và trong sân nhà đất nước Úc ta đang bị mưa lụt mà dân ta phải bị tổn kém.  Việc cầu nguyện rất là quan trọng và cần sự hiệp nhất đức tin để cầu nguyện.  Thiên tai, chiến tranh và bệnh dịch quá là vĩ đại trên tầm tay con người.  Xin Thiên Chúa cứu giúp và xin Mẹ Maria và các thánh cầu bầu cho thế giới. 

Decolores

Lm. Vũ Viết Phương.  

Wednesday, 2 March 2022

Sunday, 13 February 2022

Học Hỏi Giáo Hội Tháng 3/2022: Hiệp Thông Phúc Âm

 Học Hỏi Giáo Hội: Hiệp Thông Phúc Âm


Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. (Tv. 119:105) Định

nghĩa của Phúc Âm theo tiếng Hy Lạp là “chuyện tốt, Good story” về đời sống rao giảng, sự

chết và sống lại của Đức Kitô và nay đã trở thành hiệp nhất là “Good News, Tin Mừng”.

Vào thế kỷ thứ nhất, các Môn đệ đi rao giảng bằng lời nói và các vị đến những cộng đoàn

khác văn hóa chủng tộc và dựa theo văn hóa của địa phương để rao giảng Tin Mừng, ví dụ

như Thánh PhaoLô viết thư cho những cộng đoàn như Hy Lạp, Do Thái, Roma, Côrintô, và

Thessalonica. Tin Mừng không được hiệp thông vì sự khác biệt của văn hóa và mỗi môn đệ

hiểu biết lời Đức Kitô khác nhau. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất Giáo Hội có khoảng hơn

20 Tin Mừng khác nhau. Vào khoảng năm 66 đến năm 110, có bốn Tin Mừng được Giáo

Hội tuyển chọn hiệp nhất: Marcô là người viết Tin Mừng đầu tiên (Năm 66-70), sau đó

Matthew và Luca dựa trên Tin Mừng của Marcô và cộng thêm tài liệu của mình viết để viết

Tin Mừng (Năm 85-90). Nhưng Gioan tự được ân sủng Thánh Thần và viết Tin Mừng theo ý

riêng nhưng cũng được hiệp nhất với Tin Mừng của Thánh Sử Marcô (Năm 90-110). Mãi

đến ngày nay Giáo Hội vẫn nhận bốn Tin Mừng là văn bản chính thức nền tảng của Giáo Hội

và công nhận là ân sủng của Thánh Thần.

Giáo Hội bị chia rẽ nhiều giai đoạn trong lịch sử và gây ra nhiều giáo phái Kitô Giáo. Nhưng

bốn Tin Mừng vẫn được hiệp nhất tôn trọng cung kính. Con người không bao giờ được thỏa

mãn và Kinh Thánh vẫn bị thách đố và bị phiên dịch theo duy tư sở hữu của mình. Kinh

Thánh được phiên dịch theo ngôn ngữ của mỗi văn hóa ngôn ngữ bởi các nhà truyền giáo.

Hiện nay trên toàn cầu đã có hơn 80 000 văn bản phiên dịch Kinh Thánh khác nhau. Mỗi

năm Kinh Thánh được in loát hơn 1 triệu cuốn. 66 000 người sử dụng Kinh Thánh qua dạng

Apps điện thoại trong 1 giây đồng hồ. Đã có 100 triệu Kinh Thánh Apps đã được download

trong 200 loại dạng Apps.

Sự sống động và màu nhiệm của Tin Mừng vẫn đang mạnh mẽ truyền bá trong thế gian và đã

vượt trên thời gian, văn hóa và khoa học kỹ thuật. Đây là thể hiện công việc của Chúa Thánh

Thần và minh chứng lời của Đức Kitô nói; “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha

sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại

mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Gn 14:26) Thế gian thách đố Tin Mừng bằng cách chia

rẽ tư duy và làm hỗn loạn đức tin nhưng sức mạnh của Tin Mừng vẫn âm thầm nuôi dưỡng

con người bằng Lời Chúa và hướng dẫn Giáo Hội trong hiệp nhất.

Thánh Phaolô nói: “vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin

Mừng.” (Phil 1:5) Tin Mừng đã được thấm nhuần vào tâm hồn của con người và con người

được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và có nghĩa là ai ai cũng có phẩm đức của Tin

Mừng nhận biết Thiên Chúa là Đấng quyền năng bên trong nội tâm. Nếu con người cùng

hăng say hiệp thông với Tin Mừng của Đức Kitô và tham gia góp phần rao giảng Tin Mừng

cho người thân cận của ta, thì sức mạnh của Nước Trời sẽ thể hiện giữa đời sống của con

người thế nào. Hiệp thông Tin Mừng là ta thực hành Phúc Âm trong môi trường sinh hoạt

của ta. Ta rao giảng Lời Chúa bằng hành động và hành động thể hiện sự chân lý của Tin

Mừng.

Tin Mừng cần phải được nhập thể trong đời sống của ta. Khi con người thực hành Phúc Âm

trong đời sống, thì Ngôi Lời được tái nhập thể trong thế gian. Lời của Đức Kitô được thực

hành và rao giảng qua nhân loại và Tin Mừng được trở thành sống động. Ví dụ như khi ta


cho kẻ đói ăn, thăm viếng kẻ tù đày, tha thứ cho kẻ bách hại, thì người lãnh nhận sẽ nhận ra

tình yêu của Thiên Chúa và Đức Kitô thể hiện trên hành động của ta. Và ta được hiệp thông

với Đức Kitô trong thực hành việc của Đức Kitô. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một

trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt.

25:40) Những trải nghiệm thực hành ấy sẽ làm chứng cho ta là Đức Kitô hơn 2000 năm trước

đã nhập thể trong thế gian. Và Phúc Âm trở thành sống động và màu nhiệm. Đức tin của ta

không còn phải là tin mà Thiên Chúa là THẬT. Phúc cho những ai không thấy mà tin. (Gn

20:29)

Phúc Âm là tấm gương để ta phản ảnh lại đời sống của ta. Và cũng là thước đo của đời sống.

Mỗi khi ta chia sẻ Phúc Âm là lúc ta nhìn lại đời sống và đo lượng sự lương thiện lành của ta

đối với những người thân cận. Phúc Âm đang phục vụ cho ta và yêu cầu ta cùng hiệp thông

với Phúc Âm để hưởng ơn cứu độ. Phúc Âm phục vụ ta trong cầu nguyện, Thánh Lễ, tĩnh

tâm, tha thứ với anh chị em, động lực cho ta phục vụ tha nhân, chữa lành, hy vọng cho sự

sống và nuôi dưỡng tâm hồn ta. Phúc Âm phục vụ trong mọi văn hóa, thời gian, mọi hoàn

cảnh và từ cá nhân. Vì Phúc Âm là chân lý và Lời của Thiên Chúa. Con người cần phải vận

dụng đức tin thực hành và thông hiệp với Phúc Âm thì con người mới cảm nhận tình yêu của

Thiên Chúa và Nước Trời được thể hiện trong đời sống con người. Thì con người mới hiểu

được lời của Đức Kitô dạy kinh Lạy Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.”

Xin chia sẻ với quý anh chị cảm nghiệm Tin Mừng của tôi. Một thời tôi truyền giáo tại

Trung Quốc. Lời nói của Đức Kitô là động lực cho tôi, “Con chồn có hang, chim trời có tổ,

nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc. 9:58) Rất là đúng! Suốt thời gian tại Trung

Quốc, tôi không có một chỗ nào để mình an cư lập nghiệp. Mỗi năm phải mướn apartment

để ở. Tài sản chỉ là 1 cái vali quần áo và 1 cái laptop để làm việc. Càng thêm đơn giản thì

càng nhẹ gánh nặng cho chính mình. Điều ân sủng mà tôi nhận ra, Chúa mời gọi tôi là đi tìm

kiếm Thiên Chúa bên trong và Phúc Âm bước đường cho đi tìm. Vật chất bên ngoài không

mang lại thành tích hướng dẫn những em tu sỹ. Sau 5 năm truyền giáo, tôi đã được lãnh nhận

cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa và kinh nghiệm hướng dẫn đời sống tâm linh cho những tu

sỹ. Tôi cảm nghiệm Phúc Âm được nhập thể trong công việc của tôi và những em tôi phục

vụ và Phúc Âm trở thành sự thật sống động. Phúc Âm không còn phải là cuốn sách mà là

cuốn màu nhiệm sống động.

Mỗi Cursillista đều có ngày thứ Tư của ta và Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta hãy Phúc Âm

hóa môi trường trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta không thông hiệp với Phúc Âm thì làm

sao chúng ta Phúc Âm hóa được. Hoặc nếu chúng ta không chọn Phúc Âm là con đường tìm

kiếm Thầy Chí Thánh thì làm sao ta biết Chân Lý là gì. Họp nhóm là cơ hội cho ta thông

hiệp với Phúc Âm qua cùng anh chị em và để ta sống Phúc Âm trong mọi môi trường của

ngày thứ Tư. Nếu ta không hiệp thông và thực hành Phúc Âm thì Phúc Âm không thể nào

nhập thể trong đời sống của ta và đức tin của ta không được vững mạnh. Và những phục vụ

của ta chỉ là hình thức và không có sự sống.

Declores

Lm. Fx. Vũ Viết Phương.

Monday, 31 January 2022

Bản Tin Ultreya Tháng 2/2022 - Số đầu tiên 2022: Hiệp thông

BẢN TIN ULTREYA THÁNG 2/2022
HIỆP THÔNG TRONG HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ TƯ

Kính gởi quý Cha và quý anh chị Bản tin Ultreya tháng 2/2022 của PT Curdillo ngành VIệt Nam Úc Châu.

Chúc mừng năm mới Nhâm Dần An Mạnh và tràn đầy Thánh ân.

Mời đọc bản tin Tháng 2 cùng những tin tức quan trọng cho năm sinh hoạt 2022


Đọc/Download full tại đây

From Thắng Nguyễn 0488 988 946

& Ban truyền thông PT Việt Úc

Decolores!